Neautorizováno !


 

(13.40 hodin)

(pokračuje Gross)

Domnívám se, že je správné hlasovat ještě jednou o celku. Hovoří pan zpravodaj.

 

Poslanec Martin Kocourek: Pane předsedající, domnívám se, že návrh rozpočtového výboru, který byl schválen, byl samonosný a komplexní a že žádnou návaznost na zbývající dva body neměl, takže mám pocit, že sněmovna další dva návrhy neschválila právě proto, že se příliš nehodily do logiky usnesení rozpočtového výboru. Pokud tedy někdo vědomě schválil usnesení rozpočtového výboru, tak to považuji za kompletní celek. (Nesouhlasné projevy.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Myslím si, že jestliže se sněmovna rozhodla před krátkou chvílí, že to podpoří, tak to nepochybně podpoří znova, ale je-li v jednacím řádu, že po odděleném hlasování o částech návrhů nebo po přijetí a odmítnutí pozměňovacích návrhů se hlasuje na závěr o návrhu jako celku, obávám se, že spíš je zapotřebí hlasovat znovu.

Hlásí se pan kolega Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Omlouvám se, ale mám takový pocit, že tady jde opravdu o omyl ve výkladu jednacího řádu. Byl to návrh rozpočtového výboru a dále byly vzneseny další doplňovací návrhy, které nebyly schváleny, ale návrh rozpočtového výboru byl schválen jako celek, takže není důvodu hlasovat znovu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: To nebyly doplňující návrhy, to byly návrhy na úrovni návrhu rozpočtového výboru.

Jinými slovy, nechci se o to přít. Je námitek proti tomu, když uzavřu tento bod s tím, že nenechám hlasovat jako o celku a zkonstatuji, že návrh byl přijat? Námitek je. Hlásí se pan kolega Recman a pan kolega Sobotka. Pan kolega Recman byl první.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, vznáším tuto námitku, protože stejným způsobem jsem na to dvakrát doplatil při projednávání státního rozpočtu, kdy některé pozměňovací návrhy nebyly přijaty a některé byly přijaty a hlasovalo se vždycky jako o celku.

Myslím, že z minulých dnů je tady úzus, že pokud jsou všechny návrhy schváleny, nehlasovalo se pak již o celku. Čili v tomto směru vznáším námitku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Mám stejný názor jako vy. Nicméně navrhuji, aby se hlasovalo jako o celku. Je námitek vůči tomuto postupu? Pan zpravodaj má námitku.

Na žádost z pléna vás odhlašuji a nejprve budeme hlasovat o námitce proti mému výkladu.

 

Kdo souhlasí s námitkou pana kolegy Kocourka, nechť v hlasování pořadové číslo 915 se vysloví tak, že zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Námitka nebyla přijata. Z přítomných 118 pro 52, proti 61.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o usnesení jako celku na závěr.

O tomto návrhu usnesení jako celku rozhodneme v hlasování pořadové číslo 916, které zahajuji. Kdo souhlasí s návrhem usnesení jako celku, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 119 pro 70, proti 47. Konstatuji, že platné a přijaté usnesení je pouze to, co je obsaženo ve sněmovním tisku 505/1 bod III.

 

Končím projednávání bodu 124 a přecházíme k bodům, které jsme odsunuli. Je to balík tří prvních čtení. Jen bych zkonstatoval, že na základě porovnání stenozáznamu bod č. 68 skutečně nelze projednávat na této schůzi, neboť jsme rozhodli, že platí usnesení z předchozí schůze, což znamená, že lze projednávat bod č. 68 až po proběhnutí druhých čtení zákonů, které právě za malou chvíli budeme projednávat.

 

Prvním bodem z těchto tří bodů je bod číslo

 

65.
Vládní návrh zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému
a o změně některých zákonů (krizový zákon)
/sněmovní tisk 447/ - prvé čtení.

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra Václav Grulich a zpravodaj pro první čtení pan Jan Žižka.

Tento návrh jsme projednávali 3. prosince 1999 na 19. schůzi. Po ukončení obecné rozpravy a závěrečných slovech bylo jednání odročeno.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat sněmovní tisk 447 výboru pro obranu a bezpečnost. Má někdo jiný návrh? Nemá.

 

V hlasování pořadové číslo 917 rozhodneme o návrhu na přikázání výboru pro obranu a bezpečnost. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 114 bylo pro 85, proti jeden. Konstatuji, že tento návrh zákona uvedený v tisku 447 byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Končím tím jeho prvé čtení.

 

Přistupujeme k dalšímu bodu

 

66.
Vládní návrh zákona o Záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 544/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra České republiky pan Václav Grulich. Prosím, pane ministře, abyste se ujal slova v krátkém projevu, prosím.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Minule jsme přerušili projednávání předlohy zákona, který jsme právě přidělili výboru pro obranu a bezpečnost, právě proto, aby mohly současně s tím být projednávány zákony, které jsou s tímto návrhem těsně spjaty. Jeden z nich je ten, který právě pan předsedající uvedl.

Zřizovaný Záchranný sbor České republiky bude plnit především úkoly požární ochrany a dále i úkoly v oblasti civilní ochrany při krizových situacích. Proto ta úzká vazba na předcházející zákon. Bude tvořen Generálním ředitelstvím Záchranného sboru, které bude součástí Ministerstva vnitra, a navíc samozřejmě záchrannými sbory krajů neboli vyšších územních samosprávných celků složených z krajských ředitelství, okresních ředitelství a hasičských jednotek záchranného sboru kraje.

Struktura zřizovaného Záchranného sboru České republiky je podrobně obsažena v § 2 odst. 1 návrhu zákona, kde ale upozorňuji, že se stala chyba v označení tohoto odstavce číslicí dva namísto číslicí jedna. Za tuto chybu se vám omlouvám.

V souladu s postavením a úkoly Záchranného sboru ČR se návrhem zákona upravují dosavadní zaměstnanecké vztahy jeho příslušníků obdobně jako u příslušníků bezpečnostních složek, tj. formou služebního poměru. Už minule jsem tady zdůvodňoval, proč příslušníci těchto hasičských záchranných sborů mají nárok a je logické a dobré, aby byli postaveni ve služebním poměru na stejnou úroveň jako například příslušníci armády.

Myslím, že těchto několik vět stačí k tomu, abychom vystihli důraz, rozdílnosti, podmínky, ale také jednotnost, které chceme dosáhnout při předložení tohoto zákona v komplexu celých ozbrojených jednotek a komplexu integrované záchranné péče a bezpečnostních sborů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji velice ministrovi vnitra ČR panu Václavu Grulichovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení Jan Žižka a krátce se vyjádřil. Prosím.

 

Poslanec Jan Žižka: Děkuji. Pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že se mám krátce vyjádřit a čas je pokročilý, dovolte mi jen pár úvodních vět.

Nevím, jestli je to náhoda nebo vyšší moc, ale v době, kdy Českou republiku postihují povodně, tak projednáváme tuto tematiku. A dovolte mi tedy, abych řekl svůj názor na předkládaný vládní návrh zákona o Záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, který logicky navazuje na zákon o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému, protože tento nově koncipovaný Záchranný sbor ČR je jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému vedle Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP