Neautorizováno !


 

(13.50 hodin)

(pokračuje Žižka)

Za velmi důležitou považuji skutečnost, že nově koncipovaný Záchranný sbor České republiky při zachování nezbytné operační a metodické provázanosti tvoří 14 samostatných záchranných sborů krajů, které jsou územně shodné se schválenými kraji. Navrhované řešení představuje moderní evropské pojetí, které na jedné straně odmítá centralistická a unitární pojetí, ale na druhé straně postupně, zejména z ekonomických důvodů, opouští přílišnou atomizaci. Také naše dobré i špatné zkušenosti z posledních let při řešení krizových situací naznačují, že navrhovaná cesta je správná a efektivní.

Vládní návrh upravuje také další neřešený problém, který se projevil při rozsáhlých povodních na Moravě. Jedná se o dosud nedostatečně upravená oprávnění příslušníků záchranných sborů při provádění vlastních zásahů. Nezbytně nutný rozsah oprávnění omezuje v nejmenší možné míře občanská práva a svobody.

Při vyjádření finančních nákladů na realizaci zákona byla uplatňována především zásada maximální úspornosti s cílem prvotního využití a účelného přerozdělení stávajících prostředků, a to jak movitých, tak finančních. Výsledkem je uplatnění nároku kolem 25 mil. Kč na vytvoření každého ze 14 krajských záchranných sborů, tedy celkem 350 mil. Kč s předpokládaným použitím zejména na komunikační systémy a prostředky související s rekonstrukcemi a přístavbou stávajících objektů a na první dovybavení speciálními dopravními prostředky.

Personální nároky nebudou žádné, neboť vznik Záchranného sboru ČR si nevyžádá požadavky na nárůst počtu pracovníků a finanční nároky na státní rozpočet. Také zavedení předpokládaného služebního poměru je koncipováno tak, že nebude zakládat nároky na státní rozpočet a bude zajištěno z finančních prostředků poskytovaných od roku 1989 k finančnímu krytí nároků vzniklých ze zákona č. 163/98 Sb.

Přijetí výše naznačených změn je pro vytvoření funkčního systému vnitřní bezpečnosti ČR nezbytné. Vládní návrhy jsou v souladu s ústavním pořádkem ČR, nejsou v rozporu s právem Evropského společenství a též respektují mezinárodní smlouvy.

S ohledem na výše uvedené doporučuji návrhy postoupit do druhého čtení a navrhuji je přidělit výboru pro obranu a bezpečnost jako tzv. garančnímu výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji panu poslanci Žižkovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám jednu přihlášku pana kolegy Havlíčka. Myslím, že máte ojedinělou atmosféru v jednacím sále - naprostý klid.

 

Poslanec Jiří Havlíček: Pane předsedající, dámy a pánové, vím, že již je pokročilá doba, ale rád bych se vyjádřil k návrhu zákona o záchranném sboru. První otázka je, zda Česká republika potřebuje záchranný sbor na úrovni služebního poměru, neboť zde funguje celá řada různých záchranných služeb, které mají silnou vnitřní kázeň, vysoké požadavky na své členy jak po stránce fyzické, tak i morální. Vykonávají tuto činnost nezištně, souběžně se svými jinými pracovními povinnostmi a nepotřebují služební poměr. Jsou to mj. samaritáni, Horská služba, Vodní záchranná služba, dobrovolné jednotky požární ochrany obcí, kynologické záchranné brigády a další. Praxe naopak ukazuje, že každá institucionální úprava vyžaduje nárůst administrativní náročnosti a obsluhy systému a s tím rostou i požadavky na finance.

Návrh zákona se vcelku jeví jako velice rozumný, ale tato skutečnost vezme za své v okamžiku, kdy jej podrobně studujeme. Najednou zjišťujeme, že zde dochází k upřednostňování záchranného sboru. Tento má všechny výhody ozbrojených složek, ošacení, stravování, ubytování, sociální a důchodové zabezpečení a další, a vše ze státního rozpočtu podle hesla "máme zákon, stát to musí zabezpečit".

Podíváme-li se na problém z druhé strany, zjistíme, že jsou zde tisíce dobrovolných hasičů obcí, kteří doslova odedřou manuální práci s daleko horším osobním vybavením, neboť profesionálové přijedou a pak to předají místním a na navrhovaných výhodách se dobrovolní hasiči nepodílejí. Celý návrh zákona vytváří dojem, že se zde chce vytvořit dobré sociálně ekonomické podmínky pro určitou skupinu státních zaměstnanců.

Zákon vykazuje i řadu věcných chyb a nedostatků. Jak může záchranný sbor organizovat a vysílat příslušníky a jednotky na pomoc jiným státům, pokud o pomoc požádají, bez souhlasu prezidenta, parlamentu nebo vlády? Viz § 1 odst. 2. Při bližším studiu návrhu zjistíme, že upřesnění této skutečnosti je v § 4 odst. 2, který umožňuje záchrannému sboru tyto smlouvy uzavírat. Všichni víme, jaké byly problémy s financováním roty do Kosova. Kde bude mít záchranný sbor na tuto svou činnost finanční prostředky?

Abych to celé zkrátil, vypustím pasáž. Uvedený návrh opět potvrzuje skutečnost, že by tato právní úprava vůbec neměla být uvedena v život. Řeší jen dílčí problematiku a neřeší to, co mělo Ministerstvo vnitra původně řešit, tj. prevenci a likvidaci havárií bez vytváření dalších velitelských a ředitelských míst. Prevenci závažných havárií řeší v současné době zákon č. 353 z 9. prosince 1999. Bylo by proto vhodnější a zcela žádoucí tento návrh zákona o Záchranném sboru České republiky zamítnout jako nekoncepční a více se k němu nevracet.

Proto podávám návrh vrátit zákon předkladateli k přepracování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Havlíčkovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ne, rozpravu uzavírám. Pan ministr má možnost vystoupit se závěrečným slovem. Pane ministře, chcete? Ne. Pan zpravodaj bude vystupovat? Ne.

Máme tedy návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. O tomto návrhu budeme rozhodovat, ale zagonguji, aby aspoň část kolegů dorazila. Odhlásím vás na žádost z pléna a prosím o novou registraci.

V hlasování pořadové číslo 918 budeme rozhodovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Je nás již dostatečný počet.

 

Hlasování 918 zahajuji. Stanovisko ministra negativní, zpravodaje také. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 88 pro 4, proti 76.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost, také zpravodaj. Má někdo jiný návrh? Ne.

 

Hlasování pořadové číslo 919 rozhoduje o přikázání výboru pro obranu a bezpečnost. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 91 pro 85, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro obranu a bezpečnost.

Končím tím projednávání bodu 66 v prvém čtení.

 

Dalším bodem je

 

67.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 543/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede opět ministr vnitra ČR pan Václav Grulich.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Pane předsedající, dámy a pánové, již jsem řekl, že tyto zákony spolu souvisejí, takže krátké zdůvodnění tohoto návrhu zákona.

Cílem právní úpravy, která je vám předkládána, je především provedení změn, které jsou vyvolány aplikací zákona v praxi a řešením problémů jak věcných, tak právních, které byly zjištěny analýzou provedenou ředitelstvím Hasičského záchranného sboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP