Začátek schůze Poslanecké sněmovny
7. března 2000 ve 14.02 hodin
 

Přítomno: 183 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, zahajuji 23. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 48 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána ve středu 1. března t. r.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. O vydání náhradní karty požádali pan poslanec Miroslav Kalousek, který má náhradní kartu č. 12, a pan poslanec Tomáš Teplík, který má náhradní kartu č. 2. (Šum v sále.)

Nejprve přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, aby byly určeny dvě poslankyně, a to Petra Buzková a Ivana Hanačíková. Ptám se těch, kteří mě slyší, zda mají jiný návrh. (Nikdo.) Nikdo se nehlásí, rozhodneme tedy o tomto návrhu hlasováním.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 110 pro návrh hlasovalo 93, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že ověřovatelkami 23. schůze Poslanecké sněmovny jsme určili poslankyně Petru Buzkovou a Ivanu Hanačíkovou.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání této schůze tito poslanci: Václav Klaus, Josef Jalůvka, Jiří Karas, Michael Kuneš, Miroslav Ouzký, Petr Pleva, Cyril Svoboda, Vlasta Štěpová a Oldřich Vojíř. Z vlády se omlouvá místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

Nejprve vám chci sdělit, že předseda Poslanecké sněmovny obdržel ve středu 1. března t. r. dopis od předsedy vlády s návrhem na prodloužení vyhlášeného stavu legislativní nouze pro projednání sněmovního tisku 564. Vyhlášený stav legislativní nouze byl rozhodnutím předsedy č. 53 prodloužen do 8. března t. r. Rovněž lhůta pro projednávání tohoto tisku v zahraničním výboru byla prodloužena do 3. března t. r. do 24. 00 hodin.

Podle paragrafu 99 odst. 4 našeho jednacího řádu máme posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. (Hluk v sále, pohyb poslanců po jednací síni.)

V tuto chvíli, bezprostředně poté, kdy si budu jist, že mě tento jednací sál sleduje, neboť se dostáváme do fáze, kdy bychom spolu komunikovat oboustranně, nikoliv jen řídící směrem k vám, kolegyně a kolegové, otevřu rozpravu a položím otázku, zda má někdo námitku proti trvání stavu legislativní nouze.

Prosím všechny, kteří vyjednávají o zemědělských dotacích, jestli by mohli vyjednávat mimo jednací sál. Je mi to líto, ale musím výslovně požádat pana ministra zemědělství, jestli by mohl zaujmout své místo. (Děje se.) Zároveň prosím všechny kolegy o klid. (Opětovný hluk v sále.) Chtěl bych ještě jednou upozornit všechny kolegy, kteří hovoří a ruší zbytek sněmovny, že neotevřu rozpravu, dokud nebude v jednacím sále klid.

Otevírám rozpravu. O slovo se přihlásil předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Vojtěch Filip, poté pak poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, vážené paní, vážení pánové, kolegyně a kolegové. Ještě před zahájením rozpravy chci upozornit předsedajícího, že respektuji právo více než jedné pětiny poslanců na svolání Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu, ale přesto si myslím, že schůze ještě nebyla řádně zahájena, protože nebyl schválen její pořad. Navrhuji neschválit pořad jednání této schůze.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Měl jsem podle prezidiálky nachystáno jiné pořadí hlasování, tedy nejprve, pane předsedo, posoudit, zda trvá stav legislativní nouze, a teprve poté rozhodnout hlasováním o navrženém pořadu schůze. Doufám, že nebudete protestovat proti takto zvolenému postupu při hlasování.

Pan kolega Karel Vymětal, prosím.

 

Poslanec Karel Vymětal: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, máme posoudit před schválením pořadu schůze podle § 99 odst. 4 zákona o jednacím řádu, jak již uvedl pan řídící schůze, zda stav legislativní nouze trvá. Zda podle odst. 1 téhož paragrafu jsou mimořádné okolnosti, zda jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů. (Hluk v sále.)

***




Přihlásit/registrovat se do ISP