(14.20 hodin)

(pokračuje K. Vymětal)

Dámy a pánové, jsem přesvědčen o tom, že představitelé České republiky jsou povinni bránit zájmy České republiky, a to i řešením před orgány Světové organizace obchodu, proti hrozbám jiných států, v tomto případě proti hrozbám Spojených států amerických.

Dámy a pánové, navrhuji, aby sněmovna prohlásila, že nejsou důvody pro to, aby stav legislativní nouze pokračoval, a proto navrhuji, aby stav legislativní nouze zrušila. Děkuji za pozornost. (Potlesk části sálu).

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo se další hlásí do rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím. Rozhodneme nejprve hlasováním o návrhu, který přednesl pan poslanec Karel Vymětal, který si dovolím přednést, a prosím pana poslance Vymětala, aby mě sledoval:

"Poslanecké sněmovna konstatuje, že neexistují důvody pro trvání stavu legislativní nouze."

Toto je jeden návrh usnesení. Pokud nebude přijat, budeme rozhodovat o jiném návrhu.

 

Prosím všechny, kteří chtějí hlasovat, aby se zaregistrovali svými identifikačními kartami, neboť v tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 2.

Ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Karla Vymětala. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 179, pro návrh 25, proti 130. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o dalším návrhu na usnesení:

"Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze k projednání vládního návrhu zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr podle sněmovního tisku 564."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 3. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 179, pro návrh 136, proti 26. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Nyní rozhodneme o pořadu 23. schůze, který je součástí pozvánky, a připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Registruji návrh pana poslance Filipa, který navrhl usnesení, které zní:

"Poslanecká sněmovna neschvaluje navržený pořad 23. schůze."

Ano, souhlasí s tímto návrhem usnesení? Takže nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Filipa a potom teprve o návrhu, který je předložen písemně. Nezlobte se, takto já vnímám to pořadí hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 4. Ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Filipa. Kdo je proti?

Z přítomných 183, pro návrh 25, proti 142. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o předloženém pořadu 23. schůze.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 5. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 183, pro návrh 145, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Máme před sebou ještě poslední procedurální rozhodování, neboť před projednáváním schváleného bodu pořadu musíme nejdříve podle § 99 odst. 5 našeho jednacího řádu posoudit, zda jsou podmínky pro projednání tohoto návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám rozpravu. Nejprve pan poslanec Petr Nečas, potom pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, já se nehlásím do rozpravy, pouze chci pro stenozáznam uvést, že při hlasování o procedurálním návrhu pana kolegy Filipa jsem hlasoval proti, přesto se mi rozsvítilo pro. Hlasování nezpochybňuji, nicméně chci, aby ve stenozáznamu byl uveden tento fakt.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Uděluji slovo panu poslanci Karlu Vymětalovi.

 

Poslanec Karel Vymětal: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Jak už bylo řečeno před projednáváním vládního návrhu zákona podle § 99 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, máme posoudit, zda jsou podmínky pro jeho projednání ve zkráceném jednání. Bohužel zákon nic neříká, jaké že to jsou podmínky, které máme posoudit. Když jsem přemýšlel o tom, jaké mohou být důvody k tomu, aby byl předložený návrh zákona projednáván v tempu nevídaném, tak jsem našel jen jeden důvod, a to termín příjezdu a odjezdu ministryně zahraničních věcí Spojených států.

To, dámy a pánové, já považuji za tak nicotný důvod, že navrhuji, aby sněmovna neschválila projednávání ve zkráceném jednání. Dalším důvodem pro toto neschválení je, že předseda Poslanecké sněmovny nepřikázal projednání tohoto návrhu zákona hospodářskému výboru, a tedy tento výbor, který je garančním pro zahraniční obchod, se k návrhu zákona, který se týká pouze zahraničního obchodu, nevyjádřil vůbec. Zákon byl přikázán k projednání pouze zahraničnímu výboru, což jen dokazuje, že si mnozí myslí, že jde pouze a jen o věc politickou. Bohužel s dopady ryze hospodářskými, ale to, jak vidět, nepálí mnohé.

Navrhuji tedy proto projednání návrhu zákona v normálním režimu, nikoliv ve zkráceném jednání, aby návrh zákona mohl projednat i hospodářský výbor. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pane poslanče, chci vás jen upozornit, že povinnost přikázat předložený návrh nevyplývá ze zákona, tudíž jest to váš argument pro to - pouze váš argument pro to, aby se projednával návrh zákona nikoliv ve zkráceném jednání.

Ptám se, kdo se další hlásí ještě k tomuto bodu. Žádnou přihlášku nevidím. Rozpravu končím. Nejprve rozhodneme o návrhu, který v rozpravě zazněl od pana poslance Karla Vymětala, který by se snad dal formulovat tak:

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že neexistují podmínky pro projednání tohoto návrhu ve zkráceném jednání."

Rozuměli jsme tomuto návrhu? Rozhodneme o něm hlasováním.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 6 a ptám se, kdo je pro návrh pana kolegy Karla Vymětala. Kdo je proti?

Z přítomných 183, pro návrh 26, proti 132. Návrh nebyl přijat.

 

Přednesu jiný návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr, sněmovní tisk 564, ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 7. Ptám se kdo je pro předložený návrh usnesení. Kdo je proti?

Z přítomných 183, pro návrh 134, proti 29. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Nyní po těchto procedurálních rozhodnutích přistoupíme k projednávání

 

vládního návrhu zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr
/sněmovní tisk 564/ - zkrácené jednání
.

 

Z pověření vlády předložený návrh odůvodní - nevím, který z místopředsedů vlády. Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí pan Jan Kavan.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dnes zaujímáte stanovisko k velmi komplexní otázce, která se dotýká bezpečnostních, zahraničněpolitických a obchodně-ekonomických zájmů České republiky. Jedná se o návrh zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr, který má zamezit vývozu technologie nezbytné pro provoz konkrétního jadrného zařízení, které může být jako součást celého komplexního jaderného programu v důsledku zneužito k vývoji, výrobě nebo šíření zbraní hromadného ničení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP