(17.00 hodin)

(pokračuje Grégr)

Proto ve věci rozhodl ve smyslu výrokové části, to znamená, že zastavuje řízení. A pokračuje toto rozhodnutí: "Správní orgán však upozorňuje společnost Škoda Praha, a. s., na negativní zahraničněpolitické dopady případného vývozu předmětného zboží, jak vyplývá z tlumočených stanovisek Ministerstva zahraničních věcí." Čili Škoda Praha byla informována a Škoda Praha nepokračovala v kontraktačním jednání nebo v dalších jednáních o dodávkách tohoto zařízení.

Pan poslanec Payne tady uvedl, že již pan ministr Dlouhý v roce 1993 a 1995 se snažil o vývoz zařízení pro jadernou elektrárnu Búšehr a že toto bylo zakázáno. Nevím, kým to bylo zakázáno, ale bylo to tak konstatováno. Pak se musím ptát, když jsem tu byl osočen panem poslancem Paynem, co a jak se dělo v tomto mezidobí, to znamená od roku 1993, 1995 až 1999, co dělali tehdejší příslušní ministři, co dělal tehdejší zahraniční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Dále bych chtěl uvést: 7. prosince 1999 požádala opět další firma, JVP, a. s., Praha o posouzení možnosti realizovat vývoz Licenční správu Ministerstva průmyslu a obchodu. Vzhledem k tomu, že dosud není řízení dokončeno, informovala Licenční správa firmu o prodloužení lhůty pro sdělení nálezu na 90 dnů. Případ je posuzován podle platného zákona č. 21/1997 Sb., resp. podle § 19 zákona, který stanoví povinnost pro vývozce o licenci požádat, pokud sám ví či pokud má správní orgán informace, že zařízení lze zneužít pro nějakou formu šíření jaderných zbraní. V tomto smyslu také vyznělo rozhodnutí, jak žádost a. s. Škoda Praha, tak i rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu.

Chtěl bych dále uvést: Státní úřad pro jadernou bezpečnost potvrdil, že dotčené položky nespadají ani pod kontrolované zboží dvojího použití v jaderné oblasti podle zákona č. 18/1997, tj. atomový zákon. Írán je řádným členem MAAE, mezinárodní agentury pro jadernou energii, která by v případě realizace projektu vlastní projekt i jeho provoz kontrolovala. Írán je zároveň signatářem Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, tzv. Non Proliferation Act. Čili to byly důvody, proč jsme museli postupovat na základě politických doporučení, a nikoliv na základě technických kritérií, která by neobstála při soudním řízení.

Chtěl bych ještě dál uvést, proč Ministerstvo průmyslu a obchodu muselo zarazit licenční řízení. Protože nemá žádné vyjádření či potvrzení, že celého projektu, v němž mají pracovat reaktory na tzv. lehkou vodu, lze pro výzkum, výrobu či šíření jaderných zbraní vůbec zneužít. Lehkovodního reaktoru nelze pro výrobu plutonia použít, nebo za zcela výjimečných podmínek. To vedlo všechno k tomu, že jsme vývoz nepovolili a nemohli jsme ho také ani zakázat, protože bychom neobstáli v důkazním řízení před příslušným soudem. Protože v případě pozastavení vývozu bez dostatečných věcných důvodů má vývozce podle § 11 zmíněného zákona č. 21/1997 Sb. právo na soudní přezkum rozhodnutí správního orgánu. V tomto případě by mohlo toto rozhodnutí, nebo s velkou pravděpodobností, být v neprospěch správního orgánu s úhradou soudních nákladů a s právem podniku žádat náhradu. Já bych potom nerad stál z tohoto důvodu před touto sněmovnou, abych se zodpovídal, proč jsem poškodil, jak se tady oblíbeně říká, daňové poplatníky.

Vládní návrh zákona představuje tedy politické řešení celého problému za situace, kdy není možné použít jiných zákonných opatření. Když se tady diskutuje o tom, zda to bylo včas, nebo pozdě, pan ministr zahraničních věcí Kavan zde uvedl, že Senát USA právě v současné době přijal opatření vůči Búšehru, které umožní přijímat určité restriktivní kroky, určité sankce proti tomu, kdo na toto zařízení, na tuto investici, by chtěl něco dodávat, vyvážet. Čili musíme postupovat, a jinou cestu neznám, obdobným způsobem.

Nyní mi dovolte pár slov k situaci ZVVZ Milevsko. Tato společnost dosud nepodepsala žádný závazný kontrakt se zahraničním partnerem a nevznikly mu žádné vícenáklady z titulu rozpracovanosti obchodního případu Búšehr. Dosud uváděný rozsah kontraktu neodpovídá skutečnosti. V současné době jde pouze o první etapu projektu, kterou je možno ocenit rozsahem cca 217 mil. korun. Nejsou důvody potvrzující, že by závazně následovaly další zakázky.

Je nutno se také kriticky podívat na situaci v podniku. Podniku nechybějí zakázky pouze proto, že nemá kontrakt Búšehr, ale chybí mu výrobní náplň a zakázkové krytí vůbec. Ministerstvo průmyslu a obchodu se nyní intenzivně zabývá možnostmi, jak napomoci udržet výrobu v tomto podniku, zejména z hlediska udržení zaměstnanosti v této citlivé oblasti z hlediska pracovních příležitostí.

Vláda dnes přijala usnesení vlády k realizaci souhrnu opatření pro ZVVZ Milevsko řešící obtížnou hospodářskou situaci společnosti, situaci neuzavření kontraktu na dodávky vzduchotechnických zařízení pro jadernou elektrárnu Búšehr v Íránu. Snažíme se maximálně napomoci tuto situaci řešit. Myslím si, že se jedná o vstřícné řešení, a je na vlastnících této společnosti, podtrhuji na vlastnících, nikoliv managementu, aby navrhované řešení přijali a pomohli tak řešit obtížnou situaci v Závodech na výrobu vzduchotechnických zařízení v Milevsku.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. S faktickou poznámkou předseda poslaneckého klubu KSČM Vojtěch Filip, poté pan ministr zahraničních věcí.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, děkuji panu ministru Grégrovi za to, že po delším čase řekl přesnou podstatu předloženého zákona, protože všechno to, co bylo řečeno předtím, zamlžovalo jenom skutečnost, která nastala mezi ekonomickými subjekty a vládou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: S další faktickou poznámkou ještě před ministrem zahraničních věcí poslanec Jan Zahradil.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji. Pane předsedající, prosil bych vás, abyste sdělil panu ministru průmyslu a obchodu, že já jsem neřekl, že v západních zemích nebo v členských zemích NATO stačí na zastavení nějakého obchodu telefon. Já jsem řekl, že toto řekl ministr zahraničí Kavan na dotázání pana poslance Laštůvky v určité nadsázce, která ale bezesporu nepostrádá pravdivé jádro. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Prosím členy vlády, aby si tento problém vyřešili mezi sebou, a uděluji slovo ministru zahraničních věcí Janu Kavanovi. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Děkuji. Pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokusím se stručně odpovědět na některé otázky, které jsem si stačil poznamenat, které byly přímo adresovány mně. Omlouvám se, že jsem si nepoznamenal vždy jména poslanců, ale jistě se v tom poznají.

Pokud se týká nedávno jednomyslně odhlasovaného zákona v americkém Kongresu, Iran Non Proliferation Act, který byl - jak jsem říkal - jednomyslně schválen a o němž jsem hovořil, tak ať se nám to líbí nebo ne, je nutné konstatovat, že tento zákon opravňuje americkou administrativu k sankcionování neamerických firem vyvážejících nebezpečné technologie do Íránu. Proto jsem se snažil vyčíslit, jaký dopad na naše firmy, které vyvážejí např. do USA, by uplatnění tohoto zákona mělo.

Za druhé, byl jsem dotázán, zda jsme vzali na vědomí pozitivní vývoj, který vedl v Íránské islámské republice k výsledku parlamentních voleb.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP