(17.20 hodin)

(pokračuje Kavan)

Ale již v minulosti se vyskytla řada příkladů, a nelze vyloučit, že se vyskytuje i dnes, kdy některé ruské podniky, ruské subjekty nedodržely hranice, které Ruská federace jako stát dodržuje, a proto se i v minulosti dostaly na tzv. černou listinu.

Pana poslance Zahradila bych chtěl ujistit, že vláda má jednotnou zahraniční politiku a jenom jedno Ministerstvo zahraničních věcí.

Pana poslance Exnera bych chtěl ujistit, že vláda nikdy - zdůrazňuji nikdy - neuvažovala o rozmístění jakýchkoliv jaderných zbraní na území České republiky. A musím zásadně odmítnout tezi, úvahu, že jsme si vybrali mezi prací našich občanů a zájmy Spojených států amerických. Zásadně takovouto úvahu odmítám. Jednak jsem vysvětlil, proč být v souladu s mezinárodním společenstvím a proč zabraňování možného rozšíření jaderných zbraní je v národním zájmu České republiky, a jednak jsem pak hovořil o možném dopadu, pokud bychom se dostali do rozporu s Iran Non Proliferation Act, o dopadu, který by to mělo na naše podniky a samozřejmě jejich zaměstnance, tedy podniky, které vyvážejí do Spojených států amerických a kde by dopad byl několikrátero vyšší než na 1 300 zaměstnanců ZVVZ Milevsko. A současně zdůrazňuji, a nemohu to zdůraznit dostatečně, a doufám, že mě vnímáte, říkal to již tady místopředseda vlády Rychetský, že vláda je ochotna a schopna se dohodnout na takovém náhradním řešení, které zajistí, že ani jeden zaměstnanec ZVVZ Milevsko o svou práci nepřijde. Čili byl bych velmi rád, kdyby nám takovéto úvahy nebyly podsouvány.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Chci se zeptat, kdo se další hlásí do obecné rozpravy. Pan předseda Filip a poté pan poslanec Exner.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Mám snad jedinou věc. Mám tomu rozumět tak, pokud jde o vyjádření pana místopředsedy vlády a ministra zahraničí, že návštěva Johna Shattucka v komisi pro bezpečnostní a informační službu bude tou informací pro parlamentní orgán, který sdělí ty informace, které tady sděleny být neměly? Jenom jestli by mohlo být odpovězeno ano nebo ne.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan ministr Jan Kavan.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Pane předsedající, když byste byl tak laskav, vaším prostřednictvím bych chtěl informovat pana poslance Filipa, že jsem vůbec neměl na mysli pana velvyslance Shattucka. Když jsem odkazoval na zasedání zahraničního výboru a informace, které byly poskytnuty na tomto uzavřeném zasedání zahraničního výboru, byly poskytnuty mým náměstkem panem Hynkem Kmoníčkem, a rovněž vím, že jeho informace nepocházely mimo jiné od pana velvyslance Shattucka.

A když už jsem u řečniště, ještě mi dovolte aspoň jednou větou reagovat na úvahy, které tu proběhly, že jsme reagovali na jakýsi nátlak náměstka ministryně zahraničních věcí Spojených států amerických pana Pickeringa, anebo že jsme chtěli dáti dárek paní Albrightové.

Konstatuji, že pan náměstek Pickering tu byl teprve nedávno, i když jsme i o této otázce s ním skutečně hovořili. Ale ve svém projevu jsem několikrát zdůraznil, že se touto záležitostí soustavně zabýváme od února 1999. Osobně jsem se setkal poprvé s panem náměstkem Pickeringem před několika týdny.

Jinak projednávání tohoto zákona nemá skutečně nic společného s příjezdem paní ministryně Albrightové a nechci hovořit o tom, jestli jí chceme dávat dárek nebo nechceme dávat dárek, prostě tady žádná souvislost není. Nutnost legislativní nouze byla dána tím, že pokud vím, tak kontrakt s ruskou firmou Atomexport je na stole a může býti kdykoliv v příštích dnech podepsán. A proto se domnívám, že tady jisté nebezpečí z prodlení je. Nemá to ovšem s návštěvou paní ministryně skutečně nic společného.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Hovoří pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Dámy a pánové, chci jen na rozdíl od prohlášení místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí konstatovat, že rozmístění jaderných zbraní v České republice za určitých okolností ze smlouvy o přidružení k Severoatlantické alianci vyplývá a bylo to v příslušné době potvrzeno i vedoucími státními představiteli.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Ptám se, kdo se další hlásí do rozpravy.

Ještě dříve, než obecnou rozpravu uzavřu, chtěl bych informovat, jakým způsobem se hodlám vypořádat s návrhy, které přednesl pan poslanec Filip, tak aby měl ještě eventuálně možnost reagovat v obecné rozpravě.

Považuji návrh druhý, který zazněl na odročení až do zřízení komise a závěrů komise za nehlasovatelný vzhledem k limitu legislativní nouze, který byl stanoven na zítřejší den 24.00 hodin, tedy o půlnoci. Pokud jde o první návrh, přikázání jinému orgánu sněmovny, domnívám se, že bychom mohli postupovat následujícím způsobem, a to v podrobné rozpravě poté, co by zazněly případné pozměňující návrhy, tento váš návrh ještě jednou přednést, přerušit případně jednání sněmovny s tím, že by si sněmovna vyžádala stanoviska výboru zahraničního a případně výboru hospodářského a do podrobné rozpravy bychom se vrátili zítra v termínu, který bychom stanovili pro takovéto přerušení.

Slovo má pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji pane předsedající. S návrhem na odkázání dalšímu orgánu sněmovny podle § 72 odst. 3, resp. 63 odst. 3, souhlasím tak, aby byl projednán až po podrobné rozpravě, považuji to za racionální. Ale jinak na návrhu, který vycházel z § 72 odst. 1 na odročení v souvislosti s § 63 odst. 1 jednacího řádu, trvám. Vím, že pravděpodobně nebudu mít úspěch při hlasování, ale myslím si, že tento návrh nemohu stáhnout, považuji ho za důležitý. A stejně tak je možné, jako zítra skončí stav legislativní nouze, tento stav prodloužit nebo jej vyhlásit v jiném období, až skončí jednání této vyšetřovací komise.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dostáváte mě do problémů, pane předsedo, neboť já váš druhý návrh jsem označil za nehlasovatelný, a tudíž v mé pravomoci jako předsedajícího je striktně rozhodnout o tom, že návrh je nehlasovatelný, tudíž není o něm možné hlasovat, s tím, že jsem vám nabídl kompromis, a to hlasovat o prvním návrhu.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vznáším námitku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře,vznášíte námitku vůči mému stanovisku, že váš návrh na odročení je nehlasovatelný. Já jsem tolerance a dobrota sama a doufám, že mi to pak oplatíte.

Ptám se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. (Nikdo.) Žádnou přihlášku nevidím. Připomínám, že zazněl návrh ještě pana poslance Recmana na zamítnutí, resp. vrácení, a návrh pana poslance Filipa na odročení, s tím, že první návrh, pane poslanče, stahujete a zazní případně v podrobné rozpravě, pokud návrh nezamítneme, ano? Rozumíme si.

Pan poslanec Pilip má náhradní kartu č. 9.

Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí do rozpravy, obecnou rozpravu končím.

Odhlašuji vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP