(17.30 hodin)

(pokračuje Langer)

Podle § 72 odst. 1 nejprve bychom měli hlasovat o návrhu na odročení, resp. o námitce, kterou vznesl pan poslanec Filip proti mému stanovisku, že jeho návrh na odročení je návrhem nehlasovatelným.

 

Toto bude první procedurální hlasování, o kterém rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 9, které jsem v tuto chvíli zahájil. Kdo je pro námitku pana poslance Filipa? Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro návrh 24, proti 128. Návrh nebyl přijat.

 

Měli bychom nejprve hlasovat o návrhu na zamítnutí, který přednesl pan poslanec Recman.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 10. Kdo je pro předložený návrh zamítnout? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro návrh 25, proti 135. Návrh nebyl přijat.

 

Dále rozhodneme o návrhu pana poslance Recmana na vrácení předloženého návrhu k dopracování.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 11. Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro návrh 27, proti 133. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy, které zazněly v obecné rozpravě. V tuto chvílí otevírám podrobnou rozpravu, do které mám následující přihlášky: pan poslanec Zaorálek, Kalousek, Karel Vymětal, Stanislav Fischer a Vojtěch Filip.

Prosím prvně jmenovaného, aby se ujal slova. Všechny kolegy, kteří hodlají opustit jednací sál, prosím, aby tak učinili co možná nejdříve, aby nerušili další projednávání návrhu tohoto zákona.

Pane poslanče, chvíli počkejte, aby stenozáznam mohl být v náležité kvalitě. Chtěl bych apelovat na všechny kolegy, kteří nehodlají sledovat podrobnou rozpravu, aby okamžitě opustili jednací sál. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Vážené kolegyně a kolegové, jako první návrh v rámci podrobné rozpravy bych chtěl předložit návrh legislativně technických úprav vládního návrhu zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr. Osvojil jsem si úpravy, které vyplynuly z těch, které jsme dostali jednak od legislativního odboru Poslanecké sněmovny, a vzápětí komentář od legislativního odboru vlády, kde jsem přihlédl k tomu, aby se podařilo sladit názor obou odborů. Jednalo se tam o připomínky, které se do určité míry shodovaly.

Úpravy, které navrhuji, jsou tyto:

Za prvé je to úprava v § 1 odst. 2, kde by se doplnila spojka "do".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane poslanče, omlouvám se. Kolegyně a kolegové, nebude-li v jednacím sále klid, přeruším jednání sněmovny. Platí to jak pro poslance, tak pro ministry a pro poslance-ministry.

Prosím, pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Opakuji ještě jednou. § 1 odst. 2, kde by se doplnila spojka "do", takže by odstavec zněl: "Pro účely tohoto zákona se rozumí vývozem zboží propuštění zboží do celního režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku a do celně schváleného určení zpětného vývozu zboží, podle zvláštních předpisů."

Účelem této úpravy je lepší srozumitelnost zákona, protože tzv. celně schválené určení zpětného vývozu zboží není druhem celního režimu, jak by vyplývalo z vládního návrhu. Věc je konzultována s Generálním ředitelstvím cel.

Druhá změna je v § 2 odst. 1, kde by se v poslední větě slovo "věci" nahradilo slovem "zboží".

Za třetí. V § 2 odst. 5 by bylo znění: "Pokutu nebo propadnutí zboží uložit do tří let ode dne, kdy bylo porušení § 1 odst. 1 zjištěno, nejpozději však do deseti let ode dne, kdy k jeho porušení došlo."

V případě těchto dvou úprav je důvodem zachování jednotné terminologie, protože používání synonym - jak jsem se dozvěděl - je v právním jazyce nežádoucí. Tolik tyto legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným je pan poslanec Miroslav Kalousek, připraví se kolega Karel Vymětal.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, ve smyslu argumentace, kterou jsem přednesl v obecné rozpravě, jménem svým i jménem vážených kolegů Ivana Langera a Michala Lobkowicze si dovoluji předložit následující pozměňující návrh.

I. Do znění § 1 odst. 1 se navrhuje doplnit za spojení "v Íránského islámské republice" "(dále jako plnění)".

II. Navrhuje se nový § 3 zákona: § 3 odst. 1: Fyzické či právnické osoby se sídlem nebo trvalým bydlištěm na území České republiky, které ke dni účinnosti tohoto zákona měly prokazatelnou povinnost poskytnout plnění či si takovou povinnost prokazatelně sjednávaly (dále jen oprávněný subjekt), mají nárok na náhradu škody vzniklé zákazem poskytnutí plnění.

2.: Stát je povinen škodu nahradit nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy bude o náhradu škody oprávněným subjektem řádně požádán. Na rozsah škody se užije ustanovení zvláštního zákona. Žádost o náhradu škody musí obsahovat:

a) obchodní jméno a sídlo žadatele,

b) doklady prokazující, že jde o oprávněný subjekt,

c) výši vzniklé škody a doklady prokazující tuto výši,

d) soupis plnění, které mělo být poskytnuto.

 

(pokračuje Kalousek)

Odstavec 3: Stát může uzavřít ve stejné lhůtě jako podle odst. 2 s oprávněným subjektem dohodu, ve které lze smluvit, že náhrada škody bude poskytnuta ve formě zajištění náhradních příležitostí na uzavření smluv, které oprávněnému subjektu umožní poskytnutí plnění jiným subjektům, nebo v jiné formě. Dohoda musí mít písemnou formu a lze v ní jednotlivé formy náhrady škody kombinovat.

Odstavec 4: Žádost podle odstavce 2 se podává u Ministerstva financí, které je také oprávněno uzavřít jménem státu dohodu podle odst. 3.

III. Navrhuje se nový § 4 zákona, který zní: Nedojde-li k náhradě škody, rozhodne o nárocích oprávněného subjektu podle tohoto zákona na jeho návrh soud. V dalším se užijí ustanovení zvláštního zákona.

IV. Dosavadní § 3 bude přečíslován na § 5.

Odkazy, které jsou odkazovány na zvláštní zákon, jsou pod čarou. Oba se týkají zákona č. 40/19964 sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Dalším písemně přihlášeným je kolega Karel Vymětal, připraví se pan poslanec Stanislav Fischer.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych předložil pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona, a sice za prvé k § 1 odst. 1 - vypustit slova "či zprostředkovaně".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP