(17.40 hodin)

(pokračuje K. Vymětal)

Dovedu si docela dobře živě představit, že výrobce košilových knoflíků dodá své knoflíky zahraniční firmě, která šije košile, a dílem osudu přes další prostředníky tyto košile skončí jako pracovní košile v jaderné elektrárně Búšehr. Obtížně můžeme chtít po výrobci knoflíků, aby předvídal tento konečný stav a své knoflíky díky navrženému zákonu svému zákazníkovi do zahraničí nedodal, neboť jinak by mu hrozila pokuta podle návrhu, a ne malá.

Druhý pozměňovací návrh k § 2 odst. 1 písmeno A dvakrát uvedenou částku 20 mil. Kč změnit na číslovku 200 tis. Kč.

Za třetí v § 2 odst 1 písm. A uvedená slova "pětinásobku" a "pětinásobek" nahradit slovy 0,2násobku a 0,2násobek.

Za čtvrté v § 2 odst 1 se písmeno B ruší.

Za páté v § 2, odst. 2 zní - odst. 2: výše pokuty se určí s ohledem na škodu vzniklou porušením tohoto zákona.

Za šesté v § 2 odst. 3 se vypouští věta: "Vlastníkem propadlého zboží je stát."

Za sedmé v § 2 odst. 4 se vypouštějí slova: "a proti rozhodnutí o uložení propadnutí zboží".

Za osmé v § 2 odst. 4 se slovo "nemá" nahrazuje slovem "má".

Za deváté v § 2 odst 5 se vypouštějí slova: "nebo propadnutí zboží".

Za desáté v § 2 odst.5. se číslovka 3 nahrazuje číslovkou 1 a číslovka 10 se nahrazuje číslovkou 3.

Za jedenácté za § 2 se vkládá nový § 3 a ostatní se přečíslují, který zní: § 3 odst. 1 -

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane poslanče, chtěl bych upozornit dámy a pány v první řadě v jednacím sále, zda by mohli věnovat pozornost podrobné rozpravě v rámci druhého čtení a panu kolegovi Karlu Vymětalovi. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Takže § 3 odst. 1: "Vývozci nebo jakékoliv jiné osobě, která dodržením zákazu stanoveného v § 1 odst. 1 vznikne újma v ekonomice a zaměstnanosti, je povinna vláda České republiky zajistit náhradní zakázky ve stejném finančním objemu jako zakázané."

"Odst. 2: V případě nesplnění povinnosti podle odst. 1 je vláda České republiky povinna poskytnout vývozci nebo jakékoliv jiné osobě podle odst. 1 finanční kompenzaci v plné výši prokázané újmy."

Za dvanácté v § 3 před tečkou se doplňují slova: "a jeho účinnost končí 31. prosince 2001".

Dámy a pánové, dovolte mi ještě předložit také doprovodné usnesení, to pro případ, že zákon bude schválen. Navrhuji, aby sněmovna přijala toto doprovodné usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu ČR, aby

1. přijala taková opatření, která zajistí, že přijatý zákon nebude mít dopad na ekonomiku a zaměstnanost v dotčených podnicích, a to především zajištěním náhradních zakázek;

2. předložila informaci o přijatých opatřeních a jejich účinnosti k projednání na příští, dubnovou schůzi sněmovny, a to případně i ústně."

Naposledy mi dovolte ještě v této věci, dámy a pánové, abych předložil procedurální návrh, a to podle § 63 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny navrhuji přerušit projednávání návrhu zákona před ukončením podrobné rozpravy, a to do doby, než k předneseným pozměňovacím návrhům zaujme stanovisko hospodářský výbor a zahraniční výbor. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Stanislav Fischer, poté pan kolega Vojtěch Filip.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl stručný návrh, který ale zpřesní znění zákona. To, co předložila vláda, se mi zdá příliš obecné a široké a např. i léky a potraviny, které bychom vyvezli do Íránu, mohou nepřímo být použity tak, že budou sloužit třeba lidem, kteří pracují ve vojenském průmyslu nebo podobně.

Do Íránu přitom vyvážíme mnohem více, několikrát více, než dovážíme, a u veškerého našeho zboží by mohly být pochybnosti o jeho nepřímém využití. Proto bych si dovolil navrhnout, aby § 1 odst. 1 zněl takto: "Vývoz jaderných zařízení, jejichž určení přímo souvisí s jadernou elektrárnou Búšehr v Íránské islámské republice, je zakázán."

Dále v § 1 odst. 2 a v § 2 doporučuji všude nahradit slovo "zboží" slovy "jaderná zařízení". To je celá podstata mého návrhu. Zároveň mi dovolte ještě jednu poznámku, která s tím nesouvisí.

Po vyslechnutí tak obsáhlé rozpravy k tomuto návrhu zákona jsem nabyl dojmu, že navrhovatelé opomněli ještě jeden důvod, který bych považoval za podstatnější než všechny zde uváděné ve zdůvodnění tohoto zákona, a to že Írán leží v seismické zóně a jsou tam častá zemětřesení. Myslím, že nebezpečí v takovýchto přírodních katastrofách je daleko větší než nebezpečí, které by vzniklo z práce nevhodného jaderného reaktoru pod kontrolou Mezinárodní atomové agentury. Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Poslední přihlášený je pan poslanec Vojtěch Filip. Další písemnou přihlášku do podrobné rozpravy nemám.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové. Vycházím z toho, že jsem zpochybnil v obecné rozpravě koncepci tohoto návrhu zákona, a pokusím se dát komplexní pozměňovací návrh na celý text tohoto zákona, který bych požadoval potom hlasovat najednou. Nechci obtěžovat sněmovnu, aby se hlasovalo o každém paragrafu zvlášť, jenom u § 4, který budu navrhovat, ten lze zahrnout i do jiného textu, než předkládám já, čili ten by byl hlasován jako součást mnou navrženého textu zákona a jako případný pozměňovací návrh s očíslováním paragrafů tak, jak budou prohlasovány jednotlivé změny, které tady byly předloženy. Čili to říkám bez čísla. Nyní pozměňovací návrhy.

První pozměňovací návrh - vypouští se text návrhu zákona - názvu zákona a nahrazuje se tímto textem: "zákon o podmínkách dodávek pro jadernou elektrárnu Búšher".

Za druhé vypouští se § 1 tisku 564 a nahrazuje se tímto textem: "§ 1 odst. 1 vývoz zboží.

Odrážka 1 - § 2 písm D zákona 13/1993 Sb. celní zákon a poskytnutí služeb nehmotných práv a jejich příslušné dokumentace, která přímo souvisí s jadernou elektrárnou Búšehr v Íránské islámské republice, na které nejsou k datu přijetí tohoto zákona uzavřeny obchodní smlouvy, podléhá licenčnímu řízení.

Odrážka 2 - pod odrážkou 2 bude pod textem zákona: zákon č. 21/1997 Sb. a vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu ČSFR 506/1991 Sb."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP