(17.50 hodin)

(pokračuje Filip)

Odst. 2 § 1 původního tisku se vypouští a nahrazuje se tímto zněním odst. 2: "Pro účely tohoto zákona se rozumí vývozem zboží propuštění zboží do celního režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku a celně schváleného určení zpětného vývozu zboží podle zvláštních předpisů." - Odrážka 1: pod odrážkou 1 je "celní zákon".

§ 2 zákona se vypouští a nahrazuje se tímto textem § 2: "Vývozci nebo jakékoli jiné osobě, která nezíská licenci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, může být uložena sankce podle zvláštního zákona." - Odrážka 3: po odrážkou 3 bude "zákon číslo 13/1993 Sb., celní zákon, zákon číslo 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon.

§ 3 - původní text přečíslujeme a § 3 nový bude znít: "Případná škoda, která může vzniknout podnikatelským subjektům při uplatňování tohoto zákona, se nahrazuje podle zvláštního zákona." - Odrážka 4: pod odrážkou 4 bude "zákon číslo 82/1992 Sb." Vycházím z jiné koncepce, než byla v jiných pozměňovacích návrzích, zejména v pozměňovacím návrhu pana kolegy Kalouska.

§ 4 nově koncipovaný, o kterém bude možno hlasovat i v dalším textu zákona, pokud tyto mé komplexní pozměňovací návrhy nebudou přijaty, bude znít: "Česká republika při použití tohoto zákona uplatní kompenzační požadavky proti státu nebo skupině států mezinárodního společenství za škody, které jí vzniknou a na jejichž požadavek zákon uplatnila."

§ 5 je původní § 3, který se vypouští, a § 5 zní: "Tento zákon nabývá účinnosti 1. 7. 2000." - anebo alternativně "Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2001." Do té doby by měla skončit všechna licenční řízení, která by kdokoli v České republice vedl s Licenční správou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. O slovo požádal předseda vlády Miloš Zeman. Uděluji mu slovo.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych využil svého přednostního práva včetně práva týkajícího se volné volby tématu a neobtěžoval vás proto pozměňovacími návrhy, ale abych pouze komentoval pozměňovací návrh, předložený panem poslancem Kalouskem.

Po poradě jak s ministrem zahraničí, tak s ministrem průmyslu a obchodu bych chtěl této sněmovně navrhnout podle mého názoru racionální kompromis, který na jedné straně vychází z toho, že si všichni uvědomujeme, že podnik ZVVZ Milevsko se po přijetí tohoto zákona ocitne v určitých obtížích - jak víte, je to dominantní podnik v tomto městě a v okolí, i díky dopravním možnostem není příliš mnoho pracovních příležitostí, a na druhé straně pak zabráníme zneužití nového § 3, který navrhl pan poslanec Kalousek, a který - abych připomenul jeho dikci - v podstatě říká, že tam, kde šlo nejenom o povinnost poskytnout plnění, ale o pouhé sjednávání této povinnosti, mají tyto subjekty náhradu škody, což by podle mého názoru vedlo k výraznému zneužití a v podstatě k tomu, že každý, kdo si kdykoli sjednával smlouvu pro Búšehr a byl např. proto, že šlo o podnik se státní účastí - jako Škoda Praha -, mohl nyní podle tohoto paragrafu dodatečně požádat o náhradu škody. Jinými slovy - domnívám se, že by se jako můry ke světlu slétaly všechny podniky, kterým kdy přesně tím způsobem, který popsal ministr zahraničí, nebylo doporučeno, aby dodávaly do Búšehru, a nadšeně jásajíce nad paragrafem 3 nyní žádaly náhradu škody nikoli proto, že by kdy uzavřeli jakýkoli kontrakt, ale pouze proto, že si tento kontrakt alespoň sjednávaly, aniž k němu došlo.

Chtěl bych vám tedy sdělit jménem vlády, že tento zákon by měl přispět k určitým náhradám a k vládní pomoci podniku ZVVZ Milevsko, ale pouze podniku ZVVZ Milevsko, a že by naopak neměl být pobídkou pro další podniky, z nichž jeden jsem tady před chvílí jmenoval, aby to byl vlastně zákon, který by umožňoval, že ze státní chudé kasy se tyto podniky, využívajíce tohoto zákona, dodatečně napakují.

Chtěl bych tedy sdělit, že vláda je ochotna akceptovat doprovodné usnesení, které navrhl pan poslanec Karel Vymětal a které v podstatě vyjadřuje vůli sněmovny, aby vláda poskytla podporu ZVVZ Milevsko a pouze tomuto podniku, a chtěl bych velmi vážně varovat před seriózní možností zneužití § 3 tak, jak ho navrhl kolega Kalousek.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu předsedovi vlády. Dalším řečníkem je pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážená sněmovno, vzhledem k tomu, že mě předkladatel ani předřečníci v obecné rozpravě nepřesvědčili o smysluplnosti a potřebnosti tohoto návrhu zákona, dovolím si předložil v souladu s § 93 odst. 2 návrh usnesení, ve kterém Poslanecká sněmovna zamítne návrh zákona, a v případě, že tento můj návrh nebude přijat, předkládám druhý návrh, a to, že Poslanecká sněmovna vrací návrh zákona výboru k novému projednání.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ještě mám avizovánu přihlášku pana poslance Zaorálka. Prosím, pane poslanče.

Prosím redaktorky České televize, aby nekýchaly v průběhu jednání sněmovny. (Veselost v sále.)

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Vážní kolegové, jen bych si dovolil ještě jednu malou gramatickou úpravu, kterou bych chtěl navrhnout v rámci pozměňovacích návrhů, a je to úprava v § 1, kde navrhuji, aby "vývoz zboží a poskytnutí služeb, nehmotných práv a jakékoli dokumentace nebo informací, jejichž určení přímo či zprostředkované souvisí s jadernou elektrárnou, je zakázáno"… zde tedy doporučuji, aby tento singulár byl nahrazen plurálem a bylo tam tedy "jsou zakázány". To je malá gramatická úprava.

A pak bych chtěl navrhnout, aby naše jednání bylo dnes přerušeno do 14. hodiny zítřejšího dne, kdy bychom pokračovali jako prvním bodem třetím čtením. Do té doby by se daly připravit pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Výborný má slovo ještě v rámci podrobné rozpravy před hlasováním.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP