(18.00 hodin)

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové, byť vystupuji v podrobné rozpravě, nemám žádný pozměňovací návrh, ačkoli jsem velmi přemýšlel nad tím, že možná v pozměňovacím návrhu pana poslance Kalouska, který byl avizován jako společný pozměňovací návrh poslanců Kalouska, Langra a Michala Lobkowicze, zda v tomto pozměňovacím návrhu výraz "škoda" nenahradit výrazem "majetková újma", ale právě proto, že to bylo avizováno jako společný návrh - jeden z předkladatelů předsedá schůzi - nebylo mi možno to konzultovat, takže tu věc nechci komplikovat. Takže nemám pozměňovací návrh, ale bedlivě jsem vyslechl to, co uvedl pan předseda vlády, a myslím, že i když je podrobná rozprava, že je dobré na to alespoň ve stručnosti reagovat.

Především z řeči pana premiéra vysvítá to, co koneckonců probíhá celou dnešní debatou a co všichni víme, že tento zákon se týká opravdu jednoho obchodního případu, jednoho podniku, nikoli nějakého blíže neurčitelného počtu právnických nebo fyzických osob, které by se chystaly dodávat nějaké komponenty pro jadernou elektrárnu Búšehr. To je v pořádku, myslím, že je správné to takto přiznat zcela otevřeně, a já jsem panu premiérovi vděčný za to, že to takto řekl, byť mi to přirozeně jako právníkovi komplikuje život, protože pak je to zákon o jednom subjektu, což nebývá v evropské kontinentální tradici zvyklostí, abychom jeden konkrétní případ řešili zákonem. Ale jsou situace, kdy opravdu národní zájmy, jak o tom pěkně hovořili někteří poslanci, např. pan poslanec Payne, vyžadují řekněme i netradiční řešení.

Druhá věc, kterou ovšem pan předseda vlády přednesl, ta podle mě vyžaduje spíše kritický přístup a kritickou poznámku. Pan premiér se obává, aby přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Kalouska a dalších nevyvolalo jakousi frontu žadatelů na náhradu majetkové újmy, kterou měli údajně utrpět právě tím, že kdysi sjednávali nebo se pokoušeli sjednávat nějaké kontrakty. Jsem přesvědčen, že formulace, která je v onom pozměňovacím návrhu uvedena, nesvědčí o tom, že by něco takového mohlo nastat, neboť formulace je naprosto přesná a říká "fyzické či právnické osoby (pak je řeč o sídle), které ke dni účinnosti tohoto zákona - ke dni účinnosti tohoto zákona - měly prokazatelnou povinnost poskytnout plnění či si takovou povinnost prokazatelně sjednávaly". Opět se samozřejmě rozumí ke dni účinnosti tohoto zákona.

A proto myslím, že tyto obavy pana předsedy vlády a poslance Miloše Zemana nejsou natolik závažné, abychom se museli spokojit s pouhým doprovodným usnesením k zákonu a nepřijali to, co je navrhováno v pozměňovacím návrhu. Koneckonců i v onom pozměňovacím návrhu je to, co je evidentní, že totiž nedojde-li k náhradě dobrovolně, rozhodne o této náhradě soud. Kdo také jiný? Určitě lépe soud než Poslanecká sněmovna.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. O slovo požádal nejprve ministr průmyslu a obchodu, ale předpokládám, že svému vládnímu nadřízenému umožní vystoupit dříve. Předseda vlády s faktickou poznámkou.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Kolegové, dovolte mi, abych jednou větou odpověděl na námitku pana poslance Výborného. I když samozřejmě se jedná ke dni nebo do dne účinnosti tohoto zákona, chtěl bych naprosto jasně konstatovat, že minimálně dvě firmy, a sice Škoda Praha a JVP, právě proto, že usilovaly o sjednání tohoto kontraktu, mohou vedle ZVVZ Milevsko žádat podle jím navrženého § 3 o náhradu škody. To je prokazatelný argument dvou konkrétních firem.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan ministr průmyslu a obchodu.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přihlásil jsem se původně k témuž, co řekl premiér. Chtěl bych to jen doplnit tím, že máme na mysli, a pokud by se nenašlo jiné řešení, musel by asi být ten návrh upřesněn tak, že se jedná o výrobní organizaci v přímém obchodním spojení bez prostřednických firem.

Chtěl bych ještě k tomu, co tu zaznělo z úst jednoho pana poslance, abychom příští schůzi informovali aspoň ústně o tom, jak to chceme řešit, že vláda - jak už jsem informoval - dnes přijala usnesení k řešení této obtížné situace ZVVZ Milevsko v důsledku neuzavření kontraktu pro jadernou elektrárnu Búšehr. Byla zpracována dohoda k realizaci souhrnu opatření pro Závody na výrobu vzduchotechnických zařízení řešících obtížnou hospodářskou situaci společnosti v důsledku neuzavření kontraktu na dodávky vzduchotechnických zařízení pro jadernou elektrárnu Búšehr v Íránu. Myslím, že to je dohoda velice vstřícná. Ve velké rychlosti jsem ji i předložil panu poslanci Kalouskovi, který říkal, že být na místě majitele, že by ji přijal. Tato dohoda je na stole, a jak už jsem řekl, záleží pouze na majitelích, držitelích akcií ZVVZ Milevsko, aby dohodu podepsali a přispěli k velice elegantnímu, resp. velice vstřícnému řešení nastalé situace ZVVZ Milevsko. Domnívám se, že by nikdo neměl žádat více za této situace, resp. z této situace ještě něco navíc těžit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Ptám se, kdo se ještě další hlásí do podrobné rozpravy, než v jejím rámci nechám hlasovat o dvou pozměňovacích návrzích, které zazněly. Pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jen velmi stručně k té obavě o zneužití. Návrh § 3, tak jak je předkládán, důkazní břemeno o prokázání, že ke škodě skutečně došlo přijetím tohoto zákona, leží na subjektu, který náhradu poskytuje. To znamená ti, kteří nebudou schopni prokázat, že jim škoda vznikla, sice požadovat mohou, ale pravděpodobně se svého požadavku nikdy nedomohou. O tom, zda dohoda nebo poskytovaná náhrada je či není přijatelná, bych doporučoval, aby nerozhodovala Poslanecká sněmovna. Když už se vláda rozhodla přenést na Poslaneckou sněmovnu rozhodnutí o tom, že přijetím tohoto zákona rozhodne o neexportování předmětné techniky, nechť o náhradě škody a o způsobu splnění rozhodne buď nezávislý soud, anebo dohoda mezi vládou a daným subjektem. O tom už by Poslanecká sněmovna rozhodovat neměla.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Vzhledem k tomu, že jsem spolupředkladatelem toho pozměňovacího návrhu, chtěl bych jen upřesnit, že důkazní břemeno je na tom, kdo si náhradu nárokuje. Omlouvám se za ten vstup jako řídícího, ale jsem tu sám a nemohu se nechat nikým vystřídat. Tolik pro upřesnění.

V tuto chvíli navrhuji rozhodnout o dvou návrzích na přerušení jednání. Ten první předložil kolega Karel Vymětal a je to přerušení jednání do doby, než se k pozměňovacím návrhům vyjádří výbor zahraniční a výbor hospodářský, bez časového omezení, a druhý návrh na přerušení přednesl zpravodaj pan poslanec Zaorálek, a to na přerušení do zítra 14 hodin.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP