(14.30 hodin)

(pokračuje Buzková)

Opravdu prosím všechny diskutující, aby ukončili své diskuse zde v jednacím sále. A dokud se tak nestane, nebudeme v jednání pokračovat. (Atmosféra v sále se postupně zklidňovala.) Pokračujte, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Děkuji, paní předsedající. Šlo mi skutečně o pět velmi stručných poznámek a byl bych rád, kdyby mi byla věnována aspoň jistá pozornost.

Teď jsem říkal, že bych považoval za vhodné, kdyby záměr vlády poskytnout firmě ZVVZ Milevsko náhradu mohla sněmovna jasně potvrdit, mimo jiné například schválením doprovodného usnesení, tak jak je navrhl pan poslanec Karel Vymětal.

Za čtvrté. Jistě se všichni shodneme, že zájmem nás všech je hájit obchodně-ekonomické zájmy naší republiky. Neschválením zákona a následným vývozem vzduchotechniky do jaderné elektrárny Búšehr bychom vážně ohrozili naše hospodářství a zvláště všechny podniky, které vyvážejí do Spojených států amerických. Minimální negativní dopad jsem se pokusil vyčíslit ve svém úvodním slově. Připomínám, že jde zhruba o ztrátu asi 5 miliard ročně.

A za páté a za poslední. Padlo tady mnoho kritických slov o Íránu. Je samozřejmé, že výsledky parlamentních voleb v Íránu, které jsme uvítali, nemají zatím přímý dopad na mocenskou strukturu a rozhodovací pravomoci v Íránu. Přesto bych rád znovu zdůraznil, že máme zájem o posílení vztahů s Íránem. Náš přístup se vůbec nijak neliší od přístupu Evropské unie. Máme zájem zvláště o dobré, korektní a vzájemně výhodné obchodní styky. Máme zájem pozitivně reagovat na výzvu prezidenta Chátamího k dialogu civilizací.

Když to tedy shrnu jednoduše prohlášením: nemáme zájem pouze o jedno - pomoci dobudovat jadernou elektrárnu Búšehr. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Kavanovi. A nyní prosím pana zpravodaje Zaorálka, aby přednesl případné závěrečné slovo, jinak aby vystoupil a zrekapituloval návrhy, o kterých budeme hlasovat po druhém čtení.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, vy všichni jste dostali informační materiál, který vám předložila Kancelář sněmovny, protože se nejedná o sněmovní tisk, tudíž tam není číslo. Máte v něm přehled pozměňovacích návrhů předložených ve včerejší podrobné rozpravě.

Dovolil bych si pouze k seznamu, který máte k dispozici a který končí posledním pozměňovacím návrhem, který je označen písmenem F, říci ještě jednu věc.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, musím upozornit, že jsme stále ještě ve druhém čtení a ve druhém čtení byly předneseny návrhy, pokud vím, na vrácení a na zamítnutí. Nejprve musíme hlasovat o těchto návrzích, poté bude zahájeno čtení třetí.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Dobře. V tom případě navrhuji, abychom na závěr druhého čtení hlasovali o návrhu na vrácení a návrhu na zamítnutí návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání, tak jak jej navrhl pan poslanec Recman.

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 14, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 14 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 183 pro něj vyslovilo 25 a 147 bylo proti.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí návrhu zákona, který předložil také pan poslanec Recman.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 15, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 15 tento návrh také nebyl přijat, když se z přítomných 185 pro něj vyslovilo 24 a 152 bylo proti.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu a otevírám rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Hlásí se pan poslanec Filip, kterému udílím slovo.

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené paní a pánové. Ve třetím čtení bych chtěl dopřesnit. Pokud jde o můj komplexní pozměňovací návrh, lze jej považovat za návrh jiné předlohy ve smyslu jednacího řádu a jako o jiné předloze, tak jak jsem řekl, je možné o něm hlasovat zvlášť. Protože jde o jinou předlohu, jde o speciální zákon, odkaz v pozměňovacím návrhu upraveném v písm. E2, který je na vyhlášku Ministerstva zahraničního obchodu 506/1991 Sb., není potřebný, zůstal by tam jenom odkaz na zákon č. 21/1997 Sb., protože ten řeší licenční řízení. Tohle je zákon, který speciálním způsobem upravuje povinnost licenčního řízení. To je podle mého soudu potřeba uvést ve třetím čtení tohoto návrhu zákona.

Jinak navrhuji, aby jako o textu jiné předlohy o tom bylo hlasováno jako o prvním pozměňovacím návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Vzhledem k tomu, že jako předsedající mám odlišný výklad toho, co navrhl pan poslanec Filip, sděluji to ještě v rozpravě ke třetímu čtení, aby pan poslanec měl případnou možnost na toto stanovisko reagovat.

Nicméně v § 63 odst. 4 se říká, že návrh jiné předlohy přichází v úvahu tehdy, je-li předloženo v téže věci několik předloh návrhů zákona nebo usnesení Poslanecké sněmovny, rozhodne Poslanecká sněmovna, kterou předlohu bude projednávat. V této věci nebylo předloženo několik předloh návrhů zákona, protože, pane poslanče, takovýto návrh by musel být předložen jako návrh zákona. Vy jste přednesl pravděpodobně komplexní pozměňovací návrh a jako o komplexním pozměňovacím návrhu se o něm také musí hlasovat.

Pan poslanec Filip si zřejmě přeje reagovat, udílím mu slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážená paní předsedající, paní a pánové. Je možné opravdu realizovat ten výklad, který řekla paní předsedající. Mně nezáleží na tom, kdy bude hlasováno, a explicitně jsem vyjadřoval, že jde o celý pozměňovací návrh celého textu zákona, z původního textu ponechávám v podstatě právě jenom § 1 odst. 2, který jsem teď upřesňoval s odkazem. A v tom případě připomínám, pokud bude přijato stanovisko předsedající, že kromě hlasování en bloc o všech pozměňovacích návrzích pod písm. E trvám na zvláštním hlasování o písm. E4, E5 a E6, které mohou být součástí i předloženého vládního návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, o vašich návrzích se samozřejmě bude hlasovat tak, jak vy si přejete, tedy v tom smyslu, kde se bude hlasovat společně a kde se bude hlasovat odděleně. Nicméně přesto se jedná o pozměňovací návrh, byť takový pozměňovací návrh, který mění celý zákon.

Hlásí se dále někdo do rozpravy ve třetím čtení? (Nikdo.) Není tomu tak, rozpravu ve třetím čtení končím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP