(15.20 hodin)

(pokračuje Rychetský)

Žádný z nich nebyl napaden stížností k Ústavnímu soudu.

Podle mého názoru zákon v podobě, v jaké ji předložila vláda, není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Pokud ústava stanoví v dalším odstavci čl. 11, že vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnictví, zdůrazňuji, že v daném případě nejde o nucené omezení vlastnického práva, ne vlastnického práva, nýbrž pouze práva obchodování, podnikání, ne vlastnického práva, že je možné pouze ve veřejném zájmu a na základě zákona za náhradu. Pokud by někdo chtěl aplikovat toto ustanovení ústavy, tak jej může aplikovat bezprostředně a nepotřebuje žádné ustanovení o náhradě škody. Pak se může pokusit u soudu, včetně Ústavního soudu, takovou kompenzaci si vysoudit. Podle mého soudu by to bylo marné, včetně řízení před Ústavním soudem, neboť jakmile zákon, tak jako v daném případě Jugoslávie, Libye, jakmile zákon zakáže jistou formu obchodování s cizinou, je nepochybné, že tak činí v souladu s ústavou, která mu tu možnost dává.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Rychetskému. Teď jsem zaznamenala tři přihlášky, které všechny mají přednost. Nejprve pan místopředseda Langer, potom pan předseda Tlustý, potom pan předseda Kühnl, potom pan předseda Filip.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, argumenty, které přednesl pan místopředseda vlády, já s velkou lítostí musím označit za právní pokrytectví, neboť on má skutečně pravdu, že zákonem můžeme někoho omezit ve výkonu jeho vlastnických práv, že zákonem můžeme uložit takové povinnosti a zákonem můžeme stanovit takový režim, kdy dotyčná osoba nebude mít nárok domáhati se náhrady způsobených škod či majetkové újmy. To skutečně můžeme.

Debata, kterou zde vedeme, je debatou o tom, zda je v souladu s principy a s režimem právního státu měnit, lidově řečeno, pravidla hry uprostřed hry samé. Debata, kterou vedeme, je debata o tom, zda ti, na něž dopadne tento zákon, by měli respektovat pravidla stanovená tímto zákonem, stejně jako ti, na které dopadne tento zákon ex ante, tedy směrem dopředu, kteří měli a konali v jakési víře, v jakési věci. Uprostřed takovéhoto jednání jim my zákonem měníme pravidla a přivozujeme jim majetkovou či jinou újmu.

Jsem přesvědčen o tom, že právě proto, abychom se nedopustili takového právnického pokrytectví, které předvedl pan místopředseda vlády Rychetský, je v zájmu této Poslanecké sněmovny, je v zájmu České republiky, je v zájmu toho, abychom mohli být označováni právním státem, abychom nevzbuzovali pochybnosti o tom, zda subjekty, ať již právnické či fyzické, jsou způsobilé volně nakládat se svými vlastnickými právy, měli bychom tedy na jedné straně ve veřejném zájmu jejich výkon vlastnických práv omezit, ale na straně druhé měli bychom tak vždy učinit za náhradu.

Domnívám se mj., že díky vystoupení pana místopředsedy vlády Rychetského jsme se opět ocitli v rozpravě v rámci třetího čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan předseda Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, domnívám se, že v tuto chvíli se ve sněmovně nacházejí reprezentanti tří názorů. Jedni odmítají tento zákon v jakékoli podobě, jiní jsou ochotni tento zákon podpořit, jedině budou-li v něm uspokojivě vyřešeny náhrady vzniklé škody, vzniklé ze zákona v tomto případě, a do třetí kategorie patří ti, kteří doufají, že tento zákon projde bez těchto úprav.

Já si dovolím odhadnout, že těch třetích je někde kolem 50 %. A záleží-li těm třetím na tom, aby zákon byl přijat, protože já patřím do skupiny druhé, do té, která se domnívá, že bez náhrad není možné tento zákon podpořit prostě proto, že zásah do vlastnictví, zásah do podnikání jakékoli soukromé osoby, ať už právnické nebo fyzické, není bez náhrady možný, navrhuji, aby reprezentanti třetí skupiny navrhli vrácení do druhého čtení. Jinak riskují, že tento zákon bude zamítnut.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tlustému. Pan předseda Kühnl si již nepřeje hovořit, pan předseda Filip má slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Paní předsedající, já jsem přesvědčen o tom, že ústavu a zákony je třeba vykládat v komplexu, ne jak to učinil pan místopředseda vlády Rychetský. Není možné říci "a" a neříci "b". A protože se tady to "b" neustále omezuje, navrhuji procedurálně vrátit tento zákon do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má předseda vlády Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Kolegové, chci vám oznámit, že po poradě se zúčastněnými členy vlády vláda, jak už dokázala svým včerejším usnesením, bude respektovat návrh doprovodného usnesení, které předložil kolega Vymětal a které se týká pomoci podniku ZVVZ Milevsko, a ještě jednou zdůrazňuji, právě, jedině a pouze ZVVZ Milevsko. V této oblasti jsme již podnikli konkrétní kroky.

Celý problém spočívá v tom, že návrh § 3, jak jsem upozornil již včera, je formulován tak nešťastně, že minimálně pro dvě další konkrétní firmy, a to i s modifikací týkající se 1. března tohoto roku, umožňuje zneužití tohoto paragrafu mimo ZVVZ Milevsko.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP