(15.30 hodin)

(pokračuje M. Zeman)

Naučme se prohrávat, to se každému z nás občas stane. Dovolte mi jeden bonmot na závěr. Chtěl bych zejména členy ODS upozornit na to, že jeden z podepsaných dodatků k opoziční smlouvě obě strany zavazuje bojovat proti zvyšování podílu mandatorních výdajů. Děkuji vám za pozornost. (Pobavení v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu předsedovi vlády Miloši Zemanovi. Dále se do rozpravy hlásí pan místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní předsedající, zklamu asi všechny včetně předsedy vlády, kteří se domnívají, že budu reagovat na jeho vystoupení. Nikoliv. Chtěl jsem jen konstatovat, že mé vystoupení po panu místopředsedovi vlády jsem prezentoval tak, aby bylo vnímáno jako návrh na vrácení do druhého čtení s tím, aby druhé čtení bylo v případě souhlasného hlasování otevřeno ihned po tomto hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane místopředsedo, mně je to strašně líto, ale od místopředsedy sněmovny bych očekávala znalost jednacího řádu. Nemůžeme nechat hlasovat o žádném takovémto návrhu. Takový návrh by musel padnout v rozpravě ke třetímu čtení ještě předtím, než bylo započato hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Rozprava ke třetímu čtení nebyla znovu otevřena. (Hlasitý nesouhlas.) Prosím o klid. Rozprava ke třetímu čtení nebyla znovu otevřena, protože ani otevřena být nemohla z toho důvodu, že již proběhlo hlasování o pozměňovacích návrzích. Pan místopředseda Rychetský by otevřel rozpravu v případě, že by vstoupil bezprostředně po uzavření rozpravy ve třetím čtení, a to ještě dříve, než by se začalo hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Poté co jsou odhlasovány pozměňovací návrhy a má se hlasovat o zákonu jako o celku, rozpravu není možné otevřít. Já jsem pouze nucena jako předsedající dát slovo těm, kteří mají ze zákona právo vystoupit kdykoli, což je předseda a místopředsedové sněmovny, předsedové poslaneckých klubů a členové vlády. Toť vše.

Prosím pana místopředsedu Langra, u kterého sleduji, že se hlásí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní místopředsedkyně, myslím, že není smyslem našeho vystoupení zde, abychom se trumfovali o znalosti či neznalosti jednacího řádu. Vycházím z té dikce jednacího řádu, která hovoří o tom, že vystoupení člena vlády otevírá rozpravu. Vzhledem k tomu, že tento bod nebyl uzavřen konečným hlasováním, rozumím vystoupení pana místopředsedy Rychetského jako vystoupení člena vlády zcela v souladu s tímto ustanovením jednacího řádu a rozumím mu jako znovuotevření rozpravy, té nejbližší, která probíhala, tedy rozpravy v rámci třetího čtení. Domníváte-li se, že můj názor je špatný, prosím nechte hlasovat o mé námitce vůči vašemu rozhodnutí tuto rozpravu neotevřít.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pane místopředsedo, o námitce rozhodně je třeba hlasovat. Pouze bych chtěla opřít svůj názor, který jsem zde přednesla, a to o § 95 jednacího řádu, který v odst. 2 říká, že ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravy legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskové úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popř. podat návrh na opakování druhého čtení. Odstavec 3 potom říká: na závěr třetího čtení sněmovna hlasuje o pozměňovacích, příp. jiných návrzích k návrhu zákona a poté se usnese, zda s návrhem usnesení vysloví souhlas.

Byla jsem zde upozorněna kolegou Grossem na § 66 odst. 3, který říká, že rozprava je znovu zahájena též tehdy, ujme-li se slova před hlasováním o závěrečném usnesení člen vlády. Ano, omlouvám se panu místopředsedovi Langrovi, měl pravdu. Tím pádem rozprava byla otevřena. To znamená, že pan místopředseda Langer podal oprávněně návrh na opakování druhého čtení, o kterém rozhodneme v hlasování, a to v hlasování pořadové číslo 35.

 

Hlasování pořadové číslo 35 zahajuji a ptám se, kdo souhlasí s návrhem, který přednesl pan místopředseda Langer. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 35 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 191 vyslovilo 90 a 79 bylo proti.

 

Konstatuji, že jsem před tímto hlasováním skončila rozpravu ve třetím čtení. (Stále hluk v sále.) Rozprava ke třetímu čtení je uzavřena. Nám tedy v tuto chvíli, pokud někdo z členů vlády znovu neotevře rozpravu ve třetím čtení, zbývá hlasování o návrhu zákona jako o celku. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr, podle sněmovního tisku 564."

Musím počkat pár sekund. Páni kolegové, já samozřejmě dám hlasovat, ale nehodlám se dostat do procedurální kličky, kdy bude někdo zpochybňovat hlasování o pozměňovacím návrhu po konečném hlasování o zákonu jako celku. Vzhledem k tomu, že nemám žádný signál, že by došlo ke zpochybnění posledního hlasování, hlasování do této chvíle nebylo zpochybněno.

 

Rozhodneme tedy o návrhu zákona jako celku.

Hlasování pořadové číslo 36 zahajuji. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 36 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 128 a 47 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, tím jsme neprojednali celý pořad této schůze, protože nám ještě zbývá hlasovat o doprovodných usneseních. Prosím pana zpravodaje Zaorálka, aby jednotlivá doprovodná usnesení přednášel.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Doprovodné usnesení, které tady mám, je doprovodné usnesení jedno, Karla Vymětala, a jeho text byste měli mít také v materiále, takže předpokládám, že ho znáte a můžeme o něm hlasovat. Stanovisko kladné jak ministra, tak zpravodaje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 37 a ptám se, kdo souhlasí s doprovodným usnesením navrženým poslancem Karlem Vymětalem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 37 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 189 vyslovilo 145 a 15 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem doprovodného usnesení byl vysloven souhlas.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, tím jsme projednali schválený pořad 23. schůze, kterou tímto končím. V tuto chvíli jsem bohužel nucena vyhlásit přestávku na 20 minut na přepojení hlasovacího zařízení, poté budeme pokračovat v přerušené 22. schůzi, a to bodem 92.

 

(Konec schůze v 15.40 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP