(14.10 hodin)

(pokračuje Klaus)

Nyní vás chci informovat o návrhu, který vzešel z mé dnešní porady s místopředsedy sněmovny a se zástupci poslaneckých klubů k průběhu schůze na tento týden. Doporučujeme zítra, ve středu 5. dubna, od 19.00 projednávat odpovědi členů vlády na písemné interpelace a dále smlouvy ve druhém a prvním čtení, a to včetně hlasování. O tomto návrhu dám nyní hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh grémia, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 168 poslanců 99 bylo pro, 24 proti. Návrh byl přijat.

 

Opakuji, že se to týká této středy, 5. dubna.

 

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu, jehož návrh je uveden na pozvánce. Chci vás informovat, že jsem obdržel návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření postupu vlády ČR, ministerstev a dalších správních orgánů ve věci dodávky vzduchotechnických a klimatizačních systémů pro jadernou elektrárnu Búšehr v Íránské islámské republice právnickou osobou registrovanou v České republice. Písemný návrh předložilo 82 poslanců. Táži se v této chvíli navrhovatelů, kam chtějí tento bod zařadit. Pan poslanec Vlach.

 

Poslanec Jiří Vlach: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolím si navrhnout jménem navrhovatelů tohoto bodu, aby byl zařazen za bod 1, poté co předpokládám, že projde procedurální návrh, tak jak jsme o něm jednali na grémiu, čili že budeme zahajovat jednání body 2 až 9. Pak přijde bod 102, potom bod 1, a po něm - je to skupina bodů týkající se jedné věci - si dovoluji navrhnout, aby byl zařazen tento bod.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Vlachovi. Prosím nyní pány poslance a paní poslankyně, aby se vyjádřili k návrhu pořadu. Konstatuji, že mám pět písemných přihlášek. Jako první se přihlásil pan poslanec Recman. Prosím, pane poslanče.

Velmi prosím toto slovutné shromáždění, aby kuloárové debaty existovaly někde jinde, ne zde, v tomto sále.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, vážená sněmovno, chtěl bych požádat o zařazení nového bodu na program této schůze Poslanecké sněmovny do části "Zprávy, návrhy a další body". Bylo by to za bod 101. Název bodu: "Informace ministra financí o plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 837 z 22. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 29. února 2000".

Stručné zdůvodnění: Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení k bodu, ve kterém ministr financí informoval Poslaneckou sněmovnu o současném stavu na úseku peněžního družstevnictví, Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami a o možné pomoci vlády v řešení situace při zabezpečení určité stability tohoto sektoru.

Poslanecká sněmovna přijala usnesení, které bylo složeno ze dvou částí. V první části vzala tuto informaci na vědomí a ve druhé části požádala vládu, aby urychleně připravila nový zákon o kampeličkách, s tím, že požádá o předložení zákona do konce letošního roku. Myslím, že je to dosti prostoru, není třeba to odkládat. V druhé části Poslanecká sněmovna požádala vládu, aby pověřila Konsolidační banku uzavřením smlouvy o poskytnutí peněžních prostředků do fondu pojištění vkladů spořitelních a uvěrových družstev formou návratné finanční pomoci a stanovila maximální výši 3 miliardy korun.

Myslím, že je to téma stále aktuální a bylo by dobře znát stanovisko vlády k této problematice, zda skutečně poskytne tyto finanční prostředky do fondu pojištění vkladů a zda již pověřila Konsolidační banku přípravou uzavření této smlouvy, případně jestli provedla některé další kroky, které by vedly ke stabilizaci družstevního bankovního sektoru.

Dámy a pánové, jsem přesvědčen o tom, že je to problém stále velice aktuální, mám každodenní kontakt s družstevníky, kteří požadují informaci a způsob řešení. Proto vás chci požádat, abyste podpořili tento můj návrh a zařadili tento bod jako samostatný bod na pořad této schůze.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP