(15.50 hodin)

(pokračuje Klaus)

Děkuji panu místopředsedovi vlády, děkuji paní senátorce.

Přecházíme k bodu

 

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 219/6/ - vrácený Senátem

 

Prosím o klid v jednacím sále (zvoní), abychom mohli pokračovat v jednání.

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 219/7.

Mohu mezi námi přivítat pana senátora Jana Zapletala - prosím, pane senátore. Prosím dále, aby se za navrhovatele k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila paní poslankyně Eva Dundáčková. Prosím ale, aby se ujala slova, až dojde ke zklidnění v sále. Prosím o klid u poslaneckých lavic klubu KSČM, prosím, abyste si věci dojasnili mimo tuto místnost. Prosím pana poslance Škromacha, pana poslance Plachého a Doktora a další - nedám pokračovat v jednání, dokud nebude klid v sále.

Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedo sněmovny, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dámy a pánové, stojíme dnes znovu před otevřeným návrhem zákona o konkursu a vyrovnání, stojíme před předloženým návrhem, který prošel dolní sněmovnou jako tisk č 219. Byl projednáván na půdě sněmovny velmi podrobně a velmi dlouho.

Poté co prošlo jeho znění Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, zabýval se problematikou konkursu a vyrovnání také Senát. Zabýval se jím velmi podrobně, velmi důsledně a velmi odpovědně, a v tuto chvíli je zapotřebí poděkovat všem, kdo se na tomto projednávání podíleli a věnovali velké úsilí tomu, abychom schválili normu, která bude efektivní a která pomůže zlepšit stav, který na tomto úseku v současnosti je a který mnozí z nás považovali za neuspokojivý.

Paní předsedkyně Senátu se obrátila - předpokládám, že na všechny - na poslance s důvodovou zprávou k usnesení Senátu, kterou zpracoval zpravodaj Senátu dr. Richard Falbr. V tomto odůvodnění vysvětluje Senát důvody, pro které přijal usnesení, kterým změnil verzi, jež přišla z Poslanecké sněmovny, a tuto svoji verzi nám doporučuje dnes ke schválení. Dovolím si tedy jen krátce se vyjádřit k některým bodům, které jsou v odůvodnění, a předpokládám, že pan zpravodaj Senátu učiní totéž.

Kromě celé řady změn, které považuji za správné jako změny, které mohou skutečně pomoci a které jsou dalším vstřícným krokem směrem k úspěšnému průběhu konkursních a vyrovnávacích řízení, obsahuje senátní návrh jednu velmi závažnou skutečnost, a sice tu, že poskytuje zcela výlučné postavení zaměstnancům firem, které přicházejí do konkursu, na které je podán návrh na konkurs, resp. na vyrovnání. Poskytuje jim exkluzivitu, která ve skutečnosti znamená, že na ostatní věřitele v rámci konkursního řízení již nezbude žádný díl koláče uspokojení a žádná možnost a žádná naděje, že také oni budou ve svých právech a nárocích uspokojeni. To je bohužel věc, pro kterou se nemohu s tímto senátním návrhem ztotožnit a nemohu jej doporučit.

Podle stávajícího znění nároky zaměstnanců, které vzniknou před prohlášením konkursu, jsou uspokojovány po skončení konkursního řízení z rozvrhu, a ty, které vznikají v průběhu konkursního řízení, jsou také přímo uspokojovány. Na základě senátního znění by se dostala v platnost úprava, podle které veškeré nároky zaměstnanců tři roky zpátky od okamžiku prohlášení konkursu by byly uspokojovány v průběhu konkursního řízení. Ve skutečnosti by to znamenalo, že na ostatní věřitele již skutečně nic nezbude, a celý smysl projednávané novely, totiž pokusit se poněkud zrovnoprávnit postavení jednotlivých věřitelů, by přišel vniveč.

Proto s nevelkým potěšením, ale přesto důrazně musím dolní komoru poprosit, aby přijala návrh zákona o konkursu a vyrovnání, jeho novelu, v původním znění, které prošlo Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni. Táži se zpravodaje ústavně právního výboru pana poslance Pavla Němce, zda se chce vyjádřit k pozměňovacím návrhům Senátu. Ano.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážený pane senátore, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, po vyslechnutí vyjádření navrhovatelky a po proběhlém usnesení Senátu doporučuji, aby Poslanecká sněmovna setrvala na znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, zda se chce vyjádřit zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Hojdar. Nechce. Děkuji.

Otevírám tedy rozpravu. Jako první v ní vystoupí pan senátor Jan Zapletal. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Jan Zapletal: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, především mi dovolte omluvit nepřítomnost garančního zpravodaje Senátu pana senátora Falbra, který je v současné době mimo republiku.

Projednávání zákona na zasedání Senátu předcházela intenzivní práce, o které se již zmínila paní poslankyně Dundáčková, a Senát se tímto návrhem zákona skutečně velice podrobně zabýval. Před zasedáním garančního výboru, kterým byl určen ústavně právní výbor, se pracovní skupina výboru ve složení ministr spravedlnosti dr. Otakar Motejl, jeho náměstek dr. Josef Baxa, předseda vrchního soudu dr. Jiří Bureš, dr. Hana Marvanová, dr. Jiří Zavadil, dr. Richard Falbr, dr. Jan Růžek a já shodla na tom, že novelizace zákona o konkursu a vyrovnání je krokem vpřed, který je nutno ocenit zejména proto, že Poslanecká sněmovna zde reagovala na potřebu novely podstatně rychleji než vláda.

Zákon o konkursu a vyrovnání odkazuje na návrh zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a na změnu některých zákonů mimo jiné tím, že soudy budou povinny oznamovat příslušnému úřadu práce podání návrhu na prohlášení konkursu. Úřad práce bude moci navrhnout ustanovení předběžného správce. Za to poslancům patří velký dík, protože tím se podaří odstranit nevyplácení mezd, které nás tak velmi trápí a ke kterému v naší republice v uplynulých měsících opakovaně docházelo.

Pracovní skupina navrhla celou řadu změn, které byly poté projednány na zasedání ústavně právního výboru za přítomnosti navrhovatelky paní poslankyně dr. Evy Dundáčkové, a došla k určitým návrhům. Dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s hlavními body.

Tuto stávající úpravu je nutno uvést do souladu s Úmluvou Mezinárodní organizace práce č. 95, o ochraně mzdy, což je 419/1991 Sb., zejména s článkem 11 odst. 2 této úmluvy, která stanoví, že mzda, která je přednostní pohledávkou, bude vyplacena celá dříve, než běžní věřitelé mohou vymáhat podíly z aktiv.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP