(12.20 hodin)

Poslanec Martin Kocourek: Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. Dovolte, abych vám jako zpravodaj rozpočtového výboru sdělil usnesení z 27. schůze z 15. března 2000, kde se rozpočtový výbor vyjádřil k vládnímu návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2000, sněmovní tisk 504.

Rozpočtový výbor ve svém usnesení doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2000, tisk 504, vyslovila souhlas bez připomínek.

Chtěl bych jenom dodat, co se týče samotného jednání, že byla velká diskuse v rozpočtovém výboru o době splatnosti tohoto dluhopisového programu, kde některým členům rozpočtového výboru se ta dvacetiletá lhůta jevila jako příliš dlouhá. Já se k této věci vrátím ještě v obecné rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kocourkovi a otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Kocourek se hlásil jako první. Pan poslanec Recman má slovo, potom pan poslanec Kocourek.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážená paní předsedající, vážená sněmovno, pane ministře. V obecné rozpravě nebudu rozebírat situaci. Chtěl bych se jenom zeptat předkladatele pana ministra financí, protože vím, že když vláda projednávala návrh rozpočtu České republiky na letošní rok, tak součástí tohoto zákona byl i zákon o tom, jakým způsobem vypořádat deficit. Takže můj dotaz směřuje k tomu, co vedlo vládu k tomu, že tento návrh zákona předložila jako samostatný zákon a nikoliv jako součást zákona o státním rozpočtu, případně jestli - pokud se bude znova předkládat, a věřím, že bude znovu předkládat na podzim návrh zákona o státním rozpočtu na příští rok 2001 - jestli se uvažuje se změnou, to znamená, že se vrátíme k původní praxi, že návrh zákona o státním rozpočtu bude zároveň obsahovat i vypořádání, to znamená otázku dluhopisů a dluhopisového programu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Já bych se rád ještě vrátil k tomu, jak jsem avizoval z jednání rozpočtového výboru, kde sice zvítězil většinový názor, který doporučuje sněmovně, aby tento návrh schválila bez připomínek, nicméně já znovu opakuji, že co se týká profinancovávání rozpočtovaných schodků státních rozpočtů, byla praxe vždy taková, že pro rozpočtovaný schodek se v minulých letech uplatňovala jedno- až dvouletá lhůta. Nyní zde máme návrh na dvacetiletou lhůtu splatnosti, přičemž hrozí riziko, že konečný výsledek schodku státního rozpočtu bude odlišný od toho rozpočtovaného, přičemž existují dvě varianty. Pokud by výsledný schodek státního rozpočtu byl nižší, tím pádem vláda může získat dodatečné nerozpočtované zdroje, a když bude tento schodek vyšší, tak bude muset stejně přijít do sněmovny a nechat si tento vyšší schodek profinancovat další zvláštní emisí.

Proto v podrobné rozpravě navrhnu, aby dvacetiletá lhůta byla zkrácena na lhůtu dvouletou, protože předpokládám, že po státním závěrečném účtu, který bude projednáván v polovině roku, bychom věděli přesnou výši a potom můžeme tu emisi státních dluhopisů překlopit na tu dobu splatnosti delší. Tolik tedy k obecné rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kocourkovi. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do obecné rozpravy. Nehlásí se nikdo. Obecnou rozpravu… pan ministr se hlásí do obecné rozpravy? Takže se závěrečným slovem jako předkladatel. Takže končím obecnou rozpravu a před zahájením podrobné rozpravy chce vystoupit pan ministr Mertlík jako navrhovatel.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Paní předsedající. Chci jen velice stručně odpovědět panu poslanci Recmanovi vaším prostřednictvím. Vzhledem k tomu, že máme jinou strukturu Parlamentu - máme Senát a Poslaneckou sněmovnu - tak ta praxe minulosti, kdy tyto zákony byly součástí zákona o státním rozpočtu, který je schvalován pouze v Poslanecké sněmovně, už není možná. Čili do budoucna předpokládáme v souladu se zákonem tento postup.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a nyní zahajuji podrobnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan poslanec Kocourek má slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Můj pozměňovací návrh, jak jsem avizoval v obecné rozpravě, se bude týkat § 1 odst. 3, kde se číslovka 20 nahrazuje číslovkou 2.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se někdo dále do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu a tím končím druhé čtení tohoto návrhu.

Nyní jsem zaznamenala procedurální přihlášku pana poslance Martina Starce, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Martin Starec: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Jsem jedním zpravodajem jednoho návrhu zákona, který tady před chvílí byl projednáván, a po dohodě s ministerstvem průmyslu bych udělal tento návrh procedury. Doporučuji zařadit body podle nového programu 78, 91 a 92…

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ještě jednou pane poslanče, prosím. Které body?

 

Poslanec Martin Starec: Budu pomalu diktovat, protože to je více čísel. Takže body podle nového programu 78, 91, 92 - jsou to věci, které jsme projednávali před chvílí, tisky 448, 462496 - jako prvé tři body po polední přestávce ve čtvrtek 13. dubna. Jedná se samozřejmě o vládní návrhy zákonů ve třetím čtení. Druhé čtení bylo dnes úspěšně provedeno.Vede mě k tomu snaha, aby ministr průmyslu a obchodu mohl vyslovit osobně svá stanoviska k pozměňovacím návrhům, neboť v pátek, kdy by pravděpodobně tyto termíny byly přiděleny, nebude v České republice a myslím si, že je důležité, aby mohl vystoupit i ve třetím čtení k případným návrhům, to znamená, aby mohl osobně sdělit, zda souhlasí nebo nesouhlasí s případnými pozměňovacími návrhy.

Předpokládám, že tento procedurální návrh by mohl být hlasován hned a že by neměl být se zařazením do programu problém. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Starcovi. O tomto procedurálním návrhu rozhodneme hlasováním v hlasování pořadové číslo 54, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 54 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 136 vyslovilo 85 a 8 bylo proti.

 

Tím jsme ukončili projednávání bloku druhých čtení, která bylo do této chvíle možné projednat nebo která nejsou pevně zařazena. Dostáváme se k bloku prvních čtení.

Paní poslankyně, páni poslanci, nyní bychom měli projednat bod 40, což je přechod z majetku České republiky obcím. Jedná se o senátní návrh. Vzhledem k tomu, že dnešního dne jsme pracovali rychleji, než kdokoliv předpokládal, byla jsem informována pracovníky Poslanecké sněmovny, že se nepodařilo informovat senátory, aby se mohli zúčastnit projednávání těchto bodů jako navrhovatelé, a velice bych vás prosila o to, abyste souhlasili s tím, abychom tento bod v tuto chvíli neprojednávali a abychom projednávali body 41 a dále.

 

O tomto návrhu, který jsem přednesla, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 55, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 55 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 138 vyslovilo 103 a 6 bylo proti.

 

Dalším bodem, který budeme projednávat, tedy je

 

41.
Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání ústavního zákona
o lidovém hlasování o reformě veřejné správy
/sněmovní tisk 509/ prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk číslo 509/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Jiří Payne.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP