(16.10 hodin)

(pokračuje Vlach)

Čili já respektuji decentnější řešení - návrh na přerušení. Nenavrhuji v tomto okamžiku, přestože mám sto chutí, zamítnutí tohoto nesystémového návrhu. Já to budu brát jako naše gesto, že jsme ochotni o tom všem se bavit dohromady. Ta ochota tady všeobecně je, ale ne tímto populistickým způsobem.

Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Já jen z ryze formálních důvodů bych měl upozornit pana zpravodaje, že by ten návrh měl znít jako návrh na odročení, nikoli návrh na přerušení, to znamená na odročení do doby, kterou byste specifikoval. Prosím, kdo se hlásí dál do obecné rozpravy? Teď se přiznám, že bychom měli rozhodnout, pane poslanče, zda chcete, abychom o tomto návrhu hlasovali ještě teď v rámci otevřené rozpravy v prvním čtení, nebo až poté, co bych rozpravu ukončil. Prosím.

 

Poslanec Jiří Václavek: Pane předsedající, navrhuji nechat rozpravu otevřenou, čili v rámci obecné rozpravy přerušit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, v rámci obecné rozpravy budeme hlasovat o návrhu na odročení. Prosím, kdo se ještě hlásí do rozpravy? Nevidím nikoho, kdo by chtěl v tuto chvíli vystoupit.

Zazněl zde návrh na odročení, a to podle § 63 odst. 1. Prosím, pane poslanče - aby to ve stenozáznamu zaznělo přesně - řekněte, do kdy by měl být ten návrh odročen.

 

Poslanec Jiří Václavek: Do předložení novely zákona 236/1995, případně zákona č. 201/1997 a č. 138/1996, které jsou o náhradách a dalších záležitostech.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám. Já jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 62 a ptám se, kdo je pro návrh na odročení tohoto návrhu zákona. Kdo je proti?

Z přítomných 132 pro návrh 98, proti 26. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu zpravodajovi, děkuji panu ministrovi.

 

Dalším návrhem je

 

44.
Návrh poslanců Pavla Němce, Vladimíra Doležala, Miroslava Kalouska,
Svatomíra Recmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje
zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 559/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 559/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů Pavel Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážení poslanci…

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane poslanče, chtěl bych poprosit část poslaneckého klubu sociální demokracie, kdyby se přesunula mimo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo vlády, vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte, abych jménem skupiny poslanců odůvodnil třetí pokus návrhu na úpravu daně silniční, který směřuje k úlevě silniční daně vozidel splňujících normu EURO II, resp. EURO III. V tomto návrhu zákona, který je třetí v řadě, jsou zohledněny všechny připomínky, které byly při minulém projednávání návrhu zákona přijaty rozpočtovým výborem, když na přijetí těchto připomínek vázal poslanecký klub sociální demokracie podporu tomuto zákonu. Předkladatelé se tedy snažili vyhovět v podstatě všem poslaneckým klubům v tom, že přijali, resp. akceptovali do tohoto současného návrhu zákona připomínky rozpočtového výboru.

Návrh zákona tedy neupravuje žádným způsobem - ani směrem nahoru, ani směrem dolů - základní nastavené sazby proti současné právní úpravě daně silniční, pouze zvýhodňuje vozidla splňující normu EURO II, resp. EURO III, a to pouze částečně, nikoli zcela, jak tomu bylo v minulých zdaňovacích obdobích.

K tomuto návrhu zákona přijala vláda doporučující stanovisko, byť s výhradami. Já bych v této souvislosti chtěl říci, že předložený sněmovní tisk důsledně vychází z projednání předchozího sněmovního tisku rozpočtovým výborem. Překvapuje mě, že vláda má výhrady i k těm zapracovaným usnesením zákona o dani silniční, která byla při minulém projednávání přijata drtivou většinou. Jedná se konkrétně o osvobození lehkých motorových vozidel, které bylo navrženo tehdejším zpravodajem poslancem Sobotkou a bylo přijato drtivou většinou sněmovny. To je třeba bod, ke kterému vláda vyslovila výhradu.

K návrhu zákona jako obvykle vypracoval stanovisko Parlamentní institut - velmi podrobné - ohledně shody tohoto zákona s právem Evropské unie. Parlamentní institut dospívá k závěru, že tento návrh zákona je jednoznačně ve shodě s právem Evropské unie.

Chtěl bych jenom říci, že jsem byl v kuloárech upozorněn na případný střet zájmů. Chtěl bych v této souvislosti říci jednoznačně zde na mikrofon, že já, ani osoby blízké, ani právnické osoby, ve kterých bych já - nebo osoby blízké - měl kapitálovou účast, nevlastníme žádný kamion, žádný autobus, takže tuto věc bych chtěl uvést na pravou míru.

Tolik tedy k úvodnímu slovu k odůvodnění návrhu zákona, který byl rozdán jako sněmovní tisk 559. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tento návrh zákona ve své podstatě je opětovnou snahou předkladatelů o zlepšení podmínek pro podnikání, a to především v autodopravě. Já doporučuji tuto předlohu propustit do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Žádnou přihlášku také nevidím, obecnou rozpravu proto končím.

Nezazněl návrh ani na vrácení, ani na zamítnutí. Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím. Přistoupíme tedy k hlasování. Moje otázka zní:

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, nechť prosím stiskne tlačítko a zdvihle ruku v hlasování pořadové číslo 63. Kdo je proti návrhu na přikázání?

Z přítomných 146 pro 109, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Děkuji oběma pánům poslancům.

 

Další návrh je

 

45.
Návrh poslanců Tomáše Kladívka, Jaroslava Lobkowicze, Pavla Peška
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 563/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 563/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Tomáš Kladívko.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP