(9.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vávrovi, slovo má pan poslanec Petr Mareš.

 

Poslanec Petr Mareš: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážené kolegyně a kolegové, usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 102 ze dne 15. března 2000 uvádí pozměňovací návrhy k návrhu zákona, který právě projednáváme.

Součástí těchto pozměňovacích návrhů je také pozměňovací návrh, který mění zákon 111/1998 Sb., tj. zákon o vysokých školách. Když se podíváte do toho pozměňovacího návrhu, zdá se být návrhem velice jednoduchým a stručným. Ve skutečnosti ovšem tento návrh zasahuje hluboko do samotné podstaty zákona o vysokých školách. Vypuštění písm. c) § 17, tak jak se navrhuje, znamená totiž změnu způsobu, jakým jsou odměňováni učitelé na vysokých školách, ve své podstatě znamená odebrání vysokým školám možnosti uzavírat smluvní platy.

Upozorňuji, že tento princip je jedním ze základů, na kterých stojí křehká konstrukce vysokoškolského zákona, jehož přípravu si patrně všichni dobře pamatujete a víte, jak složité bylo dojít k nějakému kompromisu a tento zákon přijmout. Domnívám se, že je to velice závažný krok, o kterém máme rozhodnout, a máme o něm rozhodnout, aniž by tento návrh zákona byl projednán v příslušném výboru této sněmovny. Kromě toho celá řada dalších ustanovení navrhovaného zákona se úzce dotýká pracovníků ve školství.

Protože náš výbor neměl možnost se k tomuto zákonu vyjádřit, dovolím si v tuto chvíli přednést procedurální návrh: navrhuji přerušit obecnou rozpravu o tomto bodu a vrátit návrh zákona k projednání do výborů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Petru Marešovi. Ráda bych se ho zeptala, zda jeho přihláška v případě, že nebude přijat procedurální návrh, platí jako přihláška v rozpravě podrobné. (Poslanec Mareš: Ano.) Je tomu tak. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, v tomto případě se jedná o poměrně jednoduchou novelu, která není v zásadě složitá, byla prodloužena lhůta na projednání, ve výboru jsme ji projednávali v několika etapách včetně toho, že byly předkládány návrhy písemně předem, a byla možnost, aby všichni zúčastnění, kteří měli o tuto novelu zájem, se na práci podíleli.

Je pravda, že některé kolegyně či kolegové nemuseli být dobře připraveni a nyní se snaží tímto odročením získat určitý čas na to, aby mohli připravit určité návrhy.

Osobně se domnívám, že návrh byl projednán řádně, a nemyslím si, že by byl tak problematický. V žádném případě nemohu souhlasit s tím, aby se tento návrh vracel zpátky do výborů a byl projednáván v dalších výborech, což samozřejmě rozhodne sněmovna svým hlasováním. Je trochu podivné, že ti, kteří dnes navrhují přikázání tohoto návrhu zákona do ústavně právního výboru, nenavrhli tento výbor v té době, kdy se tento zákon začal projednávat.

Vzhledem k tomu, že je to norma která souvisí s naší integrací do EU, dochází tímto posunutím k ovlivnění hodnocení připravenosti ČR pro letošní rok, které bude probíhat v měsících květen, červen a červenec. Z tohoto hlediska považuji za nezodpovědné, abychom dále protahovali tak jednoduchou novelu zákona o mzdě a platu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Škromachovi. Do rozpravy se ještě hlásí pan poslanec Petr Mareš. V okamžiku, kdy nebudou žádné přihlášky do rozpravy, budeme hlasovat o návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu. Pan poslanec Mareš má slovo.

 

Poslanec Petr Mareš: Vážená paní předsedající, pane premiére, pánové ministři, dámy a pánové, chtěl bych dodat ke svému předcházejícímu vystoupení, že jsme se touto otázkou zabývali včera na schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a že k návrhu, který jsem zde přednesl, jsme dospěli jako výbor. Nepřednáším ho zde tedy za sebe. Je to doporučení výboru, o kterém jsme hovořili i s panem ministrem školství. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Marešovi. Slovo má místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážné poslankyně, vážení poslanci, v rozpravě padla řada námitek. Myslím si, že nemá smysl se jimi zabývat dopodrobna, že to bude vhodné až po ukončení rozpravy podrobné, až budou námitky zformulovány do některých pozměňovacích návrhů. Přesto mi dovolte, abych se dotkl těch nejdůležitějších.

Minimální tarify nejsou v rozporu se evropským právem a také při posuzování shody nebyly nikde vytčeny. Tam, kde byla naznačována určitá neúplná kompatibilita, byl to právě problém rovnosti mezd, stejných mzdových plnění, bez ohledu na to, zda pracovníkem je žena nebo muž. Naše předloha nebyla uznána v tomto směru za plně kompatibilní, ale pouze částečně.

Chtěl bych dále upozornit na něco, co - zdá se - si většinou příliš neuvědomujeme. V části Evropské unie je společná měna. To ano. Ale není v ní ani společné sociální zákonodárství, ani společné daňové zákonodárství. Naopak v oblasti sociálního zákonodárství je řada věcí dána národními úpravami. Tyto národní úpravy jsou velmi neobvyklé, a přesto nemají důsledky, které tak plasticky popisovala paní poslankyně Páralová. V Lucembursku například obecně jsou mzdy stanovovány, ale nejsou stanovovány jednáním mezi zaměstnanci. Tam jsou v podstatě všechny mzdy v režimu jakoby našeho zákona 143. Přesto je Lucembursko velmi efektivní stát. V jiných státech, např. v Holandsku, je prakticky nemožné propustit pracovníka bez souhlasu úřadu práce. Tyto národní úpravy jsou velmi odlišné a mnohdy i trochu z našeho pohledu bizarní.

Problém platových tarifů je problémem koncepčním a je dán zcela jasně. V původní koncepci zákona se předpokládalo, že se daleko intenzivněji rozvine kolektivní vyjednávání. Ukázalo se, že tento předpoklad byl chybný a že naše mzdová praxe zcela rozvrací princip stejné odměny za stejnou práci. Proto byly stanoveny tyto tarify, které koneckonců byly i v předchozím zákoně, pouze jich bylo uplatněno o něco více, a jsou stanoveny velmi pečlivě jako minima.

Musím zdůraznit to, co jsem zdůraznil na začátku: předlohy byly velmi pečlivě projednávány jak se zástupci zaměstnanců, tak se zástupci zaměstnavatelů - malých, velkých, středních, prostě všech, kteří se v České republice objevují a podnikají. Nenarazily na základní odpor nikde a je na nich shoda. Proto výklad paní poslankyně Páralové jest výkladem přehnaným a z hlediska projednávání nemá odpovídající váhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP