(10.00 hodin)

(pokračuje Páralová)

V § 17 se na konec odstavce 3 doplňuje věta: "Je-li třeba použít průměrný výdělek již ve čtvrtletí, v němž zaměstnání vzniklo, je rozhodným obdobím doba od vzniku zaměstnání do dne předcházejícího dni, k němuž je průměrný výdělek zjišťován. Průměrný výdělek se zjistí vždy jako pravděpodobný." (Odst. 4).

Odůvodnění: Zákon pro uvedený případ nestanoví, co je rozhodným obdobím, což činí v praxi potíže.

K bodu 27. Varianta I: Vypustit bod 27.

Varianta II: Pokud neprojde varianta 1.

§ 18 odst. 1 zní: "Není-li mzda sjednána v kolektivní nebo pracovní smlouvě, je zaměstnavatel povinen poskytování mzdy projednat s příslušným odborovým orgánem nebo se zaměstnancem. Jedná-li se o pracovní poměr sjednaný nejméně na dobu jednoho měsíce, musí být mzda sjednána nebo stanovena písemně před výkonem práce, za kterou tato mzda přísluší."

Odůvodnění: Není uvedeno, že by takovéto neliberální opatření požadovaly směrnice Evropské unie, ustanovení je často v praxi nesplnitelné. Jedná se opět o paternalismus státu, který se pokouší zasahovat do smluvní volnosti dvou svobodných subjektů.

Pozměňovací návrhy k novele zákona o platu čl. 2.

Bod 6 a 33 se ruší. Odůvodnění: Jedná se o zrušení změny počtu tarifů.

K bodu 12. V § 14 odst. 2 se v poslední větě tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova: "příplatek zaměstnanci přísluší také tehdy, jestliže mu zaměstnavatel neposkytl náhradní volno v době…" podle věty první.

K bodu 13 a 14. V § 15 odst. 1 vypustit v písm. d) slova "prostoje, který zaměstnanec nezavinil nebo pro".

V § 15 odst. 1 se za slovy "do výše průměrného výdělku" nahrazuje tečka čárkou a doplňují se slova "nejdéle však po dobu 12 po sobě následujících měsíců ode dne převedení, pokud nejde o převedení podle písm. a)".

Vkládá se nový bod 14 a), který zní: "§ 15a se ruší". Odůvodnění: Jedná se o zrušení 13. a 14. platů.

K bodu 15. V § 16 odst. 3 se na konec odstavce doplňují věty: "V pracovní smlouvě nebo v kolektivní smlouvě lze sjednat, že zaměstnavatel vyplatí mzdu, popř. zálohu na mzdu podle tohoto odstavce jen na žádost zaměstnance. Za mzdu se pro účely tohoto odstavce považuje i náhrada mzdy za dobu čerpání dovolené."

Varianta I § 16 odst. 4 zní: Odstavec 4: "Při skončení pracovního poměru vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci na jeho žádost plat platný za měsíční období v den skončení pracovního poměru, jestliže to umožňuje technika výpočtů mezd."

Varianta II: V § 16 odst. 4 zní: Odstavec 4: "Při skončení pracovního poměru vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci na jeho žádost plat platný za měsíční období v den skončení pracovního poměru. Jestliže to neumožňuje technika výpočtu mezd, vyplatí mu plat nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty platu následujícím po dni skončení pracovního poměru."

K bodu 19.V § 17 odst. 5 se za slova "na žádost zaměstnance" vkládají slova: "nebo na základě písemné dohody se zaměstnancem."

Ve znění bodu 19 se slova "včetně poznámek pod čarou č. 12a a 12b" přesouvají za slova "nahrazují slovy".

V poznámce pod čarou 12b se na konci doplňuje čárka a slova "o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů".

K bodu 21. Odst. 2 § 18 včetně poznámky pod čarou zní: (2): "Srážky ze mzdy lze provádět jen v rozsahu a způsobem podle ustanovení občanského soudního řádu." Odkaz X: Pořadí srážek ze mzdy stanoví vláda nařízením.

Poznámka pod čarou: § 276 - § 302 občanského soudního řádu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Páralové. Slovo má pan poslanec Jaroslav Štrait, připraví se pan poslanec Eduard Vávra.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, z jistých důvodů lituji, že jsem se nepřihlásil do obecné rozpravy, ale je už samozřejmě pozdě. Je dobře, že na lekci bezuzdného liberalismu reagoval pan ministr. Například desetitisíce našich gastarbeitrů vědí, že v Německu už třeba v roce 1992 byla stanovena minimální hodinová mzda 16 marek atd. atd.

K pozměňovacím návrhům.

První. Článek 2 § 3 se doplňuje novým odstavcem 6, který včetně poznámky pod čarou č. 6 zní: (6) Plat nesmí být nižší než minimální mzda. Poznámka č. 6 pod čarou: Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě.

Zdůvodnění: S ohledem na mzdovou praxi předchozích i současné vlády, které nerespektují závaznost stanovené výše minimální mzdy v legislativní praxi, se přes předloženou novelizaci § 111 zákoníku práce navrhuje současnou dikci v zákoně o platu zachovat.

Druhý návrh. V § 4 odstavec 2 zní: Odstavec 2: "Zaměstnanci náleží platový tarif stanovený pro platovou třídu, do které je zařazen, ve výši a za podmínek stanovených prováděcím předpisem, vydaným podle § 23. Minimální platový tarif stanovený pro platovou třídu nesmí být nižší než minimální mzda."

Třetí návrh. V § 4 odstavec 2 se minimální platové tarify v první, druhé a třetí platové třídě mění ze současných "3250" na "4000", ze "3550" na "4050" a z "3850" na "4150". Číslice vždy v uvozovkách.

Zdůvodnění: Vládou navrhované zvýšení minimálních platových tarifů pro jednotlivé platové třídy rozporuje současnou výši minimální mzdy. Tento nedostatek se navrhuje jednorázově napravit a možnosti jeho opakování v budoucnu vyloučit.

Jinak k výši výpočtu se vrátím až při projednávání zákoníku práce. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Štraitovi, slovo má pan poslanec Eduard Vávra, připraví se pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, zde jsou moje pozměňovací návrhy.

§ 4 odstavec 1 vypustit. Odůvodnění: Řeší zákoník práce v § 111 odst. 1.

§ 4 odstavec 1 zní: "Ve znění odstavce 2 s vypuštěním části první věty: ", a to podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků."

§ 4 odstavec 2 zní: "Mzda se sjednává v pracovní smlouvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem."

§ 4 odstavec 3 zní: "Dle znění původního odstavce 5", ostatní odstavce se vypouštějí.

§ 4 A vypustit. Odůvodnění: Řeší zákoník práce dostatečně srozumitelně.

§ 5 odstavec 1. V první větě vypustit tuto část: ",na kterou mu vznikl za tuto dobu nárok (dále jen "dosažená mzda").

***
Přihlásit/registrovat se do ISP