(10.20 hodin)

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, než přednesu svůj krátký pozměňovací návrh, chtěl bych si postesknout nad praxí, která se zde bohužel velmi rozvíjí. Když je otevřen jeden zákon, v rámci pozměňovacích návrhů se klidně otevře jiný zákon. Teď k tomu přibyla ještě ta praxe, že to činí přímo výbor a otevírá zákon, který mu vůbec nepřísluší. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví tak otevřel vysokoškolský zákon, který nikdy neprojednával. Proto doufám, že až budeme příště projednávat nějaký školský zákon, třeba velký školský zákon, který budeme mít brzy na stole, náš výbor přijme v rámci tohoto zákona pozměňovací návrh k zákonu o léčivech. Bude to velmi zajímavé. Takto přijal výbor pro sociální politiku a zdravotnictví ve svém usnesení k tisku 475/1 novelu zákona o vysokých školách.

V této novele bere školám suverenitu v otázce mzdové a zařazuje vysoké školy opět pod kuratelu zákona o mzdách. Domníváme se, a včera jsme o tom diskutovali na výboru a mělo to zcela jednoznačnou podporu, že je to nepřístojný zásah do suverenity vysokých škol, že by značně ztěžoval působení především mladých vědeckých pracovníků na vysokých školách, téměř by znemožňoval, aby mladí vědečtí pracovníci pracovali na vysokých školách. My chceme, aby tam tito pracovníci pracovali.

Proto navrhuji, aby z tisku 475/1 byl bod 15 vypuštěn.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Plevovi. Slovo má pan poslanec Vojtěch Filip, připraví se pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážená paní předsedající, vážený pane místopředsedo vlády, paní a pánové, v podrobné rozpravě si dovolím navrhnout dva drobné pozměňovací návrhy, které se týkají druhé části projednávané novely zákona, tedy zákona č. 143/92 Sb.

Doplnil bych § 1 odst. 1 o další dvě písmena, a to ch) a j).

Vzhledem k tomu, že se množí podle mého soudu velmi nesprávné a nespravedlivé kroky, které se týkají odměn v bankovním sektoru a některých veřejnoprávních institucích, navrhuji, aby v odst. 1 bylo písmeno ch), tedy upravení poskytování platů a odměn za pracovní pohotovost zaměstnancům zaměstnavatele, kterým je Konsolidační banka Praha, a písmeno i), které je Českou televizí a Českým rozhlasem.

Opakovaně se nepodařilo zástupcům našeho klubu mít jediného zástupce v Radě České televize a tak jakýmkoliv způsobem ovlivňovat ekonomiku těchto veřejnoprávních institucí prostřednictvím volených zástupců v jednotlivých radách. Protože tak nemůžeme učinit jiným způsobem, navrhuji tento návrh, aby nedocházely do Poslanecké sněmovny alarmující zprávy o hospodaření v těchto veřejnoprávních institucích a ve státním podniku Konsolidační banka Praha.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Filipovi. Slovo má pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych přednést technickou úpravu k tomuto tisku. Vzhledem k tomu, že uvedený návrh zákona stanoví, stejně jako novela zákoníku práce, kde je rovněž nezbytný návrh, změnu účinnosti v čl. V, účinnost dnem 1. července 2000, která je z hlediska zákonem stanovených lhůt nereálná, doporučuji po dohodě s předkladatelem, Ministerstvem práce a sociálních věcí, tento pozměňovací návrh:

Za prvé k čl. V. Článek V zní: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001, s výjimkou čl. II, bodů 6 a 33, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Zároveň rovněž po dohodě s předkladatelem, Ministerstvem práce a sociálních věcí, doporučuji ještě následující pozměňovací návrh, který se týká části 2 tohoto zákona, a sice změna zákona č. 143/1992 Sb., o platu v rozpočtových organizacích. V čl. II, bod 6, § 4 odst. 1, se slovo "stupně" zrušuje.

Poznámka pod čarou: odůvodnění ustanovení § 23 zmocňuje vládu stanovit nařízením pouze katalog prací a kvalifikační předpoklady, nikoliv stupně vzdělání.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Škromachovi. Hlásí se někdo dále do podrobné rozpravy?

Vzhledem k tomu, že tomu tak není, je zde návrh pana poslance Vávry na přerušení tohoto bodu ještě před uzavřením podrobné rozpravy, a to do středy do 9 hodin.

Pane poslanče, dospěla jsem k názoru, že by bylo možná věcně správnější při zachování smyslu vašeho návrhu navrhnout odročení tohoto bodu před uzavřením rozpravy do středy dopoledne, protože v případě přerušení by bylo třeba vázat to na podmínku, pokud kluby nebo výbory nezaujmou stanovisko. Tato podmínka zde přednesena nebyla. Věcně se jedná o totéž, ale myslím si, že by odročení bylo v tomto případě věcně správnější.

 

Poslanec Eduard Vávra: Ano, souhlasím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 120, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrh?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 120 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 127 a 14 bylo proti. Konstatuji, že tím jsme pro dnešní den ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 484/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede její místopředseda a ministr práce a sociálních věcí, kterého prosím, aby se ujal slova. Současně prosím všechny poslankyně a poslance, aby umožnili panu ministrovi tento návrh uvést.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, novela zákoníku práce, jak je předkládána, je velmi důležitým zákonem vzhledem k tomu, že zákoník práce velmi významně ovlivňuje celkové uspořádání pracovněprávních vztahů a tím i celkovou ekonomickou situaci a celkové režimy, které se odehrávají ve světě práce.

Tato novela se rodila velmi obtížně a ve velmi dlouhém projednávání. Jejím základním cílem bylo včlenit směry evropské směrnice do našeho pracovního práva s cílem dosáhnout v tomto oboru plné kompatibility s evropským právem. Myslím, že tohoto cíle bylo dosaženo. Do novely je včleněno 17 evropských směrnic. Právě tato evropská souvislost podle mého názoru zdůrazňuje i potřebu, aby tato novela byla minimálně projednána a uzavřena ještě na této schůzi, protože vstoupí zcela zřetelně do hodnoticího systému přibližování se k Evropské unii. Právě proto, že existuje určitý daný termín, byť ne plně stoprocentně určený, ale přesto dosti omezený, rozhodlo se Ministerstvo práce a vláda k tomu, že bude předložena novela, protože celková rekodifikace zákoníku práce v daném čase nebyla možná.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP