(11.20 hodin)

(pokračuje Páralová)

Předkladatelé si pletou směrnice a závazná ustanovení, jejichž zapracování do našeho práva či přijetí je podmínkou pro náš vstup do EU, a tzv. soft law, tedy pouhá doporučení. Výsledkem je guláš, který však bohužel budou konzumovat naši občané. Neměli bychom směšovat ustanovení právně závazná a ustanovení pouze doporučená. Doslovné opisování těchto doporučení vede k formulacím vyvolávajícím úsměv a snižujícím autoritu našeho pracovního práva, která už dnes není taková, jak bychom si jistě všichni přáli.

Rozvoj podnikání je značnou měrou ovlivňován kvalitou pracovního práva, která rozhoduje o ceně a flexibilitě pracovní síly. Předložená novela zákoníku práce bohužel směřuje proti rozvoji podnikání, proti prosperitě a proti snižování nezaměstnanosti. Je psána rukou vedenou zlobou, nenávistí a závistí, hází našim občanům byrokratické klacky pod nohy. Novela zkomplikuje život velkým firmám, zkomplikuje život i malým a středním podnikám, způsobí problémy lékařům i podnikovým hasičům. Novela zkomplikuje život i zaměstnavatelům. Ale dostávám se až na dřeň podstaty, když říkám, že novela v konečném důsledku dopadne nejvíce a především právě na zaměstnance a na jejich životní jistoty.

A právě a hlavně v zájmu zaměstnanců a právě proto, že mám sociální cítění, dávám návrh na zamítnutí předložené novely zákoníku práce. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Páralové. Jako druhý se přihlásil pan poslanec Pavel Němec. Než začnete mluvit, velmi prosím poslance z této strany sněmovny, aby udrželi klid, počínaje předsedou poslaneckého klubu KSČM, panem místopředsedou vlády Rychetským a dalšími.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych se vyjádřil v obecné rozpravě k návrhu zákoníku práce a podal procedurální návrh. Navrhuji, aby před ukončením obecné rozpravy bylo projednávání tohoto bodu přerušeno do doby, než se k předloženému návrhu vyjádří ústavně právní výbor, a to nejdéle do příští schůze Poslanecké sněmovny. Dovolte mi, abych tento návrh odůvodnil.

Jsem přesvědčen, že předložená rozsáhlá novela zákoníku práce má významné a nepopíratelné souvislosti s ostatními základními normami v právním řádu. Jen pro příklad. Zákoník práce navrhuje určité informační povinnosti a je třeba, aby tyto informační povinnosti byly jednoznačně sladěny s povinností mlčenlivosti a instituty obchodního tajemství podle obchodního zákoníku.

Dalším problematickým okruhem této novely jsou záležitosti, které se týkají konkurenčních ujednání, případně konkurenčních ujednání v manažerských smlouvách a manažerských smluv jako takových. Je mi líto, že se předložená novela bohužel těmito problémy vůbec nezabývá, že opomněla tyto problémy, které jsou velmi závažné. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že není zcela normální, aby v České republice existovaly dva nálezy Ústavního soudu týkající se konkurenčních ujednání, resp. jejich platnosti, přičemž tyto nálezy nejsou ve vzájemném souladu. Myslím, že tento právní stav přispívá k výrazné nejistotě jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů a že bychom se k tomu problému měli postavit čelem a v rámci této novelizace zákoníku práce přijmout taková ustanovení, která by zajistila žádanou právní jistotu jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům.

Dalším okruhem a významným problémem, který cítím a ke kterému myslím, že má co říci ústavně právní výbor, je právě problém uzavírání pracovních smluv na dobu určitou. Jsem přesvědčen, že pracovní smlouvy na dobu určitou - a říkám to s plnou zodpovědností - jsou v řadě případů uzavírány šikanózně ve vztahu k zaměstnancům. Na druhé straně dle mého názoru, tak jak je navržena ochrana proti tomuto jednání v zákoníku práce, je bohužel toto ustanovení podle mého názoru bezzubé.

Z těchto důvodů a právě proto, že považuji za vhodné konstruktivně se podílet na novele zákoníku práce tak, aby nebylo zapotřebí ji zakrátko znovu novelizovat, využít této rozsáhlé novely k zapracování těch institutů, které by vyřešily problémové okruhy, navrhuji, aby se k novele vyjádřil ústavně právní výbor. Není tedy tento návrh veden jakoukoli destruktivní snahou, nýbrž snahou o to, aby tato novela získala širší politickou podporu a nemusela být zakrátko novelizována.

V případě, že by tento procedurální návrh nebyl přijat, jsme samozřejmě připraveni přednést celou řadu pozměňovacích návrhů, ale jsem opravdu přesvědčen, že podstatně vhodnější prostředí pro projednávání těchto pozměňovacích návrhů je ústavně právní výbor. Já jsem necítil, že bych v této věci něco zanedbal, protože jsem navštívil i výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Bohužel musím říci, že jsem tam setrval pouze krátkou dobu, protože z rozpravy, která probíhala, jsem vycítil, že jaksi probíhá jiným směrem a že těžko by se tento orgán sněmovny soustředil na problémy právní, a právě proto jsem přesvědčen, že novela zákoníku práce si zaslouží, aby byla projednána v ústavně právním výboru.

Současně se omlouvám, vážené kolegyně a vážení kolegové, že jsem tento návrh neučinil, když jsme přikazovali návrh zákona výborům k projednání, nicméně v té době nebyly k dispozici ještě v takovém rozsahu právní expertizy velmi renomovaných odborníků, zejména v odborném tisku, které právě na zmíněné problémy, které jsem zde ve svém vystoupení zmínil, jednoznačně poukazují. Myslím, že není dost dobře možné se s názory uznávaných odborníků na pracovní právo korektním způsoben nevypořádat v ústavně právním výboru.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Němcovi. Jako další se přihlásil poslanec Martin Starec. Připraví se poslanec Chytka.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, jen několik stručných poznámek k projednávané materii, tj. zákoník práce, tisk 484.

Stejně jako mnozí z vás jsem se zúčastnil jednání, které svolali odborové svazy a zaměstnavatelé k této věci. Jednání vesměs probíhala počátkem roku a vím, že třeba jednání, které probíhalo na severu Čech, se zúčastnil např. pan kolega Zuna, pan kolega Kohlíček, paní kolegyně Machatá a možná mnozí další, takže ani pro vás nebude překvapením, že tato diskuse skončila vždycky jistým ujištěním všech přítomných, že tato novela je vyvážená a že to, co má splnit v časovém horizontu, naplňuje.

Byl bych proto docela rád, kdybychom při předkládání návrhů či doplňování nedoplnitelného či předběžně doplnitelného potom nezapomněli na naše slova, která jsme při těchto setkáních měli, protože vstřícnost všech bez ohledu na politické strany podpořit tento návrh zákona byla při setkání s odboráři a zástupci zaměstnavatelů velmi výrazná, a proto bych byl nesmírně rád, kdybychom na tuto věc dnes při druhém čtení, popř. při třetím čtení, nezapomněli.

Připomínám pro ty, kteří chtějí rozšiřovat tuto materii, i jasnou dohodu jak tripartitní, tak při těchto jednáních, o kterých hovořím. To byla de facto dohoda na téma - bude-li cokoli potřeba do zákoníku práce dopracovat, a víme, že je mnoho věcí, které je potřeba ošetřit, tak zazněly jasné termíny a postupy, kdy by se k této věci mělo přistoupit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP