(11.30 hodin)

(pokračuje Štrait)

V této souvislosti chci ocenit záměr vlády angažovat mladé lidi v rozpočtových a příspěvkových organizacích. Je to velice sympatické, ale ptám se ještě v této souvislosti, kdo se postará třeba o učňovskou mládež, která pravděpodobně typem své profesní přípravy se na okresní úřad nebo do jiné rozpočtové organizace nehodí. Velmi nelibě nesu v této souvislosti, když se část mladých lidí živí doslova čímkoliv.

Abych to shrnul. Předložíme návrhy, které jsou v souladu s naším volebním programem. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Jako další poslanec Eduard Vávra, následuje poslanec Rostislav Čevela.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, po zaslání vládního návrhu zákoníku práce, sněmovní tisk 484, nám bylo také doručeno doporučení zástupců tripartity, a to odborové centrály vedeném panem senátorem Falbrem a Svazu průmyslu a dopravy, tehdy vedené panem Popovičem, ve kterém nám sdělují, abychom novelu zákona přijali tak, jak ji vláda předložila, jelikož je zodpovědně a ve shodě připravena. Následně jsme se dozvěděli v denním tisku varování odborářů, že pokud novelu nepřijmeme ve stavu, v jakém je předložena, tak mohou nastat z jejich strany protestní akce. Konstatuji, že je to z jejich strany nátlaková akce vůči zákonodárcům, se kterou nemohu v zásadě souhlasit, a podle mého názoru to hraničí až s drzostí.

Je-li tedy předložena novela ve shodě tripartity, předpokládal jsem, že se k ní mohli vyjádřit i např. zástupci hospodářských komor, malých a středních podniků apod. Zavolal jsem tedy namátkově na různá okresní vedení hospodářských komor, zástupcům malých a středních podniků a s hrůzou jsem zjistil, že se o jejich případný názor, náměty a připomínky nikdo nezajímal také proto, že je nikdo neoslovil. Jen pro informaci, v malých a středních podnicích je zaměstnáno skoro 60 % zaměstnanců v průmyslu, stavebnictví a službách. Jak je to tedy s deklarovanou shodou a koho tedy zastupují dva z členů tripartity?

Vládu chápu, že takovou novelu připravila, jelikož to vychází z volebního programu ČSSD a jejího vládního prohlášení. Ale ostatní dva členové tripartity? To tedy zírám. To jsou tedy zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů. Opomíjením malých a středních podniků dochází k dalšímu prohloubení jejich diskriminace, a to nejen z tohoto hlediska, ale i v přístupu k úvěrům apod. Jen doufám, že se s novelou dobře seznámili poslankyně i poslanci, i když má mnoho stránek formátu A4. Mě novela zajímá také proto, že jsem poznal obě strany vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Do konce roku 1993 jsem byl zaměstnancem, od té doby, než jsem se stal poslancem, jsem byl spoluzaměstnavatelem.

Ještě bych se chtěl dotknout jedné věci, a to, že jsou nám opět předkládány paragrafy, které nabývají účinnosti až dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky do Evropské unie. K tomu ještě přistupuje ten fakt, že novela postrádá liberalizační směr a povede ke snížení konkurenceschopnosti našich firem. Proto je jasné, že před konkrétním vstupem do EU bude nutno vytvořit zcela nový a moderní zákoník práce na principu obecných zásad, převedených nejlépe do občanského zákoníku.

Proto navrhuji zamítnout návrh novely ve druhém čtení. Pokud tento návrh neprojde, připravil jsem sérii pozměňovacích návrhů, které narovnávají a neznevýhodňují vztah zaměstnance a zaměstnavatele.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Pan poslanec Čevela, připraví se pan poslanec Cabrnoch.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, při projednávání sněmovního tisku 484 si snad uvědomujeme, že jde o první fázi reformy pracovního práva České republiky, po níž bude následovat fáze druhá, v níž po té současné, harmonizační, mohou být uplatněny liberalizační tendence pracovního práva. I tak jde o monumentální cíle, které si předkladatel stanovil a které činí z materie tisk věru kultovní.

Základní otázky, které si při hlasování o postoupení do třetího čtení pokládám, jsou v podstatě dvě.

Za prvé, jaký je názor zaměstnaneckých organizací sdružených v Konfederaci zaměstnaneckých a podnikatelských svazů České republiky, za druhé jaké je stanovisko odborových svazů organizovaných v Českomoravské konfederaci odborových svazů.

Nicméně přece jen vzhledem k návrhu kolegyně Páralové v prvním čtení i při současném a dosti náročném přerušeném projednávání ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví považuji za potřebné se u novely pozastavit. Novela obsahuje čtyři nosné oblasti změn: rovné příležitosti pro muže a ženy, pracovní právo a pracovní podmínky, zastupování zaměstnanců a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Jedna každá z oblastí změn dá na zákon.

A tak jsem si při pročítání sněmovního tisku s aplikovanými 15 směrnicemi Rady Evropy a s 13 dílčími směrnicemi maně vzpomněl na krátkou povídku Franze Kafky, a to povídku "Jezdec na uhláku". Kafka vychází z reality válečné zimy 1917, kdy byl nedostatek uhlí. Předkladatel vychází z reality nutnosti modernizovat pracovní právo České republiky z pohledu evropského i z pohledu našich aktuálních potřeb. Kafka chtěl v povídce pouze sdělit, jak hledání lopaty uhlí za válečné zimy se mění zhoupnutím uhláku v pouť bludného rytíře. Předkladatel chtěl ve sněmovním tisku pouze sdělit harmonizaci českého pracovního práva s právem Evropského společenství. Kafka předkládá výsledek snažení v uhláku, který vás povznese tak vysoko, že vaše žádost nemůže být vyslyšena, a proto odlétáte za Ledové hory. Ale ministr Špidla předkládá výsledek snažení, praktickou existenci toho, co nazýváme občanskou společností - neboť jak jinak pojmenovat roční práci představitelů vlády, zaměstnaneckých, podnikatelských a odborových svazů?

V první oblasti změn - rovné příležitosti - bych rád zdůraznil úsilí předkladatele zrovnoprávnit i nás, muže. Tak muž bude moci využívat možnosti rodičovské dovolené až do věku tří let dítěte a muž je zařazen do ochranné doby a nesmí dostat výpověď, pokud se stará o dítě mladší 3 let.

V oblasti druhé - pracovní právo - nás mimo jiné mohl zaujmout návrh na jednotné zavedení čtyřtýdenní dovolené bez ohledu na předchozí délku pracovní doby. Netrpělivě budu očekávat výsledek hlasování o poslaneckých návrzích na 5 týdnů, či o zvýšení dovolené lékařů, učitelů a dalších pracovníků.

V rámci podrobné rozpravy hodlám podat pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pod bodem č. 9, abychom mohli naplnit nejen potřeby zdravotníků, ale i slova zpravodaje sněmovního tisku k této problematice.

K oblasti třetí - zastupování zaměstnanců. Řada poslanců diskutovala výraz "zaměstnanecká rada". Ač osobně nejsem příznivcem zavádění tohoto institutu, musím přece respektovat skutečnost, že je - žel - v odborových svazech sdružena pouze třetina zaměstnanců. Postavení zaměstnaneckých rad vzhledem k českým zkušenostem a postavení odborů samotných můžeme myslím si hodnotit kvalifikační známkou "vhodné".

Ve čtvrté oblasti - bezpečnost a ochrana zdraví - novela stanovuje zaměstnavateli povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP