(13.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Odhlašuji vás a prosím o novou registraci.

 

Pan poslanec Chytka navrhl vrátit návrh zákona výboru k novému projednání.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 123, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 123 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 154 vyslovilo 77 a 77 bylo proti.

 

Pan poslanec Vávra má procedurální poznámku.

 

Poslanec Eduard Vávra: Nemohl jsem se přihlásit, několikrát jsem zastrkoval kartu. Proto zpochybňuji hlasování a žádám o nové.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vzhledem k tomu, že byl výsledek hlasování příliš rychle vynulován, prosím, aby mi bylo oznámeno, jakým rozdílem byl tento návrh přijat. Rozdílem jednoho hlasu.

 

Pan poslanec Vávra dal námitku proti hlasování pořadové číslo 123. Budeme rozhodovat o námitce pana poslance Vávry.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 124. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 124 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 159 vyslovilo 94 a 46 bylo proti.

 

Budeme opakovat hlasování pořadové číslo 123.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 125, které zahajuji. Kdo souhlasí s návrhem na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 125 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 160 vyslovilo 79 a 79 bylo proti.

 

Doufám, že toto hlasování nebude opět zpochybněno a že bude možné zahájit podrobnou rozpravu.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Alena Páralová, které udílím slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, předkládám pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku 484 k novele zákona - zákoník práce.

K bodu 1. V § 5 se za slova "České republiky" vkládají slova "zaměstnanců v jednotkách hasičských záchranných sborů zaměstnavatelů".

K bodu 4. V § 7 odstavec 2 první věta zní: Nikdo nesmí výkonu práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů zneužívat na újmu jiného účastníka pracovněprávního vztahu.

V § 7 odstavec 2 rozdělit text na dva odstavce, přičemž první větu ponechat jako odstavec 2 a druhou větu označit jako odstavec 3. Odstavce 3-6 přeznačit jako odstavce 4-7.

K bodu 6. V § 18 odstavec 1 se na konci odstavce vypouštějí slova "za účelem dosažení shody".

K bodu 8. § 18b) odstavec 1 zní: (1) Odborové orgány mají právo účastnit se pracovněprávních vztahů včetně kolektivního vyjednávání za podmínek stanovených zákonem, popř. též kolektivní smlouvou.

§ 18b) odstavec 4 zní: (4) Pokud opatření uvedená v odstavci 3 písmeno c), d), e), f) nebo g) jsou upravena v kolektivní smlouvě, nevyžaduje se k jejich uplatnění projednání s příslušným odborovým orgánem.

Pokud tento pozměňovací návrh neprojde, je zde varianta II. V § 18b) odstavec 4 se slovo "dohodou" nahrazuje slovy "v kolektivní smlouvě".

Odůvodnění. Novelou se do vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem zavádí nový typ dohody. Protože je mezi nimi obvykle uzavírána kolektivní smlouva, je zavedení jiného dvoustranného právního úkonu nadbytečné. Není ani jasné, jaké by neplnění takové dohody mělo důsledky a jaká by byla vynutitelnost plnění, tj. kdo by řešit možné spory.

Je zde hluk.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně Páralová prosí o klid v sále.

 

Poslankyně Alena Páralová: Zřejmě by to přineslo další zatížení soudů. Dohoda by podle vládního návrhu nemusela být ani písemná. Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, tyto otázky pro účely kolektivních smluv upravuje. Navrhuje se proto odstavec 4 formulovat obdobně, jako zní nynější ustanovení paragrafu 99a) zákoníku práce, které se týká úprav pracovní doby. Není ani důvod, aby byla možnost smluvního řešení otázek, které jsou jinak s odborovými orgány projednávány, upravena v různých ustanovení téhož zákona odlišně.

K bodům 11, 12 a 13. Body 11, 12, 13 a 29 se zrušují.

§ 25d) se označí jako § 24, § 25e) se označí jako § 25, § 25f) se označí jako § 25a). podobně se přeznačí §§ 25g)-l).

V případě, že tento návrh neprojde, předkládám náhradní následující návrhy:

V § 25c) se odstavec 4 a odstavec 5 zrušují, ostatní odstavce se přečíslují.

Pokud ani toto neprojde, pak předkládám tento pozměňovací návrh: § 25c) odstavec 4 zní: Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům konání voleb zástupců zaměstnanců, vytvořit jim podmínky pro řádný výkon jejich činnosti, podle svých provozních možností jim v přiměřeném rozsahu zapůjčovat místnosti a vybavení a poskytovat jim potřebné podklady.

V § 25c) odstavec 4, se slova "náklady na potřebné podklady" nahrazují slovy "poskytuje jim potřebné podklady".

V § 25c) odstavec 5 se v první větě vypouštějí slova "a členům příslušného odborového orgánu".

V § 25c) odstavec 5 druhá věta zní: Zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zaměstnavatel povinen poskytnout k účasti na školení související s touto činností pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku nejvýše v rozsahu 6 pracovních dnů a členům rady zaměstnanců nejvýše v rozsahu 2 pracovních dnů v kalendářním roce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP