(14.10 hodin)

(pokračuje Páralová)

Varianta I: V § 1 odst. 6 se vypouští druhá a třetí věta. V případě, že neprojde varianta I, je zde varianta II, která zní: V § 1 odst. 6 se do věty druhé za slovo "zajišťovat" vkládá slovo "především". V případě, že neprojde ani varianta II, pak nabízím variantu III: V§ 1 odst. 6 se ve větě druhé slova "svými zaměstnanci, které k tomu účelu zaměstnává", nahrazují slovy "fyzickými osobami zaměstnanými".

Vkládá se nový bod 4a, který zní: V § 7 odst. 2 se slova "sedmi kalendářních dnů" nahrazují slovy "tří pracovních dnů".

Odůvodnění: Lhůta sedmi kalendářních dnů je pro praxi příliš dlouhá. Dochází k přeplatkům hmotného zabezpečení, které se pak musí zpětně vymáhat.

V § 7 odst. 3 se za slova "při zprostředkování zaměstnání" vkládají slova "a rekvalifikace".

Za bod 5 se vkládá nový bod 5a, který zní: V § 12 odst. 2 se slova "sedmi kalendářních dnů" nahrazují slovy "tří pracovních dnů".

V § 16 odst. 7 se slova "jeden měsíc" nahrazují slovy "tři měsíce".

Odůvodnění: Úprava se navrhuje z důvodu zamezení opětovného poskytování hmotného zabezpečení. Současná úprava nezamezila zneužívání opětovného poskytování hmotného zabezpečení a vznik nové podpůrčí doby v délce 6 měsíců. Před vyčerpáním podpůrčí doby uchazeči uzavírají pracovní poměry, a to i dohody o provedení práce na dobu např. 32 dnů, a tím si zajišťují novou 6měsíční podpůrčí dobu.

K bodu 6.

V § 17 odst. 1 se v poslední větě tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "za zaměstnání se pro tento účel považuje pracovní činnost zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění".

V § 17 odst. 7 se vypouštějí slova "a toto zaměstnání mu bylo zprostředkováno".

Navrhuje se nový bod 9a, který zní: V § 24 odst. 4 se slova "15. února" nahrazují slovy "31. března" a slovo "ledna" se nahrazuje slovem "března".

Odůvodnění: Z důvodů synchronizování data oznámení a odvodu s daty podávání daňového přiznání.

Část třetí - pozměňovací návrhy k novele zákona 9 z roku 1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, čl. 4.

V § 15 odstavec 2 zní: Příslušný úřad práce může uložit za přestupek pokutu až do výše 10 000 Kč.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Páralové. Slovo má pan poslanec Ladislav Šustr, připraví se pan poslanec Zdeněk Koudelka.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, navrhuji vypustit v § 206 odst. 1 závěrečnou část poslední věty ve znění: "jakož i na sportovní reprezentanty České republiky, kteří utrpí úraz při účasti na sportovní přípravě mistrovských a mezinárodních soutěží".

Zmíněný § 206 je součástí hlavy VIII. zákoníku práce, která stanoví povinnosti zaměstnavatele a práva zaměstnanců v pracovním poměru při pracovních úrazech, škodách atd. Protože ale existují skupiny občanů, kteří mohou utrpět úraz nebo škodu i mimo pracovní poměr, stanoví § 206 odst. 1 okruh občanů a činností, na které se v případě úrazu nebo škody vztahují práva a nároky uvedené v hlavě VIII. zákoníku práce. Jedná se např. o občany vykonávající veřejné funkce, dobrovolné hasiče, dobrovolné členy Horské služby, občany, kteří na výzvu státního orgánu nebo obce pomáhají při odstraňování následků živelních pohrom a i o sportovní reprezentanty. Zařazení reprezentantů do § 206 vzniklo v době, kdy sport nemohl být vykonáván jako povolání. Sportovci byli v řádném zaměstnaneckém poměru a pro sportovní činnost včetně reprezentace byli ze zaměstnání uvolňováni. Pro případ, že by při sportovní reprezentaci nebo při přípravě na ni utrpěli úraz nebo jinou škodu, byli zařazeni do § 206 zákoníku práce. Po roce 1989 byl však zcela legalizován profesionalismus a sport je ve značné míře provozován jako povolání, a to především u vrcholových sportovců. Z těchto důvodů se jeví zařazení sportovních reprezentantů do okruhu občanů v § 206 odstavec 1 jako nadbytečné. Sportovní reprezentace je pro každého sportovce cílem jeho snažení a ctí, ale není povinností. Reprezentant uzavírá na reprezentaci s příslušným sportovním svazem smlouvu a v mnoha případech je za reprezentaci odměněn. Je tedy na něm a v jeho zájmu, aby ve smlouvě žádal své pojištění svazem nebo aby pojistku uzavřel sám. Mimoto je většina sportovních svazů vázána mezinárodními smlouvami a reglementy k uzavírání pojištění sportovců nejen při reprezentaci, ale při přátelských a nemistrovských soutěžích.

Vyřazení sportovních reprezentantů z § 206 má ještě jeden velice podstatný důvod. V případě trvalých následků úrazu, které znemožní výkon původního povolání, tedy v případě sportovců výkon jeho sportovní činnosti, se náhrada ušlé mzdy vyplácí až do dosažení důchodového věku. Je zcela nepochybné, že každý sportovec má svůj věkový limit, ve kterém je schopen podávat špičkové výkony odpovídající sportovní reprezentace, ale určitě tím limitem není dosažení důchodového věku. Přesto ale zákoník práce ve svém § 206 a dalších toto předpokládá.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Šustrovi, slovo má pan poslanec Zdeněk Koudelka, připraví se pan poslanec Radim Chytka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená paní předsedající, vážená sněmovno, když se připravoval návrh novely zákoníku práce, ještě nebyl schválen zákon o veřejném ochránci práv. Nicméně schválením tohoto zákona došlo ke zřízení Kanceláře veřejného ochránce práv, přičemž zákoník práce určuje určitou speciální úpravu pro zaměstnance státní správy, soudů, Kanceláře prezidenta republiky a Kanceláře Poslanecké sněmovny i Senátu. Domnívám se, že tato úprava by měla být totožná i pro zaměstnance Kanceláře veřejného ochránce práv. Vzhledem k tomu, že se Kancelář veřejného ochránce práv právě tvoří, se domnívám, že je i vyšší zájem na tom, by uvedená úprava tohoto jednoho ustanovení vstoupila v platnost bez zbytečného odkladu.

Dále chci také navrhnout změnu, která souvisí s tím, že zákoník práce zatím zakazuje, aby v dohodách o pracovní činnosti byly sjednávány činnosti, které jsou pod ochranou autorského zákoníku. Jde o určitý omyl, protože pod ochranou autorského zákoníku nejsou činnosti, ale výtvor. Záleží na smluvních vztazích, jestli se rozhodnou zúčastněné osoby, aby výtvor chráněný autorským zákoníkem vznikl v rámci pracovního práva anebo jiným způsobem, např. podle obchodního zákoníku. Proto navrhuji uvedené změny.

1. V bodě 36 § 73 odstavec 2 se za slova "ozbrojených sil" doplňuje text, který zní: Za slova "Kanceláře Parlamentu" se doplňují slova "Kanceláře veřejného ochránce práv".

2. Za bod 100 se doplňuje nový bod 101, který zní: V § 232 se vypouští odstavec 3. Ostatní body se přečíslují.

3. V čl. XVI. se za slova "2001" doplňuje text "a s výjimkou bodu 36, který nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Koudelkovi, slovo má pan poslanec Radim Chytka, připraví se pan poslanec Jiří Hofman.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP