(14.20 hodin)

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, pokusím se zatáhnout za záchrannou brzdu, a proto předkládám tyto pozměňující návrhy k novele zákoníku práce, sněmovní tisk č. 484.

1. K bodu 17. V § 30 se odst. 2 vypouští.

2. K bodu 34. V § 70 odst. 1 poslední věta zní: "Vedlejší pracovní poměr lze sjednat pouze na kratší dobu, než je doba v hlavním pracovním poměru, a to včetně celkového nejvyššího rozsahu sjednané pracovní doby ve dvou nebo více vedlejších pracovních poměrech."

Odstavec 3 se vypouští.

3. K bodu 48. V § 90 odst. 2 písm. d) zní: "d) u naléhavých opravných prací,".

4. K bodu 52. V § 95 odst. 2 první věta zní: "Zaměstnavatel může se zaměstnancem dohodnout pracovní pohotovost nejvýše v rozsahu 40 hodin týdně."

5. K bodu 53. V § 96 odst. 2 zní: "2. Konat práce nad rámec uvedený v odst. 1 lze pouze, pokud k výkonu takové práce dá souhlas zaměstnanec."

Odst. 4 se vypouští a odst. 5 se přečísluje na odst. 4.

6. K bodu 56. V § 99 se odst. 3 vypouští a ostatní odstavce se přečíslují.

Děkuji vám za pozornost. Rád bych pozměňující návrhy předal zpravodaji, ale nevidím ho v tuto chvíli zde.

(Přichází ministr Špidla a písemný podklad přebírá.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Chytkovi. Prosím pana zpravodaje Škromacha, aby se dostavil ke stolku zpravodajů.

Slovo má pan poslanec Jiří Hofman, připraví se pan poslanec Eduard Vávra.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, omlouvám se za chvilkové zdržení, měl jsem to v haldě papírů schované.

Mám jen velmi krátký pozměňovací návrh k tisku 484 - zákoníku práce. Je to k bodu 5, je to návrh na změnu § 7.

V § 7 odst. 4 se zrušují slova "nebo k nežádoucímu sexuálnímu chování na pracovišti" a slova "nebo chování".

Odůvodnění: Protože nežádoucí chování sexuální povahy lze za určitých okolností podřadit pod porušení principu rovného zacházení, navrhuje se ponechat úpravu ochrany zaměstnanců před porušením rovného zacházení v obecné poloze.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Hofmanovi. Slovo má pan poslanec Eduard Vávra, připraví se paní poslankyně Jarmila Boháčková.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážená paní předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové, pozměňovací návrhy k zákoníku práce uvedu bez odůvodnění, které již většinou zaznělo v obecné rozpravě.

§ 1 odst. 4 vypustit.

§ 6 odst. 2 písm. c) vypustit.

§ 6 odst. 3 vypustit.

§ 6 odst. 4 přečíslovat na 3 a z odstavce vypustit písmeno c).

§ 7 odst. 2 - druhou větu vypustit.

§ 7 odst. 4, 5, 6 vypustit.

§ 16 odst. 1 - poslední věta pokračuje "nebo skončením pracovního poměru".

§ 17 odst. 3 - konec věty upravit "rozhodne soud".

§ 18 odst. 1 - poslední věta zní: "Projednáváním se rozumí jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci nebo jejich zástupci za účelem dovršení optimálního řešení."

§ 18 odst. 3 písm. a) a b) vypustit. Potom § 18 odst. 3 zní: "Zaměstnavatel je povinen se zaměstnanci projednat otázky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci."

§ 18a vypustit.

§ 18b přeznačit na 18a.

Potom § 18a odst. 3 - nahradit slovo "projednává" slovem "informuje".

§ 18a odst. 3 písm. g) a h) vypustit.

§ 18a odst. 4 zní: "Pokud zaměstnavatel spolu s příslušným odborovým orgánem dosáhne optimálního řešení v otázkách uvedených v odst. 3 písm. c), d), e) a f), lze je upravit dohodou.

§ 18a odst. 5 - za slovo "projednají s ústředními" a ukončit větu slovem "zaměstnanců".

§ 23 odst. 1 - ukončit první větu slovy "odborovým orgánem".

§ 23 odst. 2 - ukončit větu slovy "odborovými orgány".

§ 24 odst. 1 - vypustit slova "a projednání".

§ 24 odst. 3 - ukončit větu slovy "písm. a)".

§ 25 odst. 1 - číslici 25 nahradit číslicí 50, číslici 15 nahradit číslicí 7, číslici 10 nahradit číslicí 15. Čtvrtou větu ukončit slovem "poměru".

Nová předposlední věta zní: "Lze však ustanovit nejvýše jednoho zástupce na 15 zaměstnanců."

§ 25 odst. 5 - nová předposlední věta zní: "Funkční období obou rad zaměstnanců a zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci končí tři měsíce od převodu práv a povinností na přejímajícího zaměstnavatele. Potom následují nové volby." Poslední větu vypustit.

§ 25 odst. 9 písm. c) zní: "hrubé porušení povinností; pravomocného rozsudku soudu pro spáchání trestného činu".

§ 25 odst. 10 zní: "Jednání rady zaměstnanců a zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se koná mimo jejich pracovní dobu."

§ 25a odst. 1 - v první větě doplnit za slovo "zaměstnavatele" slova "v hlavním pracovním poměru" atd. Upravit i v dalších odstavcích § 25a b.

Druhá věta zní: "K podpisu je nutno doplnit rodné číslo, PSČ a adresu trvalého pobytu."

§ 25a odst. 2 - číslici 9 nahradit číslicí 7.

§ 25a odst. 5 zní: "Volby se konají mimo pracovní dobu na pracovišti po dohodě se zaměstnavatelem. Náklady spojené s volbou hradí zaměstnavatel mimo náhrady mzdy."

§ 25b odst. 3 - doplnit za slovo "vhodným" slova "a pravdivým".

§ 25c odst. 4 zní: "Zaměstnavatel vytvoří zástupcům zaměstnanců podmínky pro řádný výkon jejich činnosti a poskytne místnost s nezbytným vybavením. Nezbytné náklady na údržbu, technický provoz a jejich činnost řeší zaměstnavatel optimální dohodou se zástupci zaměstnanců."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP