(14.50 hodin)

(pokračuje Vávra)

§ 144 odst. 3 zní: Povinnost budoucího zaměstnance k úhradě nákladů nevzniká, jestliže:

  1. zaměstnavatel v průběhu studia zastavil poskytování nákladů dle § 144 odst. 2 písm. b),
  2. pokud došlo ze strany zaměstnavatele ke zrušení nebo porušení smlouvy,
  3. je podle lékařského posudku nebo rozhodnutí orgánů státní zdravotní správy neschopen vykonávat budoucí zaměstnání.

§ 145 - vypustit slovo "bezpečnou", za slova "osobní automobil" doplnit slova "a motocykl".

Poslední věta zní: Tuto povinnost má i vůči všem ostatním osobám, pokud jsou s jeho vědomím na jeho pracovištích.

§ 170 odst. 3: V první větě doplnit za slovo "prohlídky" slovo "osobní".

§ 171 odst. 1 - upravit konec první věty takto: společnosti, zaměstnavatele nebo zaměstnance. Dále pokračovat větou: Hrozí-li škoda, je povinen na ni zaměstnanec upozornit nadřízené.

§ 172 odst. 1 - pokračovat: s ním, při používání alkoholu, drog nebo návykových látek, absencí a nedodržováním pracovní doby.

§ 175 - poslední věta zní: Výše náhrady stanoví soud bezprostředně.

§ 178 - za slovo "nástrojů" doplnit "měřidel, nářadí, mobilních telefonů, výpočetní techniky" a dále pokračovat.

§ 178 a) odst. 2 - větu ukončit slovy "a dostane okamžitou výpověď".

§ 179 odst. 1 - větu ukončit slovy "pokud je to technicky možné".

§ 179 odst. 2 - Výše náhrady stanoví soud bezprostředně.

§ 183 - vypustit.

§ 184 odst. 1 - za slova "vadného výrobku" doplnit slova "polotovaru nebo části výrobku" a ukončit větu slovem "poškodil". Jestliže touto nedbalostí nemůže být uskutečněna smluvní zakázka, je povinen nahradit část sankčních nákladů. Výše celkové náhrady stanoví soud bezprostředně.

§ 184 odst. 2, 3 a 4 vypustit.

§ 184 odst. 2 zní: Podle odst. 1 se posuzuje také povinnost zaměstnance hradit škodu způsobenou zaměstnavateli vadou prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích.

§ 185 odst. 1 - konec věty zní: určí výši této náhrady soud bezprostředně.

§ 185 odst. 2 - Zaměstnavatel oznámí zaměstnanci výši náhrady stanovené soudem nejpozději do 1 měsíce ode dne soudního rozhodnutí.

§ 185 odst. 3 - Zaměstnanec má právo se odvolat k odvolacímu soudu, který rozhodne bez možnosti odvolání.

§ 185 odst. 4 - Zaměstnavatel se písemně dohodne se zaměstnancem na způsobu úhrady buďto jednorázově, nebo dohodou o srážkách ze mzdy.

§ 190 odst. 1 - za slovo "zaměstnavatel" doplnit slova "pokud si smrt úrazem nezpůsobil hrubou nedbalostí zaměstnanec".

§ 191 odst. 1 písm b) - za slovo "opilosti" doplnit slova "používání drog, návykových látek" a dále.

§ 191 odst. 3 - ukončit větu slovy "jeho zavinění".

§ 191 odst. 5 - vypustit.

§ 193 odst. 1 - za slova "pracovní úraz" vložit slova "pokud si způsobil pracovní úraz svou hrubou nedbalostí" a pokračovat dále.

§ 195 odst. 3 zní: Zaměstnanci, který bez vážných důvodů odmítne nastoupit práci, která mu byla zajištěna, nenáleží ztráta na výdělku, ale je povinen uhradit škodu, která tím vznikla.

§ 197 odst. 1 - za slova "pracovní úraz" vložit slova "pokud si způsobil pracovní úraz svou hrubou nedbalostí" a pokračovat dále.

§ 204 odst. 1 zní: Zaměstnavatel, u něhož je zaměstnanec v hlavním pracovním poměru, odpovídá za škodu na věcech, které u tohoto zaměstnavatele zaměstnanec uschoval při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném.

§ 204 odst. 2 - konec věty změnit: úschovy "zaměstnavatel neodpovídá".

Konec druhé věty změnit: "zaměstnavatel škodu hradí".

§ 204 odst. 3 - vypustit.

§ 205 d) odst. 1 zní: Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, jsou pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání pojištěni (dále jen "zákonné pojištění") u pojišťovny, která toto pojištění provádí. To se nevztahuje na zaměstnavatele, kteří mají podle zákona postavení státního orgánu.

§ 205 d) odst. 6 - druhou větu nahradit: Pojišťovny vedou evidenci o zákonném pojištění v účetnictví odděleně za Českou republiku a Slovenskou republiku.

§ 233 odst. 2 písm. c) - vypustit slovo "přiměřeně".

§ 234 odst. 1 - druhou větu vypustit.

§ 236 odst. 2 - první větu ukončit slovem "písemně". Poslední věta za středníkem zní: "mimo to uvést předpokládaný rozsah práce, pokud její rozsah nevyplývá přímo z vymezení úkolu."

§ 238 odst. 1 - první větu ukončit slovem "písemně".

§ 240 odst. 1 - doplnit do závorky slova "pracovní posudek, potvrzení o zaměstnání".

§ 249 odst. 2 - první větu ukončit slovy: zaměstnavatele, "pokud si zaměstnavatel smluvně nepronajal k zabezpečení této činnosti pracovní agenturu, která má pro tuto činnost licenci Ministerstva práce a sociálních věcí. V tomto případě zabezpečuje práva a povinnosti nevyplývající z pracovněprávních vztahů tato agentura." Poslední větu ukončit slovy "jako zaměstnavatel".

§ 249 odst. 3 - větu ukončit slovy "zůstávají nedotčeny".

§ 250 odst. 1 - nahradit slova "dosažení shody" slovy "optimálního řešení".

§ 271 zní: Ohrožením nemocí z povolání se rozumí změny zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce zvlášť obtížné nebo zdraví škodlivé, za nichž vznikají nemoci z povolání (odkaz 11a), avšak…

Závěrem mého čtení navrhuji odročení v podrobné rozpravě do středy 12. dubna 2000 do 9.00 hodin a zařazení za tisk 475. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Eduardu Vávrovi. Jako další je přihlášena paní poslankyně Jarmila Boháčková, připraví se pan poslanec Jaroslav Štrait.

 

Poslankyně Jarmila Boháčková: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo,vážené kolegyně, vážení kolegové. Předkládám pozměňovací návrh k tisku 484 - novela zákoníku práce - návrh na změnu části druhé, změna zákona o zaměstnanosti.

Za bod 9 se doplňují body 10 a 11, které zní:

§ 24 odst. 5 zní: Pro účely plnění oznamovací povinnosti podle odst. 4 je místně příslušný úřad práce, v jehož územním obvodu má zaměstnavatel, který je právnickou osobou, sídlo, a zaměstnavatel, který je fyzickou osobou, místo podnikání nebo bydliště, pokud místo podnikání nemá. U osob u zahraničního zaměstnavatele je místně příslušný úřad práce, v jehož územním obvodu má tento zaměstnavatel umístěnu organizační složku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP