(15.00 hodin)

(pokračuje Boháčková)

V bodu 11, § 24, se dosavadní odstavec 5 a 6 označují jako odstavec 6 a 7.

Dosavadní bod 10 se označuje jako bod 12.

Odůvodnění. V § 24 odstavec 4 zákona 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 20 zaměstnanců uložena povinnost oznámit úřadu práce plnění povinného podílu zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění. Místní příslušnost úřadu práce obecně stanovená v § 25a) výše uvedeného zákona, tj. dle místa výkonu zaměstnávání, je pro účely plnění oznamovací povinnosti nepoužitelná. V praxi by takto stanovená místní příslušnost znamenala, že zaměstnavatelé, kteří mají více provozoven v různých okresech, budou vykazovat plnění povinného podílu za jednotlivé provozovny na rozdílných úřadech práce. Může docházet k situacím, kdy v jedné provozovně bude povinný podíl plněn, případně i přeplňován, a v jiných provozovnách plněn nebude a zaměstnavatel si nebude moci započítat případné zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností nad povinný podíl v jiné provozovně. To by mohlo vést ke snižování počtu zaměstnanců v provozovnách, které nebudou povinný podíl plnit, pod 20 zaměstnanců a tím ke zbavení se povinnosti zaměstnávat osoby se změněnou pracovní schopností.

Navrhuje se proto místní příslušnost úřadu práce pro účely plnění oznamovací povinnosti stanovit odchylně a odvozovat ji od sídla zaměstnavatele- právnické osoby a místa podnikání, případně bydliště zaměstnavatele-fyzické osoby. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji paní poslankyni Boháčkové. Chtěl bych požádat kolegy a kolegyně, aby byli vstříční předkládajícím pozměňovacích návrhů. Při tomto počtu poslanců je zde příliš velký hluk.

Nyní žádám pana kolegu Štraita. Připraví se pan Rostislav Čevela.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrhy k novele zákoníku práce. Budu se držet krátkých zdůvodnění.

Článek 1. Nad nadpis části 1 Všeobecná ustanovení se vkládá nový nadpis Základní zásady, za který se vkládá nový článek 1, který zní: Občané mají právo na práci a na svobodnou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti. Tato práva jim přísluší bez jakéhokoli omezení a diskriminace podle rasy, barvy pleti, jazyka, pohlaví, sociálního původu, věku, náboženství, politických nebo jiných názorů, politické příslušnosti, odborové činnosti, příslušnosti k národnosti nebo etnické skupině nebo jiného postavení.

Zdůvodnění jsem říkal v obecné části.

Druhý návrh. V § 19 se odstavec 2 zachovává. Přes silně deklarovaný konsensus sociálních partnerů v tripartitě s vládní novelou zákoníku práce další tři všesvazové odborové centrály v České republice s likvidací skromných nároků odborových organizací nesouhlasí. Jde o místnosti s nezbytným vybavením na činnost odborů dle provozních možností zaměstnavatele. Osobně nepovažuji v další části novely ve vztahu k zaměstnaneckým nebo podnikovým radám tuto místnost za dostatečnou.

Třetí návrh. § 32 odstavec 1 zní: Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní poměr písemně.

Zdůvodnění. Nastávají případy, že zaměstnavatel po měsíci se zaměstnancem ukončí pracovní poměr, aniž by jej přihlásil na sociální a zdravotní pojištění, a zaměstnanec nemá žádný doklad, že by zaměstnán.

Návrh číslo 4. V bodu 19 v nově navrhovaném odstavci 3 první věta zní: 3. odstavec. Pokud písemně uzavřená pracovní smlouva neobsahuje údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to neprodleně se vznikem pracovního poměru; to platí i o změnách těchto údajů.

Zdůvodnění. Měsíční lhůta se nedoporučuje pro nadbytečnost. Povinnost informovat zaměstnance o právech a povinnostech je stanovena bezprostředně při uzavírání pracovního poměru.

Pátý pozměňovací návrh. Bod 74, § 111 zní: § 111, odstavec 1. Zaměstnanci přísluší za vykonanou práci mzda nebo plat podle zvláštního právního předpisu. Poznámka 34.

Odstavec 2. Pokud tento zákon obsahuje ustanovení o mzdě, rozumí se tím i plat, není-li vysloveně stanoveno jinak.

Odstavec 3. Mzda nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy se pro tyto účely nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek za práci ve stíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí, za práci v noci a za práci ve svátek.

Odstavec 4. Vláda stanoví nařízením výši, případně podmínky pro určení minimální mzdy a její výši zpravidla s účinností od počátku každého kalendářního roku s přihlédnutím k minimálním reprodukčním nákladů pracovní síly, průměrné mzdy v národním hospodářství a k indexu spotřebitelských cen. V kolektivní smlouvě lze dohodnout minimální mzdu vyšší, než stanoví nařízení vlády podle věty první.

Odstavec 5. Zaměstnancům se nezávisle na celkových výsledcích zaměstnavatele zaručují nároky vzniklé na tarifní mzdu a mzdové příplatky stanovené ve mzdových předpisech, případně v kolektivních smlouvách vyššího stupně.

Zdůvodnění. Nebezpečný vývoj v zadržování mezd považujeme za dostatečný důvod k zachování současného institutu zaručené části mzdy.

Šestý pozměňovací návrh. § 148a) zní: § 148a) odstavec 1. Zaměstnavatelé jsou povinni zaměstnávat absolventy středních škol, vyšší odborných škol a vysokých škol nebo jiných škol, na kterých se podle právních předpisů provádí soustavná příprava pro povolání, a to po dobu dvou let po úspěšném ukončení studia.

Odstavec 2. Způsob zaměstnávání absolventů škol uvedený v předchozím odstavci stanoví vláda nařízením.

Současně prosím, aby do ustanovení závěrečných a přechodných bylo doplněno: Vláda se zmocňuje k vydání nařízení podle § 148a), odstavec 2.

Tento paragraf, který jsem přečetl, však vyžaduje ještě další legislativní změny.

Článek 3:

1. Nadpis nad § 21 zní: Zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností a absolventů škol.

2. V § 24 se v první větě odstavce 1 za slova "občany se změněnou pracovní schopností" vkládají slova "absolventy středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol nebo jiných škol, na kterých se podle právních předpisů provádí soustavná příprava na povolání".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP