(15.40 hodin)

(pokračuje Doležal)

Aby se předešlo zbytečným nákladům ze strany zaměstnavatele, je účelné ponechat zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve funkci do konce jeho funkčního období. I tak mohou vzniknout zaměstnavateli zbytečné náklady.

Z výše uvedených důvodů navrhuji za sedmé vypustit v § 25 odstavec 6 písm. a) a stávající písmena b) a c) se upraví na a) a b).

Další můj pozměňovací návrh se týká § 136 - Kontrola odborových orgánů. Ve dnech od 18. do 29. května a od 8. do 19. června 1992 se uskutečnila ještě v ČSFR tripartitní mise expertů o činnosti inspekce k práci v České republice a Slovenské republice. Následně v roce 1993 zaslala Mezinárodní organizace práce závěrečnou zprávu z této komise, kde v kapitole 7, Úloha sociálních partnerů, se mj. uvádí:

Bod 7.2.7: Zásadně však jsme přesvědčeni, že pravomoc ukládat sankce je neslučitelná s úlohou odborů jakožto partnera kolektivního vyjednávání. V tržní ekonomice je nemyslitelné, aby jedna smluvní strana měla možnost ukládat právní sankce druhé straně. Mají-li odbory obavy z určité situace, musí se dovolat místního inspektorátu bezpečnosti práce.

Bod 7.2.9 zní: Doporučujeme proto, aby odborovým inspektorům, kteří nejsou pracovníky závodu, bylo odňato právo ukládat podnikům plnění úkolů.

Bod 7.2.10: Dále doporučujeme, aby odboroví inspektoři neměli automatické právo vstupu, ale aby dohoda, že příslušné svolení nebude za normálních okolností odepřeno, se stala součástí kolektivních smluv.

Tato uvedená doporučení jsou reakcí na stávající ustanovení § 136, který bohužel není předmětem vládní novely, resp. odbory jeho novelu nedovolily. V roce 1998 položka ve státním rozpočtu na odstavec 3 § 136 dělala 28,5 milionu korun. V roce 1992 činila položka na tuto činnost odborů hrazená státem cca jednu třetinu jejich ročního rozpočtu.

§ 136 se novelou nemění. Přitom podle ustanovení odst. 4 a 5 § 25 c) zaměstnavatel nese náklady na činnost odborových pracovníků při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, takže zaměstnavatelé budou školit zaměstnance i odboráře na své náklady a stát na školení odborů a na jejich kontrolní a represivní činnost bude vydávat další prostředky.

Protože podle odstavce 3 § 136 náklady vzniklé výkonem kontroly nad bezpečností a ochranou při práci hradí stát, za škodu vzniklou nesprávným rozhodnutím orgánu státní správy odpovídá ze zákona č. 82/1998 Sb. též stát, nabízí se otázka, kdo nese odpovědnost za škodu vniklou zaměstnavateli tím, že v souladu s odstavcem 2 § 136 plnil po dobu x dnů závazný pokyn, kterým odborový orgán zakázal práci a který příslušný orgán státního odborného dozoru po přezkoumání ve správním řízení nepotvrdil. Ve znění odstavce 3 v § 136 se dá vyvozovat, že i tyto náklady vznikly výkonem kontroly nad bezpečností a ochranou při práci odborových orgánů, a tudíž je hradí stát.

Z výše uvedených důvodů navrhuji v § 136 v odstavci 1 písm. c) a d) vypustit a odstavce 2 a 3 vypustit. Stávající bod E odstavce 1 přečíslovat na C.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji kolegu Doležalovi. Nyní bude hovořit pan poslanec Vojtěch Filip a připraví se pan poslanec Vilém Holáň.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, páni ministři, paní a pánové, já bych chtěl předložit několik pozměňovacích návrhů a odůvodnění bude velmi úsporné.

První pozměňovací návrh, který bych chtěl předložit, je podmíněný pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu kolegy Štraita, který měnil § 32. V případě, že by nebyl odhlasován návrh kolegy Štraita, který v § 32 odst. 1 zrušil vše kromě první věty, navrhuji, aby druhá věta § 32 odstavce 1 zněla takto:

"Jde-li však o sjednání pracovního poměru na dobu kratší než jeden týden, je povinen tak učinit, jen jestliže o to zaměstnanec požádá nebo jde-li o zaměstnance, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena."

Ostatní pozměňovací návrhy se týkají toho, co jsem říkal v podstatě v obecné rozpravě.

Pozměňovací návrh k bodu 16 k § 28. Druhou větu § 28 žádám formulovat takto: "V případech stanovených tímto zákonem, § 99 odst. 4, (§ 168) nebo zvláštními předpisy, je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se zaměstnanec před uzavřením pracovní smlouvy podrobil lékařské prohlídce. Po zaměstnanci nelze úhradu prohlídky požadovat."

Zdůvodnění je zřejmé. Vzhledem k tomu, že původní ustanovení § 28 je zastaralé, neodpovídá zejména zákonu o zdraví lidu a jiným zdravotnickým předpisům souvisejícím se všeobecným zdravotním pojištěním, zastávám názor, že vstupní prohlídku má hradit zaměstnavatel, protože je nezbytná z důvodů zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a je proto součástí preventivní péče.

K bodu 86 § 133 navrhuji v odstavci 1 písm. d) text, který bude za slovy "umožnit zaměstnancům podrobit se" takový: "Vysílat zaměstnance na očkování a k lékařským preventivním prohlídkám a mimořádným preventivním prohlídkám v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutími příslušného orgánu hygienické služby."

Jsem přesvědčen, že nepostačuje zaměstnavateli uložit, že umožní zaměstnancům absolvovat příslušná očkování či preventivní prohlídku, ale měl by je také na takové vyšetření poslat.

K bodu 91 k § 136 A) v odstavci 2 na konec doplnit větu: "Povinnosti podle § 18 b) odstavec 3 písm. g) tím nejsou dotčeny."

Jako odůvodnění lze říci tolik, že některé skutečnosti, o nichž bude mít zaměstnavatel povinnost příslušný odborový orgán informovat, mohou mít povahu opatření, která se týkají většího počtu zaměstnanců. To je podle mého názoru důležité, aby bylo projednáno s odborovým orgánem, aby nevznikly nejasnosti.

K bodu 113 § 273. Odstavec 2 nerušit, ale nově jej formulovat takto: "Za předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se považují i pravidla o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydaná zaměstnavatelem v dohodě s příslušným odborovým orgánem."

Jsem přesvědčen, že je dobře, že existují v některých větších podnicích vnitřní předpisy, které jsou vydávány, a není důvod, abychom tyto předpisy ze zákona zrušili, dokonce si myslím, že nám to ani nenáleží.

Pokud jde o důvod, proč by to mělo být projednáno s příslušným odborovým orgánem, jsem přesvědčen, že součinnost s odborovými orgány ve věcech bezpečnosti práce je nezbytná.

K bodu 12. Do § 25 odst. 9 doplnit písm. c), které by znělo "odvoláním z funkce".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP