(16.00 hodin)

(pokračuje Krása)

Pokud nebude tento pozměňovací návrh přijat, navrhuji alternativní návrh: V § 30 odst. 2 nahradit tímto zněním: Pracovní poměr na dobu určitou nelze sjednat s týmž zaměstnancem opakovaně, je-li doba jeho trvání kratší než jeden rok.

Osmý pozměňovací návrh, který se vztahuje k bodu 19 návrhu vlády: V § 32 odst. 3 vypustit písm. g).

Devátý pozměňovací návrh, který se vztahuje k bodu 21 návrhu vlády: V § 38 odst. 1 vypustit druhou a třetí větu. Za první větu doplnit tuto novou větu: Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu, je-li tato podmínka dohodnuta v pracovní smlouvě.

Desátý pozměňovací návrh. Navrhuji vložit nový bod 26 a) tohoto znění: § 51 nahradit tímto zněním:

§ 51 zní: odst. 1: Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, je-li pracovní poměr sjednán na dobu neurčitou.

Za druhé: Je-li pracovní poměr sjednán na dobu určitou, může zaměstnanec dát zaměstnavateli výpověď pouze z těchto důvodů:

a) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku způsobilost konat dále dosavadní práci nebo ji podle lékařského posudku nesmí konat,

b) těhotenství zaměstnankyně,

c) po vzniku pracovního poměru začal zaměstnanec či zaměstnankyně trvale pečovat alespoň o jedno dítě mladší než tři roky.

Jedenáctý pozměňovací návrh, který se vztahuje k bodu 27 návrhu vlády: V § 52 odst. 2 v první větě vypustit text následující po slovech "nebo radu zaměstnanců" a nahradit jej slovy "a tento záměr s nimi projednat".

V § 52 vypustit odst. 3 a 7.

V § 52 odst. 4 doplnit na konec odst. novou větu tohoto znění: Zaměstnavatel, na kterého byl prohlášen konkurs, je povinen doručit úřadu práce písemnou zprávu pouze na jeho žádost.

V § 52 odst. 6 doplnit na konci odst. novou větu tohoto znění: "To neplatí, byl-li na zaměstnavatele prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání."

Dvanáctý pozměňovací návrh, který se vztahuje k bodu 29 návrhu vlády. Ustanovení § 59 a) se vypouští.

V souvislosti s tímto návrhem, pokud by byl přijat, upozorňuji, že je nutné také vypustit v § 261 odst. 4 odkaz právě na § 59 a odst. 2.

Třináctý pozměňovací návrh - navrhuji vložit nový bod 32 a) tohoto znění: V § 61 vypustit odst. 2. Pokud nebude návrh přijat, navrhuji v § 61 odst. 2 vypustit slova "popř. náhradu mzdy zaměstnanci vůbec nepřizná".

Čtrnáctý pozměňovací návrh k bodu 33 návrhu vlády: V ustanovení § 65 odst. 3 v 3. větě vypustit slova "nebo zaměstnanec ji odmítne".

Patnáctý pozměňovací návrh, který se vztahuje k bodu 36 návrhu vlády: V § 73 odst. 2 vypustit slova "orgánů státní správy, soudů a státních zastupitelství, Policie České republiky, ozbrojených sil (odvolávka 16a), Bezpečnostní a informační služby, Vězeňské služby, Kanceláře prezidenta republiky, Kanceláře Parlamentu, Úřadu vlády, Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu pro legislativu a veřejnou správu, České národní banky a státních fondů, zaměstnanci chráněných krajinných oblastí a národních parků, včetně poznámky 16a.

Šestnáctý pozměňovací návrh se vztahuje k bodu 85 návrhu vlády: V § 132 a) navrhuji vypustit odst. 5. Odst. 6 až 8 přečíslovat na odst. 5 až 7.

Sedmnáctý pozměňovací návrh se vztahuje k bodu 88 vládního návrhu:

V § 134 navrhuji vypustit odst. 2.

V § 134 e) odst. 1 vypustit písm. a) a b), stávající písm. c) až d) přejmenovat na písm. a) až e).

V případě pozměňovacího návrhu, který má č. 12 a vztahuje se k bodu 29 vládního návrhu, je třeba vypustit část 3 vládního návrhu, tj. novelu zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti.

Dámy a pánové, zdůvodnění těchto pozměňovacích návrhů, které zde předkládám, provedl pan kolega Pavel Němec ve svém zdůvodnění v obecné rozpravě svého návrhu na přerušení jednání. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji Václavu Krásovi. Nyní bude hovořit pan poslanec Josef Jalůvka a připraví se pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, předkládám pět pozměňovacích návrhů.

Za prvé: § 30 zní:

Odst. 1: Pracovní poměr je sjednán na dobu neurčitou, pokud nebyla v pracovní smlouvě výslovně určena doba jeho trvání.

Za druhé: Pracovní poměr na dobu určitou lze s jedním zaměstnancem opakovaně sjednat, pokud doba od ukončení původního pracovního poměru je kratší 3 měsíců, nebo dohodou prodloužit pouze jednou.

Za třetí: Omezení podle odst. 2 neplatí v případech, kdy fyzická osoba písemně požádá zaměstnavatele o sjednání nebo prodloužení pracovního poměru na dobu určitou.

Za čtvrté: Omezení podle odst. 2 neplatí rovněž v případech, kdy možnost uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou je omezena zákonem. Text odkazu § 2 a) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění: Existují velké a obtížně předvídatelné výkyvy v potřebě pracovní síly v jednotlivých obdobích a sjednání konkrétního důvodu uzavření pracovního poměru na dobu určitou v pracovní smlouvě dostatečně určitým způsobem, nezakládajícím případnou neplatnost, podle § 242 zákoníku práce je velmi náročné. Termíny jako "doba trvání pracovního poměru na dobu určitou musí být přiměřená důvodu jeho uzavření" nebo "vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele spočívající v organizaci nebo charakteru práce", jsou natolik vágní a neurčité, že schválením tohoto návrhu pravděpodobně založíme soudům nové problémy, obvykle vznikající tam, kde zákon je nedokonalý a kde jsou nuceny svým způsobem tvořit právo. Proto se jako vhodnější jeví omezení možnosti opakovaného uzavírání či prodlužování pracovního poměru na dobu určitou.

Druhý důvod: Zákon č. 1/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví podmínky pro vydání povolení k zaměstnání u cizinců. Jedním z náležitostí tohoto povolení je doba, na kterou se vydává, tudíž je to časově omezeno. Délka sjednaného pracovního poměru by tomuto povolení měla odpovídat.

Druhý pozměňovací návrh: § 32 odst. 5 zní: Informace uvedené v odst. 3 c), d), e), f) a g), dále informace o splatnosti mzdy, termínu výplaty mzdy, místu a způsobu vyplácení mzdy a informace uvedené v odst. 4 mohou být nahrazeny odkazem na příslušný pracovněprávní předpis nebo na kolektivní smlouvu nebo na vnitřní předpis.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP