(16.10 hodin)

(pokračuje Jalůvka)

Třetí pozměňovací návrh. § 42 odst. 3 - doplnit za bodem b) bod c), který zní: dnem, kterým nabylo právní moci rozhodnutí úřadu práce o odnětí povolení k zaměstnání cizinci.

Čtvrtý pozměňovací návrh. § 47 odst. 2 zní: Při výpovědi dané osamělé zaměstnankyni nebo osamělému zaměstnanci trvale pečujícím o dítě mladší než 15 let nebo zaměstnanci se změněnou pracovní schopností, který není zabezpečen invalidním nebo starobním důchodem nebo nesplňuje podmínky stanovené pro přiznání starobního důchodu z důvodů uvedených v § 46 odst. 1 písm. c), při výpovědi dané zaměstnanci proto, že nesmí dál konat dosavadní práci pro ohrožení nemocí z povolání, a při výpovědi dané pro dosažení nejvyšší přípustné expozice na pracovišti určeném závazným posudkem příslušného orgánu hygienické služby je zaměstnavatel povinen zajistit těmto zaměstnancům nové vhodné zaměstnání, a to podle potřeby i s pomocí svého nadřízeného orgánu. V těchto případech výpovědní doba skončí teprve tehdy, až zaměstnavatel tuto povinnost splní, pokud se se zaměstnancem nedohodne jinak.

Odůvodnění: Úprava obsažená v předmětném ustanovení je nejednoznačná. Připouští různé výklady a působí v praxi značné problémy, zejména v otázce, koho považovat za zaměstnance, který není zabezpečen důchodem. Podle dosavadní úpravy lze povinnosti zaměstnavatele vykládat i tak, že tento je povinen zajistit jiné vhodné zaměstnání i zaměstnanci, který splňuje podmínky pro odchod do starobního důchodu, ale odmítá podat žádost o přiznání starobního důchodu, a naopak u zaměstnance, který je zabezpečen jiným typem důchodu, například je poživatelem částečného invalidního důchodu, tuto povinnost nemá.

Pátý pozměňovací návrh. § 60 a) zní: Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 46 odst. 1 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku. V kolektivní smlouvě, popřípadě ve vnitřním předpisu lze odstupné podle předchozí věty zvýšit až o trojnásobek průměrného výdělku, popř. stanovit další podmínky, za nichž zaměstnanci přísluší zvýšené odstupné.

2) V případě rozvázání pracovního poměru zaměstnanců uvedených v § 47 odst. 2 a způsoby tam uvedenými náleží zaměstnanci při skončení pracovního poměru odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku za předpokladu, že dojde mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem k dohodě podle poslední věty § 47 odst. 2, a výpovědní lhůta skončí uplynutím doby uvedené v § 45 odst. 1.

3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se vztahují i na zaměstnavatele, kteří neprovozují podnikatelskou činnost.

4) Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek.

5) Odstupné vyplácí zaměstnavatel po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeného zaměstnavatelem pro výplatu mzdy, pokud se se zaměstnancem nedohodne na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

Stručné zdůvodnění: Povinnost zaměstnavatelů zajistit zaměstnancům jiné vhodné zaměstnání podle § 47 odst. 2 se jeví jako překonaná, neboť zaměstnavatel takovéto možnosti obvykle v praxi nemá vůbec. Možnost zajistit nové zaměstnání nemá ani úřad práce, jehož hlavním cílem a náplní jeho činnosti je na rozdíl od zaměstnavatele hledat možnosti pracovního uplatnění zaměstnanců. Protože na zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby na sebe přebíral povinnosti, které objektivně nemůže splnit, navrhuji možnost řešit danou situaci přiznáním vyššího odstupného, pokud dojde k dohodě se zaměstnancem.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Jalůvkovi. Nyní bude hovořit pan poslanec Zdeněk Škromach a jako poslední písemně přihlášená je paní kolegyně Eva Dundáčková.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, kteří jste vydrželi. Vypustím odůvodnění a přečtu pouze návrhy.

K bodu 39 - návrh na změnu § 84 odst. 2. V § 84 odst. 2 se za slovo "doba" vkládají slova "bez práce přesčas" a slovo "v" se nahrazuje slovem "za".

K bodu 40 - návrh na změnu § 85 odst. 1, věta druhá. V § 85 odst. 1 věta druhá zní: Týdenní pracovní doba bez práce přesčas nesmí u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby překročit v průměru stanovenou týdenní pracovní dobu za období, které může činit nejvýše 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

K bodu 58 - návrh na změnu § 99 a). V § 99 a) se slova "§ 85 odst. 1 a 2" nahrazují slovy "§ 85 odst. 1, § 85 a) odst. 1".

K článku XVI. Článek XVI zní: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001, s výjimkou článku I bodů 3, 7 a 14, které nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky do Evropské unie.

V souvislosti s tímto návrhem je nezbytné upravit ještě článek II - Přechodná ustanovení - takto:

V článku II se slova "před 1. červencem 2000" nahrazují slovy "před 1. lednem 2001".

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Zdeňku Škromachovi. A nyní vystoupí paní kolegyně Eva Dundáčková jako poslední písemně přihlášená do podrobné rozpravy.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi, abych i já uplatnila pozměňovací návrhy k normě, kterou jinak nejenže nepodporuji, ale dokonce patřím mezi její zcela zásadní kritiky. Přesto, jestliže zde máme tak rozsáhlou a velmi podrobnou úpravu, považuji za nezbytné učinit i já některé návrhy na její doplnění.

Navrhuji proto, aby v bodě 87 byla v uvozovací větě slova "poznámek pod čarou č. 24 f) a 24 g)" nahrazena slovy "poznámek pod čarou č. 24 f) až h)".

To je první pozměňovací návrh.

Druhý pozměňovací návrh: V bodě 87 § 133 a) - za stávající odst. 3 doplnit nový odst. 4 tohoto znění:

(4) Na pracovištích, kde jsou zaměstnanci vystaveni ve významné míře riziku nepříznivých účinků ionizujícího záření či jiného specifického rizika, je zaměstnavatel povinen za podmínek stanovených prováděcími předpisy (poznámka 24h) poskytovat zaměstnancům specificky účinné doplňky stravy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP