(14.50 hodin)

(pokračuje Papež)

A poslední pozměňovací návrh. V § 14 odst. 1 písm. b) navrhuji vypustit slova "plnění do jiných obalů než určených pro spotřebitele".

Tolik mé pozměňovací návrhy, děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako třetí se přihlásil poslanec Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl jeden pozměňovací návrh, a to ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu zemědělského výboru.

V § 13A odst. 1 písm. e) z bodu 1 vypustit z věty slova "jde-li o sekt" Tolik můj pozměňovací návrh, děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych přednesl i svůj pozměňovací návrh, který má vytvořit nové samofinancování systému k podpoře vinohradnictví a vinařství v České republice v souvislosti s přípravou na vstup ČR do Evropské unie.

Ve formě spotřební daně z vína byly odčerpány 3 mld. Kč v rozmezí zhruba devíti let. Důsledkem toho byla nedostatečná obnova vinic, která způsobila zestárnutí porostů vinic v České republice zhruba o 3 mld. Je pravda, že od druhého pololetí 1999 se již spotřební daň z vína nevybírá. Chtěl bych navrhnout shodně s řešením v členských státech EU, aby i pěstitelé hroznů a výrobci vína se podíleli na podpoře vinohradnictví a vinařství příspěvkem do vinařského fondu za tím účelem vtvořeného. Cílem tohoto fondu by mělo být zajistit stabilizaci v tomto odvětví.

Můj pozměňovací návrh zní následovně. Za § 18 se vkládají nové paragrafy 18A - 18H, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 11 - 11F znějí:

Vinařský fond, § 18A.

1. Zřizuje se vinařský fond (dále jen fond), který není státním fondem.

2. Fond je právnickou osobou, která se zapisuje do obchodního rejstříku. Sídlem fondu je Brno.

3. Účelem fondu je podpořit výsadbu vinic, vybavení podniků zpracovávajících hrozny, sledovat trh s vínem, podporovat propagaci tuzemských vín v ČR, zajistit vzdělávání výrobců i spotřebitelů za účelem zvýšení podílu jakostního vína na trhu, podpořit získání a uplatňování nových poznatků a technologií ve vinohradnictví a vinařství a propagovat vinohradnictví a vinařství ČR v zahraničí.

§ 18B, Orgány fondu.

1. Orgány fondu jsou rada fondu, ředitel fondu a dozorčí rada fondu.

2. Základní předpisy fondu jsou statut fondu a jednací řád fondu, které schvaluje rada fondu.

3. Statut fondu upravuje podrobnosti o organizačním uspořádání činnosti fondu a nakládání s prostředky fondu. Může rovněž stanovit, o kterých záležitostech rozhoduje výhradně rada.

4. Členům rady fondu a dozorčí rady fondu přísluší náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem jejich funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům.

Tady je odkaz 11A, tedy zákon č. 119/92 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

5. Výše platu zaměstnanců fondu se řídí zvláštním právním předpisem.

Odkaz 11B, zákon č. 1/92 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů.

§ 18C, Rada fondu.

1. Rada fondu (dále jen rada), která má 11 členů, je nejvyšším orgánem fondu. Předsedu a místopředsedu rady volí rada ze svého středu na funkční období 3 let.

2. Ministr zemědělství (dále jen ministr) jmenuje členy rady kromě předsedy a místopředsedy na základě návrhů

a) sdružení s celostátní působností zastupující pěstitele (podle převahy činnosti) a výrobce vína, které navrhuje pět osob ke jmenování členem rady a tři osoby zastupující, s určením pořadí zastupujícího;

b) sdružení s celostátní působností zastupujícího výrobce vína (podle převahy činnosti), které navrhuje pět osob ke jmenování členy rady a tři osoby zastupující, s určením pořadí zastupujícího;

c) sdružení s celostátní působností zastupujícího dovozce vína, které navrhuje první osobu ke jmenování členem rady a první osobu zastupující.

3. Předsedu rady může rada odvolat i před uplynutím jeho funkčního období. V tomto případě rada volí neprodleně nového předsedu rady. Členy rady může odvolat ministr na návrh sdružení, které člena rady navrhlo ministrovi ke jmenování.

4. Činnost osob zastupujících nastává v případě, kdy se příslušný jmenovaný člen rady nemůže účastnit jednání a vyzve osobu zastupující v pořadí zastupujících k účasti na jednání rady.

5. Ministr jmenuje každoročně 1/3 členů rady k 1. lednu na dobu tří let. Člen rady může být jmenován nejvýše dvakrát za sebou.

6. Místopředseda rady zastupuje předsedu rady se všemi právy a povinnostmi v případě jeho nepřítomnosti.

7. Do působnosti rady patří

a) určování základních principů činnosti fondu;

b) schvalování organizačního uspořádání fondu na návrh ředitele fondu;

c) schvalování ročního finančního plánu fondu;

d) schvalování pravidel pro poskytování podpor;

e) schvalování statutu fondu a jednacího řádu fondu;

f) rozhodování o poskytování podpor podle § 18H;

g) rozhodování o mzdě ředitele fondu a odměnách předsedy dozorčí rady fondu a předsedy a místopředsedy rady;

h) vydávání výroční zprávy fondu.

8. Každý z 11 členů rady včetně předsedy a místopředsedy má jeden hlas.

9. Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy a v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy.

10. Předseda rady svolává zasedání rady nejméně jedenkrát za tři měsíce. Předseda je povinen svolat zasedání rady do 14 dnů poté, kdy o svolání písemně požádá nadpoloviční většina členů.

11. Materiál pro jednání rady včetně návrhů na rozhodnutí rady může předkládat každý člen rady. Písemný materiál a návrhy na rozhodnutí předkládá prostřednictvím ředitele fondu nejpozději dva týdny před jednáním rady. V případě svolání zasedání rady na žádost nadpoloviční většiny je předkládací lhůta stanovena na jeden týden, nedohodnou-li se členové rady jinak.

12. Na každé jednání rady bude přizván předseda dozorčí rady fondu. Pokud předseda dozorčí rady fondu se nemůže jednání zúčastnit, může své pravomoci delegovat na některého z členů dozorčí rady fondu.

13. Usnesení rady podepisuje předseda rady, v případě řízení místopředsedou její místopředseda.

§ 18D, Ředitel fondu a jeho zástupce.

1. Ředitel fondu (dále jen ředitel) je statutárním orgánem fondu. Ředitel řídí výkon činnosti fondu a rozhoduje ve všech věcech, které nenáleží do působnosti rady.

2. Ředitel je zaměstnancem fondu, jmenuje a odvolává jej na návrh rady předseda rady.

Odkaz 11C, § 65 zákona č. 65/65 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

3. Ředitel jmenuje vedoucí odborných útvarů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP