(16.50 hodin)

(pokračuje Máče)

3. Má-li právo trvalého užívání majetku více osob nebo má-li osoba, které byl majetek předán do trvalého užívání, více právních nástupců, může o převod užívaného majetku do vlastnictví požádat kterýkoliv z nich, pokud z právních skutečností, které založily právní nástupnictví, nevyplývá, že právo trvalého užívání přešlo jen na některé z právních nástupců. Požádá-li podle odst. 2 o převod majetku více osob, které mají právo trvalého užívání (dále jen společní žadatelé), a nedojde-li mezi nimi k jiné dohodě, převede se požadovaný majetek do jejich spoluvlastnictví. Nedojde-li mezi společnými žadateli k jiné dohodě a nevyplývá-li ze smlouvy o předání majetku do trvalého užívání ani z právních skutečností zakládajících právní nástupnictví trvalých uživatelů něco jiného, určí spoluvlastnické podíly soud na návrh kteréhokoliv ze společných žadatelů nebo příslušné organizační složky.

4. Kupní cena za převod majetku se vypočte jako součin historické ceny a inflačního koeficientu platného pro rok, v němž byl majetek předán do trvalého užívání. Historickou cenou je cena majetku uvedená ve smlouvě o předání majetku do trvalého užívání, a nelze-li tuto cenu zjistit, pak cena majetku zjištěná podle oceňovacích předpisů platných ke dni předání majetku do trvalého užívání. Uskuteční-li stát na svůj náklad po předání majetku do trvalého užívání na tomto majetku dostavbu, rekonstrukci nebo modernizaci podléhající kolaudaci, zvýší se kupní cena o prokázané náklady na tuto dostavbu, rekonstrukci nebo modernizaci, vynásobené inflačním koeficientem platným pro rok, kdy byla tato dostavba, rekonstrukce nebo modernizace zkolaudována. Inflační koeficienty stanoví vláda nařízením. Je-li kupní cena podle předcházejících ustanovení vyšší než 70 % ceny požadovaného majetku zjištěné podle oceňovacích předpisů platných ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, činí kupní cena 70 % ceny zjištěné.

5. Nedojde-li k dohodě o ceně ve lhůtě pro uzavření smlouvy, určí ji na návrh trvalého uživatele nebo příslušné organizační složky soud. Nedojde-li k jiné dohodě, je kupní cena splatná do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy.

6. Do zaplacení kupní ceny vázne na převedeném majetku zástavní právo státu zajišťující pohledávku na úhradu kupní ceny. Po dobu pěti let ode dne účinnosti smlouvy o převodu majetku vázne na převedeném majetku předkupní právo státu.

7. Na návrh příslušné organizační složky podaný do jednoho měsíce od přijetí žádosti podle odst. 1 může soud rozhodnout, že trvalý uživatel právo na převod požadovaného majetku nebo jeho části do vlastnictví nemá, pokud by takový převod byl v rozporu s dobrými mravy.

8. Nedojde-li před skončením vztahu trvalého užívání k uzavření smlouvy o převodu majetku, přechází dnem zániku stavu trvalého užívání (odst. 1) vlastnictví požadovaného majetku na dosavadního trvalého uživatele (společné žadatele), který o převod majetku žádal ve lhůtě uvedené v odstavci 2. Ten má právo domáhat se u soudu, aby určil, že je vlastníkem tohoto majetku. Jsou-li splněny podmínky pro bezplatný převod (§ 22 odst. 2), vysloví soud zároveň, že majetek přešel bezplatně. V ostatních případech soud určí kupní cenu podle odstavce 4 a uloží vlastníkovi, aby ji v přiměřené lhůtě uhradil příslušné organizační složce.

9. Nepožádá-li trvalý uživatel o převod užívaného majetku do vlastnictví podle odst. 2, naloží se po zániku vztahu trvalého užívání s majetkem podle tohoto zákona.

10. Pokud se bytové družstvo, které jako uživatel je dosud účastníkem vztahu trvalého užívání pozemku podle odst. 1, stalo nebo má stát vlastníkem pozemku podle ustanovení § 21 odst. 6 a 8 zákona č. 72/94 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona číslo/Sbírky zákonů odst. 1, se na dosavadní vztahy trvalého užívání pozemku, jehož rozsah je vymezen uvedeným ustanovením zákona o vlastnictví bytů, nepoužije.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Máčemu. Slovo má pan poslanec Vlastimil Tlustý, připraví se pan poslanec Miloslav Kučera starší.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi přednést jeden pozměňovací návrh, který má dvě části a týká se § 54 odst. 1. V tomto paragrafu je odkaz na poznámku 77 a právě do této poznámky 77 navrhuji zařadit dva nové odkazy.

První nově zařazený odkaz zní: Zákon ČNR č. 6/93 Sb., o České národní bance.

Druhý navrhovaný odkaz zařazený do poznámky 77 zní: Zákon ČNR č. 171/92 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a Fond národního majetku České republiky.

Smyslem těchto dvou návrhů je pod režim zákona o majetku České republiky zařadit i  Českou národní banku, což je předmětem prvního odkazu, a Fond národního majetku, což je předmětem druhého odkazu.

O těchto dvou nově zařazených odkazech je možné hlasovat odděleně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tlustému. Slovo má pan poslanec Miloslav Kučera starší, připraví se pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážená paní předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové, předkládám několik pozměňovacích návrhů v podrobné rozpravě ke sněmovnímu tisku 438.

K § 2 prosím na konci věty u poznámky ke slovům "pokud zvláštní předpis" k výčtu zákonů doplnit zákon o ochraně sbírek muzejní povahy, který je v současné době již schválen Senátem a měl by tedy být ve Sbírce zákonů, zatím ale ještě nemá určené číslo. Dále navrhuji k výčtu doplnit zákon č. 54/59 Sb., o muzeích a galeriích.

Odůvodnění - podle obou zákonů a zvláště nyní schvalovaného zákona o ochraně muzejních sbírek mají sbírky muzeí stanoven jiný režim nakládání a evidence s tímto zvláštním druhem majetku. Režim nakládání se sbírkami muzeí, které zůstanou ve vlastnictví státu, je proto třeba vyčlenit tomuto speciálnímu zákonu a vyjmout jej z ustanovení obecného zákona o majetku státu.

V § 27 odst. 2 nahradit celý text zněním: "Přenechání věci nebo její části do užívání právnické nebo fyzické osoby z důvodů stanovených v odst. 1 na dobu delší než tři roky lze sjednávat pouze se souhlasem zřizovatele."

Odstavec 3 posléze vypustit a odstavec 4 přečíslovat na 3 a vypustit slova "z podmínek doby užívání stanovených v odst. 2 a dále z okruhu uživatelů a účelů užívání stanovených pro případ bezplatného užívání v odstavci 3".

Odůvodnění - jakákoliv taková předběžná regulace, ať už časová nebo cenová, je podle dlouholetých zkušeností brzdou a často překážkou vyjednávání o pronájmu nemovitosti. Nutno si uvědomit, že ve většině případů stát nemá možnost a  finanční prostředky o nemovitosti pečovat a často ani nemá pro nemovitosti vhodné užití. Proto je nanejvýše žádoucí, aby se vyšlo vstříc případně třetí osobě, která je ochotna investovat do rekonstrukcí a oprav najatých objektů. V takových případech se při kalkulaci návratnosti vložených prostředků ukazuje pouze doba několika let jako příliš krátká, a přistoupí-li k tomu ještě vysoké cenové nároky, potenciální nájemce ztrácí zájem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP