(17.00 hodin)

(pokračuje M. Kučera st.)

Jako velmi účinné kontrolní opatření a regulativ vůči organizacím při sjednávání smluv o přenechání věcí do užívání, tedy pronájmech, už dnes ostatně působí povinnost organizací majících právo hospodaření se státním majetkem vyžádat si v případě pronájmu majetku na dobu delší než jeden rok souhlas zřizovatele.

A konečně § 30 odst. 2. Na konci odstavce za tečkou pokračovat a připojit následující text: "Státní příspěvkové organizace se mohou stát členy zájmového profesního sdružení právnických osob, index 1, dle § 20 f) a následujících občanského zákoníku, nebo spolku, index 2, zákon č. - rovněž zatím ještě nemá - o spolcích a změně některých dalších zákonů, jestliže činnost sdružení nebo spolku je v souladu s posláním a náplní hlavní činnosti státní příspěvkové organizace."

Odůvodnění: Návrh zákona podle předloženého znění neumožňuje, aby se organizace stávaly členy profesních sdružení právnických osob nebo spolků. V mnoha kulturních institucích - muzea, galerie, knihovny a další - je členství v takových sdruženích a spolcích velmi prospěšné a efektivní, ověřené mnohaletou praxí, která je běžná i v zahraničí. Z řad členů spolků se často rekrutují dobrovolní spolupracovníci kulturních institucí, členství v nich může být pro zainteresované instituce platformou pro vhodné kooperativní vztahy. Pozměňovací návrh proto tuto možnost otevírá. Stanovuje se ale podmínka, aby sdružení nebo spolek, jehož se instituce stane členem, zaměřením své činnosti odpovídaly poslání a náplni činnosti instituce podle zřizovací listiny, resp. statutu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kučerovi, slovo má pan poslanec Radko Martínek, připraví se pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, také já mám jeden pozměňovací návrh, a sice navrhuji vypustit v § 4 odst. 1 první věta text "nebo okresní úřad", další text zůstává nezměněn.

Krátké zdůvodnění: V zákoně o okresních úřadech neumožňuje tento zákon další zřizování jakýchkoli nových organizací a organizačních složek, proto musí být tento text vypuštěn i z tohoto zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Martínkovi, slovo má pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Tento pozměňovací návrh se týká § 51 odst. 1, kde za slova "okresními úřady a školskými úřady, jakož i" mají být vložena slova "Úřad pro zahraniční styky a informace". Další text odst. 1 se ponechává beze změny.

Důvodem shora uvedené úpravy § 51 odst. 1 je jasné vyjádření právního postavení Úřadu pro zahraniční styky a informace jako organizační složky státu. V současné právní úpravě je postavení tohoto úřadu rozporuplné a rozkolísané. V oblasti věcné působnosti je úřad považován za zcela svébytný a samostatný státní orgán, který nepřísluší do okruhu působnosti Ministerstva vnitra a není Ministerstvem vnitra vymezován jako jeho organizační součást nebo podřízená organizace a není začleňován do žádných organizačních struktur tohoto ministerstva. V přímé řídicí působnosti ministra vnitra je pouze ředitel úřadu, ale úřad jako státní orgán pouze nepřímo.

Zprostředkované vztahy mezi Ministerstvem vnitra a úřadem vytváří zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., v oblasti ekonomické, kde rozpočet úřadu je ze zákona součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra, a v oblasti personální, kdy úřad tvoří souhrn příslušníků Policie České republiky, které ministr vnitra povolal k plnění úkolů úřadu.

Právní a faktická existence úřadu alespoň od doby účinnosti zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, prokázala, že na toto postavení není jednotný právní názor. V části soustavy státního aparátu České republiky je považován za právnickou osobu v postavení rozpočtové organizace, v jiné části je považován za vnitřní útvar Ministerstva vnitra. Některé státní orgány přiznávají úřadu právo hospodaření s majetkem státu, jiné mu tuto pravomoc upírají. Mimořádné těžkosti se pak objevují při nakládání s majetkem státu a jeho rozpočtovými prostředky při plnění zpravodajských úkolů, při vykazování a evidenci těchto vynaložených prostředků, včetně vnitřní a vnější kontroly. K odstranění dosud nejednoznačného a nepřesného právního postavení se proto navrhuje, aby návrh zákona zajistil, že Úřad pro zahraniční styky a informace po 1. 1. 2001 bude v souladu s tímto zákonem a zákonem o rozpočtových pravidlech České republiky v právním postavení organizační složky státu a stávající účetní jednotkou.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Nečasovi. Slovo má pan poslanec Josef Jalůvka.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Děkuji. Vážená paní předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové, předkládám pozměňovací návrh k § 22 odst. 2.

Tento návrh směřuje k vyjádření vůle zákonodárců k výkladu pojmu veřejný zájem. Jak se doposud zhusta projevuje ve stanoviscích úředníků některých ministerstev i v parlamentních debatách, je pojem veřejný zájem často vnímán v duchu předchozího výkladu socialistického práva a nepamatuje na odůvodněné potřeby rozvoje podnikání a řešení nezaměstnanosti.

Přečtu text mého pozměňovacího návrhu: § 22 odst. 2 zní: "Bezúplatně lze věc převést pouze ve veřejném zájmu, včetně rozvoje podnikání, anebo je-li bezúplatný převod hospodárnější než jiný způsob naložení s věcí."

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Jalůvkovi, slovo má pan poslanec Radim Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil obdobný pozměňovací návrh, tak jako jej předložil před malou chvílí kolega poslanec Jalůvka, a to § 22 odst. 2 zní: "Bezúplatně lze věc převést ve veřejném zájmu do majetku VÚSC, do majetku obce, nebo je-li bezúplatný převod hospodárnější než jiný způsob naložení s věcí."

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Chytkovi. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu.

Pane zpravodaji, já se domnívám, že nepadly žádné návrhy, o kterých bychom nyní museli hlasovat. Pan zpravodaj to potvrzuje, nicméně se hlásí ke stručnému závěrečnému slovu, na které má bezesporu právo.

 

Poslanec Martin Starec: Vážená paní předsedající, budu nesmírně stručný. Ve sněmovně vystoupilo celkem 10 poslanců, kteří přednesli své pozměňovací návrhy. Nezazněl žádný návrh na zamítnutí ani navrácení, takže můžeme doporučit další projednávání v duchu jednacího řádu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane zpravodaji. Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

15.
Vládní návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti
s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
/sněmovní tisk 439/ - druhé čtení

 

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, protože tento bod bezprostředně navazuje na bod před chvílí projednaný a doplňuje jej, aniž by měnil jeho smysl, budu velice stručný.

Projednávání ve výborech mělo stejnou strukturu jako v případě návrhu tisku 438 s tím, že jednotlivé výbory doporučovaly legislativně technické změny, které z důvodu své věcné i formální provázanosti podle názoru předkladatele mohou přispět ke zlepšení kvality normy.

Děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP