(17.50 hodin)

(pokračuje Máče)

Jde o odst. 5, kde se mluví o registraci akce informačních systémů. Zde je uvedeno, že je potřeba v rámci této registrace vyjádřit vložené prostředky, tzv.efektivnost. Jelikož se tu neříká, co tou efektivností se myslí - je to kritérium návratnosti nebo rentabilita či jiné nákladové kritérium - dovoluji si říci následující návrh.

§ 12 Programy, odst. 5: "Registraci akce v informační systému provádí příslušný správce rozpočtové kapitoly na základě investičního záměru obsahujícího věcné, časové a finanční určení akce, její technicko-ekonomické zdůvodnění a vyjádření rentability vložených prostředků spolu se specifikací požadavků na zabezpečení provozu budované nebo obnovené kapacity."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Máčemu, slovo má pan poslanec Svatomír Recman, připraví se pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, můj pozměňovací návrh se týká odst. 2 § 5, který je věnován státnímu rozpočtu, týká se to sněmovního tisku 433, to znamená vládního návrhu, a rovněž svůj pozměňovací návrh bych orientoval i k příslušnému odst. 2 § 5 sněmovního tisku 433/3, což je usnesení rozpočtového výboru. Tam je příslušný § uveden pod bodem č. 8.

Příslušný odstavec doporučuji doplnit touto větou: "Současně obsahuje návrh na použití přebytku rozpočtového hospodaření nebo na úhradu jeho schodku."

Jsem přesvědčen o tom, že návrh státního rozpočtu by měl při předložení obsahovat i návrh na použití přebytku rozpočtového hospodaření a v případě, že je předložen státní rozpočet jako schodkový, i návrh na jeho úhradu. Samostatně je tato problematika řešena v § 30 a dalších, což je Státní závěrečný účet ČR, kde už je realita příslušného fiskálního roku. Domnívám se, že je skutečně nutné, aby vláda řekla Poslanecké sněmovně svoji představu, jakým způsobem bude zacházet buď s přebytkem, nebo se schodkem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Recmanovi. Slovo má pan poslanec Radko Martínek, připraví se pan poslanec Miloslav Kučera starší.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, také já mám krátký pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o rozpočtových pravidlech, sněmovní tisk 433.

Navrhuji nahradit v textu § 10 odst. 5 poslední větu tímto zněním: "Správcem kapitoly Okresní úřady je Ministerstvo financí." Ostatní text zákona zůstává nezměněn.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Martínkovi, slovo má pan poslanec Miloslav Kučera starší.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážená paní předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové, pozměňovací návrh k zákonu dle parlamentního tisku 433 bude poněkud obsáhlejší, pozměňovacích návrhů bude poněkud více, neboť jednotlivé organizace, speciálně v kultuře, jichž se to týká, jsou tímto návrhem zákona v mnoha případech velmi citelně postiženy.

Nyní tedy k jednotlivým ustanovením.

Za prvé. § 22 odst. 2: Formulace "hospodárnějším provedením", "odsunutím či omezením některého jiného, méně naléhavého úkolu" navozuje dojem, že normálně se úkoly plní nehospodárně či že některé úkoly organizace nejsou důležité. Lepší formulace, kterou navrhujeme, by tedy byla například "omezeným provedením některých úkolů v daném rozpočtovém období či odsunutím některých úkolů do dalšího rozpočtového období, a to po projednání se zřizovatelem". Jde o to, aby zřizovatel měl

a) dostatečný podklad pro rozhodování o eventuálním použití varianty "zvýšením příspěvku na činnost z rozpočtu zřizovatele",

b) měl kontrolu nad mírou a charakterem omezujících opatření tak, aby nebyla subjektivní a v rozporu s posláním jím zřizované organizace.

Za druhé. Hlava XIV nové znění: "Hospodaření organizačních složek státu a zřizování, změny, zrušení a hospodaření příspěvkových organizací".

Za třetí. Díl 2 nové znění: "Zřizování, změny, zrušení a hospodaření příspěvkových organizací".

Za čtvrté. § 53 odst. 6 změnit a nahradit tímto textem:

(6) Příspěvková organizace je povinna odvést do státního rozpočtu příjmy z prodeje a pronájmu nemovitého majetku České republiky, se kterým hospodaří, pokud tyto příjmy překračují příslušné výnosy stanovené jejím rozpočtem. Tato povinnost se netýká příjmů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla darem nebo děděním.

Za páté. § 53a

(1) Ústřední orgány státní správy, okresní úřady, Akademie věd ČR a Kancelář prezidenta republiky (dále jen zřizovatel) zřizují příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.

(2) Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí obsahovat :

a) úplný název zřizovatele; je-li jím obec, uvede se také její zařazení do okresu,

b) název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo; název musí vylučovat možnost záměn s názvy jiných příspěvkových organizací,

c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti,

d) jméno ředitele a složení a působnost rady, bude-li ustavena (složení a působnost rady stanoví příslušné ministerstvo vyhláškou),

e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předá do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití,

f) vymezení takových majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek včetně majetku získaného její vlastní činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena; zejména se uvedou práva a povinnosti spojené s jeho plným, efektivním a ekonomicky účelným využitím, s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu, dále pravidla pro výrobu a prodej zboží, pokud jsou předmětem činnosti organizace, práva a povinnosti spojené s případným krátkodobým pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům apod.,

g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace a sleduje se odděleně,

h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena.

(3) Ke vzniku, k rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové organizace dochází dnem určeným zřizovatelem v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přecházejí práva a závazky na nové anebo přejímající organizace. Rozhodne-li zřizovatel o zrušení organizace, přecházejí dnem uvedeným v jeho rozhodnutí o zrušení její práva a závazky na zřizovatele.

(4) Zřizovatel je povinen skutečnosti uvedené v odst. 3 oznámit do Úředního věstníku České republiky s uvedením údajů podle odst. 2, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy k změně došlo.

(5) Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření příspěvkové organizace.

Za šesté. § 53b: Zde ponechat dosavadní znění § 53 odst. 1 až 5. Odst. 6 nově formulovat takto:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP