(9.20 hodin)

(pokračuje Páralová)

Varianta 1: V § 60a odst. 1 poslední věta zní: To se nevztahuje na zaměstnavatele, kteří neprovozují podnikatelskou činnost.

Varianta 2: V § 60a odst. 1 poslední věta zní: To se nevztahuje na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci jsou odměňováni podle zákona 143/1992 Sb., o platu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji paní poslankyni Páralové. Je ještě přihláška do podrobné rozpravy? Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím.

U stolku zpravodajů jsou přítomni jak pan ministr, tak pan zpravodaj. Táži se, zda pan ministr chce vystoupit se svým závěrečným slovem. Není tomu tak. Zpravodaj pan poslanec Zdeněk Škromach? Přesto bych ho požádal, aby přednesl - pokud byly vzneseny v rámci rozpravy - návrhy. Omlouvám se sněmovně i panu poslanci Janečkovi, já jsem v rámci jeho vystoupení před malou chvilkou nezaznamenal návrh, bylo to pouze doporučení nebo prosba vůči ústavně právnímu výboru, aby i on v rámci pozměňovacích návrhů ve druhém čtení posoudil tyto návrhy a případně při hlasování se k nim mohl vyjádřit. Takže já jsem ze svého titulu nezaznamenal žádný jiný procedurální návrh. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Možná, že se budu mýlit, ale padl v rámci rozpravy návrh na zamítnutí tohoto zákona? (Hlasy: Ne.) Nepadl. Nepadl ani návrh na vrácení ústavně právnímu výboru. Není tedy o čem hlasovat, můžeme ukončit druhé čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Končím tedy druhé čtení k bodu č. 23 vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb. Pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, já se omlouvám, mám jiný názor ohledně interpretace návrhu pana poslance Janečka. Domnívám se, že o tomto návrhu sněmovna musí hlasovat, protože jinou formou než přijetím usnesení nemůže přece požádat orgán sněmovny, aby se k něčemu vyjádřil. Jinak to zůstává pouze apelem pana poslance Janečka, nikoli žádostí sněmovny.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan kolega Janeček nenavrhl žádné usnesení, pouze poprosil kolegiálně ústavně právní výbor, aby tyto záležitosti posoudil. Pokud bychom chtěli něco uložit, museli bychom vrátit tento návrh zákona do nového čtení ve výborech a uložit pak ústavně právnímu výboru. Já jsem v rámci ukončené rozpravy i ukončení tohoto bodu skončil projednávání druhého čtení tohoto návrhu zákona.

Než přejdeme k dalším bodům, několik technických sdělení. Pan poslanec Vejvoda má náhradní kartu č. 15, pan ministr vnitra poslanec Gross má náhradní kartu č. 14. Z prezence ve foyer našeho jednacího sálu jsem obdržel Visa elektron kartu České spořitelny na jméno Daniel Pánek. Není to karta ani poslance, ani zaměstnance, ani žádného pomocníka Poslanecké sněmovny. Pokud je to karta některého z hostí, služba ji odnese k prezenci před Poslaneckou sněmovnou, majitel nechť se o ni přihlásí.

Dále bych vám chtěl sdělit, že to je moje premiérové větší řízení schůze a že je dnes Mezinárodní den boje proti hluku. Chtěl bych vás požádat, abychom se vzhledem k tomuto dni chovali ohleduplně, zejména proto, že pro naše stenografy je problém činit zápis, pokud sněmovna hlučí více, než je zdrávo. Já vám za to děkuji předem a věřím, že nebudeme muset dnes již nikoho napomínat. O slovo se přihlásil předseda klubu poslanců ČSSD pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl pouze tlumočit informaci paní předsedkyně ústavně právního výboru, že dnes v poledne výbor svolá, takže bude reagovat na vystoupení pana poslance Janečka i bez usnesení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji za toto sdělení. Podle schváleného programu přejdeme k dalšímu bodu jednání. Dalším bodem je

 

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích
a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 437/ - druhé čtení

 

Předložený návrh zákona uvede ministr životního prostředí pan Miloš Kužvart. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, k novele geologického zákona proběhlo v rámci druhého čtení na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR několik jednání ve výborech i mimo ně a také seminář, který uspořádal podvýbor pro hospodaření se surovinami a odpady ve spolupráci s resortem, který řídím. V mimořádně širokém rozsahu a opakovaně proběhla také řada jednání s nevládními organizacemi jak podnikatelskými a profesními na jedné straně, tak občanskými na straně druhé. Ke všem předaným připomínkám či návrhům Ministerstvo životního prostředí vypracovalo písemná stanoviska, která byla na různých úrovních projednána s jejich autory a předána garančnímu výboru. Řada připomínek byla resortem, za který zodpovídám, přijata. Chtěl bych konstatovat, že u 21 pozměňovacích návrhů jsme vyslovili souhlas.

Hlavní změnou proti vládnímu návrhu je zde vypuštění fáze registrace průzkumného území v § 4a a ponechání pouze fáze stanovení průzkumného území, která by zahrnovala jak vyhledávání, tak i průzkum. Tato skutečnost se mimo jiné promítla i do poplatků, kde se původně navrhovaná výše 5 tisíc Kč snižuje na 2 tisíce Kč.

Ty pozměňovací návrhy byly přijaty s několika úpravami dne 15. března t. r. podvýborem pro hospodaření se surovinami a odpady ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Samotný výbor však tuto vládní novelu doporučil zamítnout.

Já bych chtěl velmi stručně zrekapitulovat důvody, které vedly k předloze této novely zákona o geologických pracích. Především se jednalo o nápravu stavu, který zde je od r. 1991, kdy proběhla poslední novela tohoto zákona. Tento zákon byl totiž novelizován nedostatečně. Zákon č. 62/1988 bohužel tkví v centrálně plánovaném hospodářství a novela, která přišla po r. 1990, byla velmi nedostatečná.

Chtěl bych zmínit dva zásadní momenty, které bylo nutno napravit. Především jde o to, že se obce stávají plnoprávnými účastníky správních řízení o stanovení geologických průzkumných prací. Tady bych chtěl upozornit, že řada starostů napříč politickým spektrem právě tento moment požaduje. Toto je i výrok Vrchního soudu, který takto rozhodl již před několika lety. My touto novelou pouze zprůhledňujeme zákon, který - jak jsem již v úvodu zmínil - není správně a dostatečně novelizován.

Druhý - a také zásadní - moment je ten, že zhruba za šest uplynulých let přišly veřejné finance zhruba o 800 milionů Kč, státní rozpočet o 400 milionů Kč a obecní komunální rozpočty za těch uplynulých šest let také zhruba o částku 400 milionů Kč. I tento moment napravujeme touto předloženou novelou.

Předložená novela se týká i některých dalších záležitostí, jako je např. oblast problematiky starých zátěží, které jsou vázány na geologické prostředí, a také jde o novelu horního zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP