(12.40 hodin)

(pokračuje Vidím)

Všechny návrhy byly 31. března tohoto roku zaslány na vědomí všem poslaneckým klubům. Pětileté volební období začne dnem jejich zvolení. Pokud jde o způsob volby, zákon o České televizi jej neupravuje. Volební komise navrhuje volbu tajnou, neboť stejně tak se uskutečnila volba členů Rady České televize na 21. schůzi Poslanecké sněmovny v letošním roce. Volební lístky jsou připraveny a volba může být po ukončení rozpravy k tomuto bodu zahájena. Poprosil bych vás, pane předsedající, abyste zahájil rozpravu k navrženým kandidátům a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Já se přesto ještě ujistím, než otevřu rozpravu - jmenoval jste i osoby, které rezignovaly.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, někteří z kandidátů jsou totožní s těmi bývalými členy Rady ČT, kteří k 2. únoru tohoto roku rezignovali. To je ovšem v působnosti jednotlivých poslaneckých klubů, kteří je navrhují.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji za vysvětlení. Otevírám rozpravu. Jako první se do této rozpravy přihlásila paní poslankyně Marie Machatá.

 

Poslankyně Marie Machatá: Vážený pane předsedající, vládo, dámy a pánové, na 23. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl projednáván bod Odvolání Rady ČT. V rámci rozpravy jsem varovala Poslaneckou sněmovnu před účelovým zneužíváním nedokonalých zákonů v dané chvíli z důvodů personálních. Nyní před sebou máme další volbu, další rozhodování a především nové kandidáty, kteří - pokud umíme naslouchat hlasům veřejnosti odborné i laické - by měli odpovídat minimálně požadavkům odbornosti, apolitičnosti, měli by být nositeli nezávislosti.

Kondicionál používám proto, že tomu tak v našem případě není. Návrh kandidátů tudíž odporuje § 5 odst. 2 zákona o České televizi. Cituji: Člen Rady ČT nesmí mít funkce v politických stranách nebo v politických hnutích ani nesmí působit v jejich prospěch při výkonu své funkce v radě, dále nesmí být členem orgánů společností, které působí v oblasti televizního vysílání, ani zastupovat obchodní zájmy, které by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu rozhodování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: (Reakce na hluk v sále.) Paní poslankyně, promiňte, že vás přeruším. Vážené dámy, vážení pánové, já bych vás prosil, ztišme své hovory. Pokud nechceme poslouchat a chceme si vyřizovat jiné věci, opusťme tuto sněmovnu. Je to nedůstojné pro jednání této Poslanecké sněmovny. Moc vás o to žádám. Poslouchejme se navzájem. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marie Machatá: Děkuji. Pokračuji v citaci:

Člen rady nebo osoby jemu blízké nesmějí mít žádný finanční zájem na provozování televizního vysílání daný vlastnictvím či jinak. To je konec citace.

A teď mi dovolte několik poznámek. Návrh kandidátů jednotlivých poslaneckých klubů naplňuje bohužel neblahý předpoklad, že politické strany chtějí zneužívat veřejnoprávní médium k dosažení svých politických a mocenských ambicí bez ohledu na skutečnost, že veřejnoprávní instituce má sloužit občanům této země a ne několika politickým stranám, které jsou momentálně v Parlamentu. Každá legislativní norma má totiž svůj exaktní nadčasový rozměr a jeho zneužití je mocenským zneužitím práva.

Na obhajobu některých poslaneckých klubů lze uvést, že jejich předložený návrh je v uvedené zvrhlé logice postupu natolik transparentní, že nepotřebuje výkladu, a tak jej můžeme pokládat za pozitivní prvek. Např. návrh poslaneckého klubu ODS - pan Lukáš Herold. Návrh poslaneckého klubu ČSSD je rafinovanější. I když se dle médií údajně vzdala kandidatury paní Mgr. Alena Kinclová zastupující klienty, kteří mají s ČT obchodní zájmy, nicméně pan Václav Erben, člověk s dobře utajovanými ambicemi na post tiskového mluvčího Ministerstva financí a životní partner matky paní místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Petry Buzkové, zůstává. Návrhy čtyřkoalice s holubičí povahou předstírají nezávislost na politických stranách, možná, že fungují jen dávná přátelství a profesní komerční zájmy.

S potěšením musím konstatovat, že nemohl do hry vstoupit návrh Impulsu 99, protože jím nominované nezávislé osobnosti nelze zařadit do žádné z dosud vyjmenovaných kategorií. Příslovečná skupinová a politická nezávislost např. takového Martina Fendrycha by mohla vést v případě jeho zvolení k trvalému televiznímu Sněžení.

Vážené kolegyně, kolegové, přes sarkastické formulace, jichž jsem použila, v žádném případě nezlehčuji akt volby Rady ČT, a proto jistě pochopíte, že je neetické účastnit se politické perverze, kterou v sobě skrývají jednotlivé návrhy. Dovolte mi, abych vám sdělila, že volby se účastnit nebudu. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji paní poslankyni Machaté. O slovo se přihlásil pan poslanec Miloslav Kučera st. Prosím, aby se dostavil k řečnickému pultu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové, já vás chci pouze seznámit s tím, že původně nominovaná kandidátka klubu ČSSD paní Mgr. Alena Kinclová skutečně - přestože zprvu přijala kandidaturu - zhruba před třemi dny písemně oznámila, že se této kandidatury zříká. Takže informace paní poslankyně Machaté je v tomto směru správná. Navzdory tomu, že je paní Mgr. Kinclová na naší kandidátce, náš klub ji pochopitelně s ohledem na to, že se kandidatury vzdala, nebude volit.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Táži se, kdo dále se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Vážený pane předsedající, drazí páni ministři, já bych se chtěl ke komentáři předřečnice - když zde uvedla, že dochází k porušování zákona o ČT, což si myslím je vážné nařčení, a měli bychom o něm přemýšlet, když zde citovala, jaké jsou podmínky, za kterých se občan může stát členem Rady ČT, které musí splnit, dokonce je zde citovala ze zákona - zeptat, který z členů Rady ČT tyto podmínky podle zákona nesplňuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP