(12.50 hodin)

(pokračuje Bendl)

Chtěl jsem se zeptat, samozřejmě vaším prostřednictvím, pane předsedající, který z členů rady tyto podmínky nesplňuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Samozřejmě, paní kolegyně, sděluji dotaz pana poslance Bendla, který vás žádá, abyste sdělila Poslanecké sněmovně, kteří navržení kandidáti nesplňují podmínky. (Poslanec Bendl chce upřesnit svůj dotaz.)

Dobře, pane poslanče, máte možnost svůj dotaz upřesnit.

 

Poslanec Petr Bendl: Ano, děkuji, chtěl jsem se zeptat, kteří z členů rady nesplňují ty podmínky. Musí je totiž splňovat členové rady, nikoli navržení členové rady. Zákon, čteme-li jej tak, jak je skutečně napsán, nemluví o návrzích, ale o tom, že členové rady musí splňovat příslušné podmínky, nikoli navržení kandidáti. Znamená to tedy, že v případě, že budou zvoleni, musí tyto podmínky splnit, nikoli jsou-li navrženi.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Paní kolegyně Machatá odpoví poté, co vystoupí pan kolega Jičínský. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nebudu mluvit tak pateticky jako paní kolegyně Machatá. Ani si nemyslím, že by některá z jejích tvrzení obstála ve světle věcné kritiky, ale přesto si myslím, že volba nových členů Rady České televize by neměla projít bez určitého zamyšlení.

V souvislosti s tím, co se dělo kolem volby minulého ředitele, kolem rezignací některých členů rady a potom kolem situace, která byla spojena s odvoláváním těch, co nerezignovali, se samozřejmě tato problematika stala předmětem širokého projednávání ve veřejnosti, zejména v médiích, a diskutovalo se o tom, jaké je kritérium, které se používá při rozhodování o těch, kdo mají být členy tohoto veřejnoprávního orgánu. Přirozeně, že se brala v pochybnost otázka, zda to má být Poslanecká sněmovna, řídící se stranickopolitickými zřeteli.

Chci říci, že za daného stavu věcí není tu žádné spolehlivé kritérium jiné, než je volba členů Poslaneckou sněmovnou. Ale neměli bychom ty kritické hlasy veřejnosti brát na lehkou váhu, a zdá se mi, že jsme nevyužili šance, abychom přece jenom navrhli osobnosti více veřejnosti známé a veřejností uznávané. Říkám to samozřejmě s vědomím relativity tohoto hodnocení, protože v naší společnosti, která zdaleka není z politického a stranického hlediska ustálená, kde mnohé, co normálně není předmětem stranických jednání, se stává předmětem různých stranickopolitických dohod, pak je samozřejmě těžké nalézt lidi, kteří jsou veřejně uznávanými osobnostmi bez ohledu na to, mají-li nebo nemají-li nějakou stranickou nebo politickou orientaci či preferenci. Ale přesto si myslím, že tu jsou lidé, kteří mají určitý společenský kredit, který je spojen s jejich mravní důvěryhodností, a že kdybychom byli s to s větším nadhledem přistoupit k těmto věcem, že bychom nepochybně mohli navrhnout osobnosti, které potom, až budou zvoleny, by se staly menším předmětem kritiky, než to bude po naší volbě.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Jičínskému a uděluji slovo paní poslankyni Machaté, která bude reagovat mým prostřednictvím odpovědí na dotaz pana poslance Bendla.

Já bych vás ještě předtím, vážené kolegyně a kolegové, dnes již potřetí požádal o ztišení atmosféry. Včera poprvé po dvou letech pan místopředseda Langer citoval § 19 našeho jednacího řádu, který zde za celé dva roky nezazněl. Bylo by asi ostudné, kdybychom se museli přiklonit k takovýmto opatřením, která nám jednací řád umožňuje.

Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Machatá: Já nechci zbytečně prodlužovat dialog mezi sebou a kolegou Bendlem, nicméně pokud jsem jeho poněkud komplikované otázce dobře porozuměla, pokusím se odpovědět takto.

Je otevřena rozprava k návrhům. Já jsem při této rozpravě vystoupila a argumentovala jsem tak, jak jsem argumentovala. V obecné rozpravě o návrzích diskutovat o členech z logické podstaty věci prostě nejde. A uvedená rozprava je otevřena proto, aby následně odvolení členové rady skutečně byli ti nejlepší, jestli tomu dobře rozumím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Bendl je spokojen s odpovědí, já dávám slovo panu poslanci Vidímovi, předsedovi komise. Není to ovšem závěrečné slovo, pan poslanec Vidím byl přihlášen.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl jsem ve stručnosti zareagovat na některé tvrzení, na některá podezření, která zazněla ve vystoupení paní kolegyně Machaté. Pokud nepřesvědčí sněmovnu o tom, že někteří z navržených kandidátů zastávají funkce neslučitelné s členy rady, že jde o skutečnosti, které zde uváděla, a Poslanecká sněmovna tyto jedince přesto zvolí za členy Rady České televize, pak je samozřejmě jejím právem obrátit se na toho, kdo jediný je oprávněn opravovat rozhodnutí sněmovny, to znamená na Ústavní soud.

Mám ale dojem, že přesvědčovat se zde o tom, že někdo je nebo není volitelný, zda je či není slučitelný s tímto členstvím, je zbytečné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Dále je přihlášena paní poslankyně Kateřina Dostálová.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, samozřejmě také musím reagovat na příspěvek, který zde zazněl z úst paní kolegyně Machaté, ale musím také říci, že i jinak bych vystoupila se svou poznámkou a připomínkou.

Mrzí mě a dost nesouhlasím s tím, že neustále nejen zde v Poslanecké sněmovně ústy paní kolegyně, ale také v médiích se vede diskuse o údajné politizaci Rady České televize.

Já bych zde chtěla poukázat na jiný fakt. Mne totiž zaráží to, že se zde nevede diskuse nad tím, že mezi nominovanými kandidáty jsou členové minulé Rady ČT, jsou to lidé, kteří v podstatě dva roky přihlíželi k tomu stavu a k tomu všemu, co se dělo v ČT , a mne zaráží, že tento fakt není nikým komentován. Já osobně se přiznám, že se těžko s těmito kandidáty smiřuji.

Nicméně k ostatním nominacím bych chtěla říci, že si nesmírně vážím všech kandidátů, kteří přijali svoji kandidaturu a přijali tu odpovědnost splnit tento úkol být členem Rady ČT a kontrolním orgánem s ohledem na to, že tito lidé vstupují do rady, jejíž funkční období bude mít délku, kterou dnes nemůžeme odhadnout. Říkám to proto, že se připravuje nový zákon o České televizi, otázka jeho přijetí je věcí diskuse, přičemž ale přijetím nového zákona o České televizi samozřejmě budeme přijímat také nový model toho, jakým způsobem se bude volit Rada ČT.

Tudíž těmto kandidátům děkuji, a vážím si toho, že tento úkol i z této situace a při vědomí i tohoto faktu přijali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji paní poslankyni Dostálové a ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy.

Poněvadž se nikdo nehlásí, rozpravu končím a chtěl bych sdělit, že podle § 75 odst. 1 je stanoveno, ve kterých případech se hlasuje tajně. V dalších případech se hlasuje tajně, usnese-li se na tom sněmovna. Pan předseda Vidím podal návrh, aby tato volba proběhla tajným hlasováním. Budeme proto hlasovat o návrhu volební komise, aby volba proběhla tajným hlasováním.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP