(Jednání opět zahájeno ve 13.25 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostavte se do jednací místnosti, budeme pokračovat v programu dnešního jednání.

Dalším bodem jednání je

 

84.
Vládní návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy
a produkty a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 479/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr životního prostředí Miloš Kužvart a zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Libor Ambrozek.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 479/5. Otevírám rozpravu ve třetím čtení a jako první se přihlásil pan ministr Kužvart.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v prvním čtení byl návrh tohoto zákona přikázán celkem čtyřem výborům Poslanecké sněmovny. Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, výboru pro evropskou integraci, výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a zemědělskému výboru. Výsledkem projednání návrhu v jednotlivých výborech jsou doporučení, aby Poslanecká sněmovna předložený návrh schválila ve znění pozměňovacích návrhů tak, jak jsou obsaženy v předloženém tisku.

Garančním výborem pro projednání návrhu zákona byl určen výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Souhlasíme s jeho stanoviskem s výjimkou tří následujících bodů.

S bodem číslo 3, který se týká rozšíření definice produktu o výrobky pocházející z geneticky modifikovaných organismů. Takto doplněná definice produktu by byla v rozporu se legislativou Evropského společenství a předmět úpravy zákona by zahrnoval i oblasti pokryté jinými právními předpisy, např. potravinářské výrobky či lékové substance. Pokud má být definice produktů upravena, resort životního prostředí navrhuje znění přijaté v zemědělském výboru.

Dále nesouhlasíme s navrženou úpravou v bodě 6, která se týká § 2 písm. k), a souvisejícím bodě 40, který se týká § 9 odst. 2. Navrhujeme tato ustanovení ponechat v původním znění, které je v souladu s legislativou Evropského společenství.

Dalším výborem, který návrh výše zmíněného zákona projednal, je výbor pro evropskou integraci. K jeho usnesení mám několik drobných legislativně technických poznámek. Jedná se o to, že výbor projednával návrh na zrušení dvou odstavců v § 7, nakonec však rozhodl je v textu ponechat. Některé další pozměňovací návrhy však vycházely z toho, že tyto odstavce již budou vypuštěny. Proto tedy je změna, která by se týkala odstavců 3 a 4 v § 7 bezpředmětná.

K usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví nemám žádné připomínky.

Co se týká usnesení zemědělského výboru, uplatňuji pouze jednu legislativně technickou připomínku, kterou považuji ale za zásadní, a to k bodu 1, který se týká -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já se omlouvám, pane ministře, opět je zde příliš hlučno, abychom vyslechli předkladatele a navrhovatele tohoto zákona. Prosím o ztišení atmosféry, pana poslance Zaorálka, pana poslance Bláhu. Děkuji.

Pokračujte, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji, pane předsedající.

K legislativně technické připomínce, která se týká bodu 1 usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, chci konstatovat tolik. Tato připomínka se týká § 2 písm. e) definice pojmu "produkt". Návrh zákona hovoří o uvádění do oběhu, nikoliv na trh. Důvodem byla shoda se zákonem o potravinách a zákonech o odrůdách, osivu a sadbě. Proto navrhujeme nahradit slovo "na trh" slovy "do oběhu".

Na závěr bych chtěl konstatovat, že tato norma nemá obdoby v legislativní praxi České republiky. Právě proto byla přikázána celkem čtyřem výborům, právě proto je takové množství pozměňovacích návrhů. Pevně věřím, že přijetím tohoto zákona ve třetím čtení přiblížíme Českou republiku o něco více Evropské unii.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pan kolega Libor Ambrozek.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Pane předsedající, dámy a pánové, v návaznosti na to, o čem se zmínil pan ministr, a po projednání se zpravodajem zemědělského výboru navrhuji legislativně technickou úpravu v pozměňovacím návrhu C1, který se týká § 2 písm. e). Legislativně technická úprava spočívá v tom, že poslední dvě slova "na trh" se nahrazují slovy "do oběhu". Zemědělský výbor tam použil nepřesnou formulaci, i když se to věcně týká téhož, tak seznamy hovoří jasně a jsou to seznamy určené pro uvádění do oběhu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Věřím, že jsme si všichni zapsali do svých materiálů legislativně technický návrh C1. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP