(13.30 hodin)

(pokračuje Brožík)

Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím a táži se, zda chce se závěrečným slovem vystoupit pan ministr Kužvart. Nechce. Dále se táži zpravodajů poslance Ambrozka, poslance Horta, poslankyně Talmanové a poslance Zahradila. Nechtějí vystoupit.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil, stejně jako pan ministr.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, prosím možná ne ani vás všechny, protože to by bylo přehnané očekávání, ale alespoň zpravodaje výborů a klubů, aby sledovali návrh procedury. I když se zdá, že pozměňovacích návrhů na první pohled je mnoho, hlasování nemusí tak komplikované. Já navrhuji, abychom nejprve hlasovali o definici organismu, kde navrhuji nejprve hlasovat o návrhu D1. V případě, že tento návrh bude přijat, tak jsou pak již nehlasovatelné návrhy A1 a B1.

Dále bychom hlasovali o definici produktu, kde navrhuji nejprve hlasovat o návrhu C1, který je zjevně nejlepší, a v případě, že by nebyl přijat, o návrhu B3.

Za třetí - a to je ten usnadňující prvek - navrhuji hlasovat společně o pozměňovacích návrzích výboru pro evropskou integraci a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, které jsou shodné a u kterých je zároveň shodné stanovisko předkladatele i zpravodajů.

Přečtu návrhy, o kterých budeme hlasovat zvlášť, které nejsou v balíku. V balíku by nebyly návrhy A1, A3, A7, A26, A28, A46, A47. Pak by v balíku nebyly návrhy B1, B3, B4, B6, B9, B11, B14, B22, B23, B40, B52, B53.

O ostatních návrzích bychom hlasovali tak, že bychom hlasovali vlastně o bloku, který zbývá pod písmenem A, s tím, že poté co by tento blok byl schválen, tak blok pod písmenem B by se stal nehlasovatelný, protože je totožný.

Pak bychom hlasovali o zbývajících návrzích. Tam navrhuji hlasovat nejprve o A3. Schválení vylučuje B4. Pak navrhuji hlasovat o B9, schválení vylučuje A7. V bodě B9 je totiž přesnější formulace, která zachycuje poslední stav zákona. Dále samostatně hlasovat o A26, o B33, které vylučuje A28, potom o B6, B11 a B40.

Dále bychom hlasovali o skupině týkající se vyjádření odborného poradce, to znamená o návrzích B14, B22 a B23 dohromady. Potom bychom hlasovali o bloku návrhů, které se týkají veřejnosti a účasti občanských sdružení, nejprve tedy o A46, poté C2, když nebude A46 přijat, a v případě neschválení C2 o návrzích B52 a B53 s tím, že při schválení C2 je hlasovatelný už jen návrh B52. Poté bychom hlasovali o návrhu A47, poté o zbylých návrzích zemědělského výboru C3 a společně C4, C5 a C6.

Dále bychom hlasovali o návrzích D2, D3 a D4 a na závěr o pozměňovacím návrhu pod písmenem E, kde navrhuji, abychom hlasovali zvláště o písmenech b), c) a d), protože písmeno a) je totožné s vládním návrhem.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu zpravodaji. Sdělil sice, že procedura nebude tak složitá, ale pokud jsem si stačil všechno zaznamenat, hlasování bude celá řada.

Táži se, zda má někdo z poslanců připomínky k navržené proceduře. Pan poslanec Fischer.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Pane předsedající, dámy a pánové, mám jedinou připomínku, aby se nehlasovalo společně o bodech D2, D3 a D4.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Já souhlasím, to ani nebylo navrženo.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane zpravodaji, říkal jste, že budeme hlasovat o bodech D2, D3 a D4.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Myslel jsem popořádku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Další připomínky k navržené proceduře nejsou. Přistoupíme k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Prosím pana poslance Ambrozka, aby zopakoval návrh, sdělil vyjádření a doporučení ministra. Musím, ale nejprve nechat schválit proceduru.

Zahajuji hlasování o proceduře a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 219 z přítomných 173 hlasovalo pro 153, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Děkuji. Podle procedury budeme nejprve hlasovat o návrhu D1. Stanoviska předkladatele i zpravodaje jsou doporučující.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 220 z přítomných 172 hlasovalo pro 131, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Děkuji. Tím jsou nehlasovatelné návrhy A1 a B1. Dále budeme hlasovat o návrhu C1, který se týká definice produktu, kde jsme provedli legislativně technickou úpravu. Ministr i zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 221 z přítomných 173 hlasovalo pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Pane poslanče, nechal bych ještě schválit jedinou legislativně technickou úpravu, a to v tomto schváleném bodě slova "na trh" nahradit slovy "do oběhu".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP