(14.30 hodin)

(pokračuje Brousek)

To vše prosím za peníze daňových poplatníků. Stávající zákon 244/1992 Sb. splňuje většinu požadavků Evropské unie a předložený návrh jde nad rámec směrnic EU. Bylo to tu již zmíněno.

Z výše uvedených důvodů navrhuji zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Brouskovi. Slovo má pan poslanec Břetislav Petr. Připraví se pan poslanec Rudolf Tomíček.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v současné době je projednáván nový zákon o posuzování vlivu na životní prostředí, který - jak zní v dikci k tomuto zákonu - by měl odstranit některé nedostatky, které jsou ve stávajícím zákoně 244. Mimo jiné se říká, že tento zákon by měl plně respektovat rozhodnutí Rady, které je dáno směrnicí 97 11 EC, ale já se domnívám, že v mnoha případech tuto směrnici zákon nerespektuje. Jenom pro ilustraci bych chtěl uvést, že citovaná směrnice Rady ES má některá ustanovení, která do našeho zákona nebyla přijata. V některých případech, a to v mnoha, náš nový zákon výrazně překračuje požadavky směrnice ES. Jenom pro ilustraci - např. Evropské společenství má dikci zákona, která říká, že objekty sloužící zájmu obrany státu nejsou posuzovány, že vláda může vyjmout z předmětu posuzování celé projekty anebo jejich části v mimořádných případech. Jenom pro ilustraci - kdyby tato dikce nebyla v německém zákonu, asi bychom se nedočkali ropovodu Ingolstadt - Kralupy.

Za další: Směrnice říká, že posouzení vlivu na životní prostředí by mělo obsáhnout pouze vlivy přímé a nepřímé na tři kategorie, které tady nebudu jmenovat. Náš zákon žádá, aby byly posouzeny vlivy nejen přímé a nepřímé, ale abychom posoudili také nejen provoz, ale i likvidaci a následnou asanaci některých objektů. Takže se domnívám, že ve svých požadavcích nový zákon výrazně překračuje normy ES.

V článku 6 směrnice ES je kouzelná věta, která říká, že proces schvalování by měl proběhnout v rozumném čase. Já se domnívám, že když podle naší dikce nového zákona vše půjde jako na drátkách, tak skončíme od zjišťování záměru až po vydání posudku záměru k číslu 240 až 270 dnů. Pokud se bude jednat o dosah přes hranice, tak k tomu můžeme připočíst dalších 120 dnů, a pokud nedosáhneme se sousedním státem dohody, tak to prodloužíme o dalších 12 měsíců. Já se domnívám, že to jsou podmínky, které není možno akceptovat, protože na jedné straně dáváme ekonomické pobídky, lákáme k nám investora, a na druhé straně investor zjistí, že nerespektujeme normy EU - a proč by šel k nám, když může jít vedle, kde zákonné úpravy respektují právo Evropských společenství?

I když proces posuzování je časově značně náročný, jeho výsledkem není nic jiného než posudek záměru, a teprve pak nastupuje správní řízení. Již několikrát zde bylo řečeno, že nikdo, ani ten, který žádal o posouzení záměru, do toho procesu nemůže vstupovat, natož ho ovlivnit, ale může ho platit. Já se domnívám, že to není rovné postavení a že v tomto směru ten zákon nesplňuje představu.

V nově předkládaném zákonu je uvažováno již s krajským zřízením. Domnívám se, že je to naprosto správné, ale na druhé straně mě překvapuje, kolik kompetencí, i při zřízení krajů, si nechává ministerstvo a jak málo toho přenechává krajům, kde především budou realizovány jednotlivé záměry nebo koncepce. Navíc se mi nelíbí, že ministerstvo může v odůvodněných případech rozhodnout, že i to, co patří do kompetence krajských úřadů si může vzít samo k posuzování.

Ale abychom jenom neříkali, co je špatného na tomto zákoně. Já si myslím, že do jisté míry je nezbytné také poněkud omezit řekl bych moc ministerských úředníků. Nelíbí se mi, aby ministerstvo akreditovalo osoby, aby ministerstvo zadávalo posuzování vlivů těmto akreditovaným osobám, vzápětí jim mohlo tuto akreditaci také odejmout. Dává to příliš moci do rukou ministerských úředníků a myslím si, že to není správné.

Přesto však si myslím, že tento zákon je nezbytný a že zákon 244 nesplňuje požadavky, které po něm chceme. Neznám případ, že by bylo tolik soudních rozhodnutí proti verdiktu zákona, jak je proti zákonu 244, které skončí u různých instancí soudních, dokonce u vrchních soudů nebo i u Ústavního soudu.

Abychom ty nejasnosti - co je změna, co je zahájení stavby apod. - byli schopni eliminovat a vyloučit, domnívám se, že je třeba přijmout nový zákon. Proto i přes jisté nedostatky tohoto zákona, které jsem se snažil ve svém vystoupení postihnout, doporučuji, aby zákon byl postoupen do druhého čtení. Vzhledem k tomu, že tento zákon bude nutné přepracovat v mnoha oblastech, navrhoval bych - pokud pan ministr bude souhlasit - prodloužení lhůty o 40 dnů. Jelikož se jedná o zákon, který je ryze evropský, doporučuji, aby jeho posuzování bylo také svěřeno výboru pro evropskou integraci.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Petrovi.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych splnil milou povinnost. Na galerii nás přišla navštívit skupina poradců Parlamentu Marockého království, výbor pro justici, legislativu a lidská práva. Vítejte u nás! (Potlesk.)

Ke slovu je přihlášen pan poslanec Rudolf Tomíček, připraví se pan poslanec Ondruš.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, 5. ledna tohoto roku vláda projednala a schválila návrh zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. My jej máme dnes v parlamentě pod č. tisku 495. Chceme v něm podchytit posuzování vlivu na životní prostředí. Domnívám se, že toto je velice nutné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP