(15.30 hodin)

Poslanec Jaroslav Pešán: Navrhoval bych vážené sněmovně začít hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. C, poněvadž v případě projití tohoto pozměňovacího návrhu by došlo k zásadní změně filozofie zákona, potom bychom pokračovali hlasováním o pozměňovacích návrzích pod písm. B, přešli bychom k hlasování o pozměňovacích návrzích pod písm. D, potom bychom hlasovali o usnesení zemědělského výboru, které se nachází ve sněmovním tisku 500/2 pod písm. A, a potom bychom hlasovali o celkovém znění zákona.

Navrhl bych ještě při hlasování o pozměňovacím návrhu pod písm. B1 hlasování, zda sněmovna souhlasí s legislativně technickou úpravou, kterou přednesl kolega Grüner, tzn. vypuštění slova "závazné".

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Má připomínku kdokoli z přítomných poslanců k navržené proceduře? Pokud tomu tak není, necháme o ní hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, abychom podrobili hlasování této proceduře, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 251 z přítomných 173 poslanců pro 156, nikdo proti, návrh byl přijat.

 

Doporučil bych, pane zpravodaji, pokud budou odsouhlaseny pozměňovací návrhy pana poslance Grünera, že v rámci hlasování o bodu B bychom schválili i jeho legislativně technickou úpravu.

Takže můžeme začít hlasování o bodu C.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji. Hlasujeme o bodu C poslance Jaroslava Palase jako o celku. Stanovisko pana ministra souhlasné, zpravodaj zásadní nesouhlas.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 252 z přítomných 168 poslanců pro 75, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písm. B1 s tím, že potom na závěr budeme hlasovat o legislativně technické změně, tzn. vypuštění slova "závazné". Stanovisko pana ministra.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Pokud tam bude slovo "závazné", tak nesouhlasím.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Já tedy změním proceduru. Navrhuji hlasovat nejprve o legislativně technické poznámce, čili legislativně technická změna, kterou předložil pan poslanec Grüner, zní: v § 13 odst. 4 na konci odstavce vypustit slovo "závazné" z věty: "A závazné doporučení uznaného chovatelského sdružení." Konečný pozměňovací návrh by zněl: v § 13 odst. 4 na konci odst. doplnit text: "A doporučení uznaného chovatelského sdružení."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dávám hlasovat. Kdo je pro přijetí této legislativně technické změny, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 253 pro 143, proti 2. Návrh byl přijat.

 

V tomto případě je i doporučení a souhlas o celém návrhu pod bodem B1. Je to tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Já bych nyní nechal hlasovat právě o konečném znění pozměňovacího návrhu pod písm. B1. Stanovisko předkladatele je kladné, zpravodaje rovněž.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dávám hlasovat. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 254 z přítomných 173 poslanců pro 147, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Další hlasování bude o pozměňovacím návrhu pod písm. B2. Stanovisko předkladatele nesouhlasné, zpravodaje souhlasné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 255z přítomných 173 pro 102, proti 58. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Dále budeme pokračovat hlasováním o pozměňovacím návrhu pod písm. B3. Stanovisko předkladatele nesouhlasné, zpravodaje rovněž nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 256 z přítomných 173 poslanců pro 26, proti 139. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Další hlasování bude hlasování o pozměňovacím návrhu pod písm. D. Stanovisko předkladatele nesouhlasné, zpravodaj samozřejmě souhlasí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 257 z přítomných 173 poslanců pro 66, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní bychom hlasovali o usnesení zemědělského výboru, které je pod písm. A, jako o celku. Stanovisko předkladatele souhlasné, zpravodaje rovněž.

 

Místopředseda PSP František Brožík: O všech pozměňovacích návrzích A1 až A33. Není námitek z pléna k tomuto hlasování? Stanovisko ministra kladné, pana zpravodaje také kladné.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 258 z přítomných 173 poslanců pro 163, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní, pane předsedající, jelikož jsme se vypořádali se všemi předloženými pozměňovacími návrhy, můžeme přistoupit k hlasování o zákonu jako o celku. Stanovisko předkladatele kladné, zpravodaje rovněž.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji.

Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), podle sněmovního tisku 500, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 259 z přítomných 174 poslanců pro 165, proti 3, návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím třetí čtení tohoto bodu a blahopřeji v zastoupení panu ministru zemědělství.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP