(15.40 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dalším bodem je

 

81.
Vládní návrh, kterým se mění zákon číslo 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona číslo 189/1999 Sb.,
/sněmovní tisk 497/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za omluveného ministra dopravy a spojů Antonína Peltráma místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla a zpravodaj hospodářského výboru poslanec Zdeněk Švrček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 497/2.

Otevírám rozpravu, do které nemám písemnou přihlášku. Rozpravu tedy končím. Ptám se navrhovatele, resp. zpravodaje, zda chtějí vystoupit se závěrečným slovem. Ano, pan ministr Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte mi, abych zaujal souhrnné stanovisko k pozměňovacím návrhům, které jsou uvedeny ve sněmovním tisku 497/2. Chci říci, že pozměňovací návrhy, které jsou předloženy a které byly projednány hospodářským výborem, jsou návrhy, se kterými jménem předkladatele souhlasím. Předkladatel má výhrady ke dvěma pozměňovacím návrhům, a jsou to pozměňovací návrhy, které předložil pan poslanec Pavel Svoboda.

K prvnímu - navrhuje se vypustit z textu novely § 102 odst. 2 písm. c), které stanoví pro provozovatele závaznost předpisů přijímaných Eurocontrolem, se zdůvodněním, že proti této mezinárodní instituci mají výhrady země EU. ČR se stala řádným členem Eurocontrolu od 1. ledna 1996. Mezinárodní úmluva o spolupráci při zajišťování letového provozu je pro ni od tohoto data závazná. Návrh pana poslance by tuto závaznost narušoval. Argumentace odkazující na možnost přijímání předpisů Eurocontrol prostřednictvím JAA nesedí z toho důvodu, že mezinárodní instituce v civilním letectví jsou dnes tak specializované, že jejich působnost je rozdělena právě mezi JAA a Eurocontrol.

S druhým pozměňovacím návrhem, tj. sloučení § 76 Letecké činnosti pro vlastní potřebu a § 77 Rekreační a sportovní létání a dosažení toho, aby letecká činnost pro vlastní potřebu byla osvobozena od povolení, je třeba vyslovit nesouhlas. Jednoduše řečeno, textace zákona by v praxi prakticky znemožňovala rozeznávat tyto dvě odlišné letecké činnosti.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje se závěrečným slovem.

Chtěl bych poprosit všechny kolegy o maximální spolupráci tak, aby se nám do 16.00 hodiny podařilo projednat toto třetí čtení.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Dámy a pánové, velmi stručně. Já souhlasím s tím, co řekl pan ministr k bodům A1 až 8 i pozměňovacímu návrhu pod bodem B1, což je pozměňovací návrh kolegy Svobody. Krátce podotýkám k pozměňovacímu návrhu B2, že vzhledem k tomu, že byl podán až na plénu, nebyl dostatečný čas na projednání, neboť rovněž také mění výrazným způsobem textaci zákona, nebylo možné jaksi dohlédnout všech dopadů.

Domnívám se, že největší dopad by to mohlo mít na elementární bezpečnost leteckého provozu. Proto by bylo dobré tento pozměňovací návrh spíše nepodpořit a vzít ho jako podnět do velké novely leteckého zákona, která se nyní již začíná chystat a která by měla jaksi shrnout již skoro čtyřleté fungování tohoto zákona v praxi. Proto si dovolím navrhnout i proceduru těsně před hlasováním, která tomu bude odpovídat. Mohu?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, můžete.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Takže, pozměňovací návrhy pod body A1 až 7 spolu logicky velmi úzce souvisejí. Bylo by nesmyslem je hlasovat zvlášť. Proto bychom měli odhlasovat tyto body jako celek. Posléze bychom se měli vyjádřit k pozměňovacímu návrhu pod bodem A8, což je účinnost zákona, posléze k pozměňovacímu návrhu pod bodem B1 a naposledy k pozměňovacímu návrhu pod bodem B2. Pak by následovalo hlasování o zákonu jako o celku.

Takže můžeme prosím hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já si myslím, že ta navržená procedura bylo velmi srozumitelná, není potřeba podle mého názoru ji odsouhlasit speciálním hlasováním, vyjma případu, kdy by existoval protest proti postupu navrženému zpravodajem nebo pochybnosti o něm. Pochybnosti nejsou, proto prosím pana zpravodaje, aby předkládal jednotlivé návrhy k hlasování a před hlasováním se k nim on a pan ministr vyjádřili.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: První hlasování nás čeká o pozměňovacích návrzích A1 až 7 en bloc. Zpravodaj souhlasí, pan ministr rovněž souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, myslím, že jsem gongoval dostatečně dlouho a souhlasná stanoviska obou pánů by mohla hlasování, které jsem v tuto chvíli zahájil, usnadnit.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro 159, proti nikdo. Návrh byl přijat (v hlasování 260).

Prosím další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Následuje účinnost zákona, tedy bod A8. Pan ministr souhlasí, zpravodaj rovněž souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 261. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro 162, proti jeden, také tento návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Dalším návrhem je pozměňovací návrh pod bodem B1. Pan ministr nesouhlasí, pan zpravodaj rovněž nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 262. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro 22, proti jeden. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Poslední pozměňovací návrh pod bodem B2. Pan ministr nesouhlasí a zpravodaj přes jisté sympatie rovněž nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 263. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro 20, proti 133. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Můžeme hlasovat o návrhu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano? Myslím, že ještě jsme zapomněli na B3 - § 77 se zrušuje. Tak zní pozměňovací návrh pod písmenem B3.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Pardon, je to v podstatě jakoby legislativní, neboť je to zahrnuté v návrhu B2, ale můžeme o něm hlasovat nyní také. Pan ministr samozřejmě nesouhlasí, já také nesouhlasím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, ale pro formu je potřeba o tomto návrhu hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 264. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro 3, proti 153. Návrh nebyl přijat.

 

Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona číslo 189/199 Sb., podle sněmovního tisku 497, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP