(16.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane poslanče Janečku, jak jste správně očekával, vláda se samozřejmě touto problematikou zabývala a přijala k ní příslušná opatření, s nimiž vás nyní ve své odpovědi seznámím. Dovolte mi však, abych dříve, než tak učiním, reagoval na dvě poznámky obsažené ve vašem úvodním slově.

Za prvé nepokládám za zcela přiměřené srovnávat pomoc vlády některým podnikům, a to zejména při vyhledávání zahraničních strategických investorů, s pomocí vlády obětem povodní. Proč? Protože povodeň je živel, a zde bych citoval Einsteina: Der Herr Gott ist rafiniert, aber boshaft ist er nicht, Bůh je rafinovaný, ale není zlomyslný. Pokusím se to přeložit do češtiny. Povodeň není tunelář. To znamená, jestliže např. společnost Petrcíle v Nové huti - a mohl bych jmenovat i další podniky - může být v určitém podezření z toho, že jednala v rozporu se zájmy zaměstnanců tohoto podniku, tak nemůžeme při nejlepší nebo nejhorší vůli podezírat povodeň, že jednala tak, jak jednala, jenom proto, aby zhatila některé podnikatelské záměry. V tom je velmi podstatný rozdíl.

Takže vláda se samozřejmě v případě pomoci těmto postiženým podnikům snaží dosíci mj. i výměny managementu, který byl do těchto podniků dosazen předchozími vládami, protože to pokládá za nutnou, nikoli postačující podmínku celkového ozdravění těchto podniků.

Vaše druhá připomínka se týkala vyjádření lítosti nad tím, že někteří podnikatelé nebo další subjekty nebyli pojištěni. Já bych vás chtěl upozornit, pane poslanče, že v reálné tržní ekonomice - nikoli ve fiktivní ekonomice katedrových ekonomů - je přirozenou povinností podnikatelského subjektu, jehož podnik se nachází v inundačním území, aby uzavřel pojistku. Pokud to neučiní, tak si myslím, že zanedbává podstatnou část svých podnikatelských povinností.

Co z toho pro vládu vyplývá? Že samozřejmě musí pomoci obětem těchto povodní, o tom není naprosto žádný spor. Ale tato pomoc musí být formulována tak, aby nakonec pro podnikatelské subjekty neplatilo: Ono je úplně jedno, jestli se pojistím nebo nepojistím, vláda mně nakonec stejně vždycky pomůže. Čili musí zde být určitá diference, která bere v úvahu to, že se někdo pojistil a jednal rozumně, ochránil tak alespoň částečně svůj majetek.

A teď už mi dovolte, abych přešel ke konkrétní odpovědi na vaši otázku týkající se povodně na území okresu Mladá Boleslav ve dnech 9. - 12. 3. tohoto roku.

Je samozřejmé, že řešení povodňových ztrát i krize, která s tím byla bezprostředně spojena, realizovalo jednak Ministerstvo vnitra, jednak Ministerstvo financí, v oblasti průmyslových podniků Ministerstvo průmyslu a obchodu, v oblasti dalších objektů mimo jiné Ministerstvo pro místní rozvoj, takže odpověď, kterou vám nyní přečtu, čerpám z podkladů všech těchto ministerstev, nikoliv pouze jediného ministerstva.

V té první fázi je samozřejmě otázka, jak stát pomáhal při vlastním průběhu povodně. Zde mám poměrně podrobný popis, který vám mohu předat, protože bych nepokládal za vhodné číst všechny detaily. V každém případě již 9. 3. hasičský záchranný sbor byl upozorněn na možnost zvýšení hladiny řeky Jizery na druhý povodňový stupeň. Byla nařízena mimořádná kontrola všech člunů, motorů, čerpadel a dalších prostředků pro práci ve vodě. Byla provedena kontrola záloh příslušníků hasičské záchranné služby, prověřena akceschopnost vybraných jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v okrese, sešla se okresní povodňová komise apod.

V 18.27 téhož dne, tedy 9. 3., došlo k evakuaci obyvatel v obci Mohelnice nad Jizerou, kde se rozlila říčka Mohelka. Byla nasazena jednotka centrální požární stanice okresu Mladá Boleslav, evakuováno 13 osob. Hned poté byla poskytnuta pomoc obci Loukovec a dalším obcím. Povodeň se poté přenesla do spodní části Mnichova Hradiště, kde ve 21 hodin byla nasazena tamní požární stanice. Nebudu vás zdržovat výčtem techniky, který je v podkladových materiálech uveden. Pak byl vyhlášen ve 21 hodin druhý stupeň požárního poplachu pro celých okres Mladá Boleslav, evakuováno bylo 41 osob a 7 domácích zvířat. Další pomoc byla poskytnuta obcím Klášter, Hradice nad Jizerou, Bakov nad Jizerou apod.

Kritická situace pak kulminovala ráno 10. 3., kde byly zaplaveny části obce Josefův Důl, Podlásky, spodní části města Mladá Boleslav, a tady už došlo i k těm problémům, o nichž se, pane poslanče Janečku, zmiňujete ve své interpelaci. To znamená např. zaplavení čističky odpadních vod Středočeských vodovodů a kanalizací, části závodu Česana, Boleslavské mlýny a pekárny, větší množství obytných domů a garáží apod.

Zvlášť citlivé bylo rozsáhlé zatopení závodu Akuma, kde opět došlo k evakuaci, a to tentokrát již 80 osob, k poškození mostu, který spojuje Mladou Boleslav s hlavním vlakovým nádražím, byla zaplavena část mlékáren a veškeré příjezdové komunikace do těchto oblastí, takže policie prováděla záchranu a evakuaci občanů především pomocí motorových člunů, vrtulníků, letecké služby apod.

Když to shrnu, popisují se zde jednotlivé akce, díky kterým prakticky téměř - na rozdíl od povodní na Moravě v roce 1997 a v roce tuším 1998 ve východních Čechách - nedošlo až na dvě výjimky k lidským obětem.

Celkem bylo zasaženo 30 obcí a měst na okrese Mladá Boleslav, evakuováno bylo 352 osob, a jak jsem již uvedl, při těchto pracích nedošlo k žádnému usmrcení nebo zranění občanů. Je tady teď výčet záchranných prostředků, ať už to byly čluny, helikoptéry apod., ale to přeskočím. Uvádějí se i nedostatky, z nichž zejména je nutné vybudovat novou centrální požární stanici. Já bych rád konstatoval, že nová centrální požární stanice má být dokončena v roce 2002, takže i tento problém bude vyřešen.

Chtěl bych říci, že bylo nasazeno celkem 10 jednotek hasičské záchranné služby ze 7 okresů, 3 podnikové jednotky, 34 jednotek dobrovolných hasičů z okresu Mladá Boleslav a 4 jednotky ze sousedních okresů. Akce se zúčastnila Policie ČR, její letecká služba, záchranná služba, městská policie, Armáda ČR zejména ze Staré Boleslavi, regionální úřad Civilní ochrany, ale také např. Řád maltézských rytířů nebo humanitární organizace Adra.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP