(16.30 hodin)

(pokračuje M. Zeman)

Vycházíte ze zajímavé hypotézy, že intervenční nákupy zhoršují pozici jak české ekonomiky, tak ČNB. Chci vám sdělit, že v některých případech může být efekt právě opačný, tzn., že výsledkem je zlepšení této pozice.

Je potřeba si uvědomit, co to znamená intervenční nákup. Intervenční nákup znamená, že banka v dané situaci prodává domácí měnu a nakupuje měnu zahraniční, tzn., že část jejích devizových rezerv se logicky přesouvá do oblasti zahraničních měn. Tuto operaci samozřejmě banka dělá tehdy, je-li kurs koruny neúměrně silný, a neúměrná síla je dána tím, naši exportéři - a vy jistě víte, že jsme malá otevřená ekonomika s vysokým podílem exportu - díky silné koruně, které se v mezinárodních měnových trzích říká rocky, protože nemění svůj kurs, mohou o to obtížněji vyvážet. To je tedy první důvod pro tento intervenční nákup, který mimochodem vede k efektu, kdy kurs koruny se oslabil asi o 70 haléřů vůči euru, a já to pokládám za velmi pozitivní. Zdá se, že těch 70 haléřů není příliš mnoho, ale už to zvyšuje naši konkurenceschopnost na zahraničních trzích.

Druhým efektem těchto intervenčních nákupů, resp. když se povedou, tak jimi vyvolané oslabení kursu koruny pak samozřejmě vede k určitému zdražení importu. Máte naprostou pravdu v tom, pane poslanče, že zdražení importu má za jinak stejných okolností proinflační účinky, tzn., že nemůže dojít k substituci domácích výrobků, které by nahradily vyvážené výrobky zahraniční, tak se zdraží spotřební zboží jako celek.

Chtěl bych ovšem upozornit, že k této substituci naopak dojít může, a dokonce již dochází a že z tohoto důvodu je zdražení importu de facto nepřímá pomoc a podpora českým výrobcům, kteří tak mohou snadněji konkurovat dražším dováženým zahraničním výrobkům, což je podle mého názoru druhý pozitivní efekt.

S oživením ekonomického růstu totiž vzniká nebezpečí obnovení vnější nerovnováhy, tzn. deficitu obchodní, a tím i platební bilance, protože ekonomika by nasávala stále větší objem importovaného zboží, a to není v zájmu této vlády, této ekonomiky ani této společnosti. V podstatě tato depreciace znamená totéž jako námi navrhovaná dovozní přirážka s tím rozdílem, že působí do jisté míry plošně, zatímco dovozní přirážka působila selektivně, tzn. pouze na vybrané zboží.

Na druhé straně díky investičním pobídkám, které, jak víte, zavádějí nulové clo na dovoz moderních technologií a zařízení, se tento rozdíl do jisté míry oslabuje. Abych tedy shrnul, pokládám z výše uvedených důvodů kroky ČNB za naprosto oprávněné, napomáhající dalšímu oživení této ekonomiky, a to jak z hlediska podpory našeho exportu, tak z hlediska podpory domácí výroby. Jak dobře víte, a uváděl jsem to ve sněmovně před tuším dvěma dny, meziměsíční míra inflace je 0,01 %, tzn. přes prudký růst cen ropy na světových trzích a přes tyto intervenční nákupy se proinflační efekty této politiky neprojevily.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji předsedovi vlády. Pan poslanec Exner má možnost položit doplňující dotaz.

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministerský předsedo, všechno by bylo v pořádku, kdyby právě ta parita obchodní síly byla podstatně lepší. Jak jistě víte, tak parita obchodní síly se neustále zhoršuje. Ve stavu, kdy kolem r. 1990 se pohybovala na úrovni zhruba 2,0, v současné době se pohybuje na úrovni 3,0. To, co se nyní děje, znamená posílení výprodeje českého zboží neefektivního vývozu a posílení také výprodeje českého majetku. To je bohužel negativní dopad této záležitosti.

Jestliže si u nás koupím housku za 2 Kč, vyměním-li si současným kursem s touto zhoršenou paritou, koupím si v sousední Vídni nebo Mnichově za přibližně 6 Kč. A to je ta okolnost, která zhoršuje pozici naší země. Neřekl jsem nic o zhoršené pozici z hlediska ekonomických souvislostí, pokud jde o vývoz. Jenomže tímto způsobem posilujeme vývoz, který není efektivní.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pane poslanče Exnere, ani slovem, ani myšlenkou by mě nenapadlo pochybovat o vašem ekonomickém vzdělání, takže jistě jste se přeřekl, když jste dvakrát za sebou použil výraz parita obchodní síly. Ve skutečnosti jde o paritu kupní síly, anglicky perches power parity, to za prvé. Za druhé poměr mezi touto kupní silou a směnným kursem je vyjádřen ukazatelem, který se jmenuje exchange rate deviation ration, a tento poměr na rozdíl od vašich údajů se u nás mírně zlepšuje, i když stále ještě nelze být spokojen s jeho vývojem. Rozhodně je vyšší než 1,0, a to podstatně, nikoli však na úrovni 3,0, jak uvádíte. V současné době je zhruba na úrovni 1,8, ještě před rokem byl na úrovni 2,0.

Za třetí rád bych vás, pane poslanče, upozornil, že naši zahraniční obchodní partneři kašlou na to, jaký je u nás index kupní síly. Oni uzavírají kontrakty na základě směnného kursu a nic jiného než směnný kurs zde neexistuje. Snahou vlády je samozřejmě dostat se do situace vyspělých zemí, kdy zmíněný ukazatel zhruba dosahuje hodnotu 1,0. A je to v pořádku. Ale míra této zaostalosti u nás již v roce 1980 byla tak výrazná, tzn., že byla nadhodnocena parita kupní síly ve srovnání se směnným kursem, že je velmi obtížné a velmi dlouhodobé tento proces překonávat. A bude to samozřejmě znamenat i určité cenové úpravy.

Takže upozorňuji ještě jednou. Nikdo s námi neobchoduje na základě indexu kupní síly, obchoduje se v zahraničním obchodu pouze a výlučně na základě směnného indexu a dokonce, když jsme nyní jednali s EU o některých dotacích ze strukturálních a kohezních fondů, tak v EU by se docela hodilo, kdyby mohla tyto dotace přepočítávat právě na základě parity kupní síly, protože bychom dostali méně. Ale protože i oni uznali, že jediné, co v ekonomice skutečně rozhoduje, jsou tyto směnné relace na zahraničních trzích, budeme po našem vstupu do EU dostávat tyto dotace právě na základě tohoto směnného kursu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji předsedovi vlády, jeho odpověď na doplňující dotaz byla tečkou za blokem interpelací na předsedu vlády, resp. na vládu ČR. Je 16 hodin 40 minut. V 17.00 budeme pokračovat v ústních interpelacích na ostatní členy vlády ČR. Chci jen upozornit kolegy, kteří jsou vylosováni, že jako první by měla pokládat svoji interpelaci paní poslankyně Šojdrová, poté pan poslanec Brousek, poté pan poslanec Šustr. Upozorňuji pana poslance Václava Exnera, že pan ministr Jan Kavan se omluvil z důvodu zahraniční cesty. To samé platí o panu ministru Antonínu Peltrámovi. Poté by měl nastoupit do pořadí pan poslanec Holáň, Kořistka, poslankyně Svobodová, Gongol a další.

 

(Jednání přerušeno v 16.40 minut.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP