(17.50 hodin)

Poslanec Jaroslav Gongol: Potvrdila se bohužel informace, že sto milionů korun je skutečně vzato z částky pro severní Moravu. Pane ministře, chci jenom věřit, že se vám podaří těchto sto milionů do této částky dát.

Dále bych chtěl věřit, že to nebude řešeno podle některých názorů, které na severní Moravě u některých podnikatelů zazněly, a že vaše informace svědčí o tom, že bude systém podobný, jako byl v loňském roce při 350 milionech korun. Za to bych tedy chtěl poděkovat.

A pokud se jedná o částku 100 mil. Kč, předpokládám, že se opět najde, protože severní Morava to potřebuje. Zatím děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji také. Jenom upozorňuji, severní Morava se rozdělila do tří krajů, pane poslanče, takže i olomoucký region neboli Olomoucký kraj tam původně spadal.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Vy jste se vyčlenili ze severní Moravy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Existuje teď už jen Olomoucký kraj, Ostravský kraj a Zlínský kraj, který tam zasahuje.

Dalším vylosovaným poslancem v pořadí je pan kolega Jiří Maštálka, interpelovaným ministrem je Vladimír Vetchý ve věci perspektivy využití vojenského objektu Zbiroh.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Vážený pane místopředsedo, pane ministře, obracím se na vás s interpelací, která se týká perspektivy využití vojenského zařízení ve Zbiroze, okres Rokycany. Jedná se o zařízení, které bylo budováno v letech 1986 až 1995 s celkovými náklady cca 500 mil. Kč. Toto zařízení obsahuje kromě ubytovacích vojenských prostor kuchyni s moderním provozem, zdravotnické zařízení jak poliklinické, tak lůžkové, plně vybavený učební blok včetně trenažéru pro střelbu z pěchotních zbraní, výuku řidičů aj. Kromě toho komplex obsahuje i plně vybavený posádkový dům.

Podle informací, které jsou mi k dispozici, má být tento objekt Armádou ČR zcela opuštěn. Ptám se vás proto:

1. Zda a proč je nezbytné opuštění tohoto objektu?

2. Jak bude s tímto majetkem dále nakládáno, aby ho nestihl osud řady jiných objektů, které jsou dnes zničeny?

3. Jak bude naloženo s vojenskými byty, kterých je ve Zbiroze 96?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má ministr obrany Vladimír Vetchý.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, vážený pane poslanče. Ze Zbirohu, máte pravdu, podle rozboru, který udělal generální štáb, bude k 31. 12. 2000 v souladu s nařízením k realizaci organizačních, mobilizačních a dislokačních změn v roce 2000, který vychází ze schválené koncepce výstavby a rozvoje resortu, redislokována, ale ne všechny útvary, které tam jsou, ale jenom část. Bude to ta část, která souvisí s určitými průzkumnými odbornostmi, a bude převedena do posádky Prostějov. Tímto opatřením jsou veliteli pozemních sil vytvořeny podmínky ke zkvalitnění řízení a výcviku příslušníků průzkumných odborností.

V posádce zůstane průzkumné středisko a středisko oprav speciální techniky v podřízenosti náčelníka Vojenské zpravodajské služby. Oba tyto subjekty využijí část prostoru kasáren, která bude technicky zajištěna a střežena. Oblast logistického zabezpečení bude řešena smluvním způsobem.

O uvolňované části kasáren, pro kterou Armáda ČR nebude mít využití, jednáme v současné době s Ministerstvem spravedlnosti, že by se převedla do jeho působnosti. Předpokládá se určité využití, ale to je věc, která je v současné době v jednání.

Je tam ještě další kapitola, otázka bytů. Ty samozřejmě zůstanou jako vojenské byty.

Samostatnou kapitolou je ale zámek Zbiroh, který byl v roce 1995, jak jistě víte, získán do práva hospodaření resortu obrany od původních majitelů Colloredo-Mansfeldů, což schválil tehdejší náměstek ministra obrany. A ukazuje se, že tato investice, která v té době činila 9,5 mil. Kč, nebyla a není pro Armádu ČR žádným přínosem, nemáme pro tento objekt využití. A předpokládám navrhnout ministru kultury ČR převod zámku, který je historickou památkou, do práva hospodaření jeho resortu.

Opatření, která děláme v současné době, se zhruba do roku 2002, maximálně do roku 2003 dotknou cca 25 % posádek v České republice. Současná situace je taková, že uvolňujeme posádky. Většina uvolňovaných současných posádek je na poměrně dobré úrovni. Proto se snažíme, aby převod uvolňovaných kasáren a uvolňovaných objektů byl co nejrychlejší a přímý. To znamená, že objekty, o kterých jste mluvil, se budeme snažit převést pokud možno přímo co nejdříve po opuštění na příslušné ministerstvo, anebo pro ně nalézt jiné využití.

V současné době je v řešení několik takových posádek. Většinou se snažíme, aby byly převody udělány na města, pokud o to města jeví zájem. A snažíme se, aby čas mezi opuštěním posádky a převodem byl opravdu minimální. Většinou už se teď v poslední době daří, aby města uvolňované posádky zároveň v co nejkratší době přebírala. Snažíme se, aby nebyly znehodnoceny ty investice, které v minulosti, a u některých, tak jak jste vzpomenul, i v nedávné minulosti, byly udělány, aby tento majetek nepřišel vniveč.

Znova opakuji: Budeme muset i do budoucna - a pokud se rozhodne a bude to politické rozhodnutí, že budeme mít armádu profesionální nebo daleko více profesionální - dále snižovat stavy. A to samozřejmě bude znamenat i koncentraci vojsk a zařízení do určitých posádek, do určitých míst a samozřejmě i s určitým účelem. A to povede v současné době i k opouštění takových zařízení, která jsou v poměrně velmi dobrém stavu. O to víc musíme hledět na to, aby byla co nejrychleji předána k dalšímu využití.

Proto jsem i na konci minulého roku požádal ministra financí o zjednodušení postupu při předávání tohoto majetku např. obcím, aby otázka veřejného zájmu, tak jak je definována ve vyhlášce č. 119, byla vysvětlována šířeji, to znamená, aby obce tyto objekty mohly použít k pronajímání na podnikání atd. Jediná podmínka, která tam zůstává, je nezcizení po dobu deseti let. A to se snažíme v současné době dělat. A protože se to mnohé obce, kterým byl majetek převeden v minulé době, dozvěděly, obracejí se na nás, abychom měnili smlouvy, které s nimi byly v minulosti uzavřeny, čemuž vycházíme také vstříc.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Jiří Maštálka se řadí do skupiny uspokojených interpelujících poslanců.

Další, kdo se o to pokusí, je paní kolegyně Ludmila Müllerová, interpelovaným ministrem je ministr zdravotnictví Bohumil Fišer ve věci fungování komise pro přístrojovou techniku na Ministerstvu zdravotnictví. Připraví se pan poslanec Jan Grůza.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci funkčnosti komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky. Nemocnice a jiná zdravotnická zařízení předstupují před tuto komisi v případě, že mají potřebu zakoupit určitý přístroj či zařízení. Na jednání této komise se žadatelé velmi zodpovědně připravují a očekávají tedy zásadní rozhodnutí. Poté je vydán souhlas k umístění a provozování přístroje. Ale má to jeden háček, v podstatě háčky dva.

Tato zodpovědná komise vzápětí ve svém stanovisku sdělí uchazeči o umístění přístroje, že prostředky na jeho pořízení si bohužel musí obstarat sám, protože Ministerstvo zdravotnictví na tyto investice nemá krytí. V drtivé většině si pak tedy tyto "nadšené" nemocnice přístroj pořídí, ale protože nemají peněz nazbyt, rozhodují se pro nákup buď formou leasingu, nebo úvěru. Celkem logicky pak očekávají, že pokud komise, v níž zasedá i zástupce VZP, umístění a provozování přístroje povolí, pak jim budou zaplaceny i výkony, které pomocí zakoupeného přístroje začnou realizovat.

A zde je onen zmíněný druhý háček. Nemocnice nedostanou od VZP navýšení paušální sazby dříve než za rok. Přitom je jasné, že splácet úvěr či leasing nemocnice musí, ale navýšený paušál je takto pro ně v nedohlednu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP