(18.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministrovi. Nyní pan poslanec Grůza položí dílčí otázku.

 

Poslanec Jan Grůza: Pane ministře, výsledná podoba rozpočtu je samozřejmě věcí sněmovny. Mě ale zarazilo, že jsem nenašel tuto částku ani v návrhu, který jste předložil sněmovně k projednávání.

Nicméně schválená novela zákona o spotřebních daních zavedla pro zemědělce i zákonný nárok na 60% vratku spotřební daně, tzv. zelenou naftu. Ani tato vratka daně není obsažena v návrhu státního rozpočtu na rok 2000. Jedná se přitom o částku asi 1,8 mld. Kč. Můj doplňující dotaz proto zní:

1. Z jakých prostředků bude zabezpečeno proplacení vratky spotřební daně, a 

2. domníváte se, že je seriózní vůči zemědělcům, aby jak částka 1,8 mld. Kč na výrobu bionafty, tak částka stejná na zelenou naftu, čili dohromady 3,6 mld. Kč, nebyly obsaženy v návrhu státního rozpočtu, a tím byli zemědělci a zpracovatelé zemědělské výroby znejistěni ve své činnosti?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci, pan ministr odpoví na tento dotaz.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Domnívám se, pane předsedající, že na téma bionafta jsem odpověděl dostatečným způsobem.

Co se týče problematiky vratky spotřebních daní, předpokládám, že by to měla být speciální interpelace, která by se týkala tohoto problému, protože jde o problém komplexní.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministrovi za jeho odpověď.

Dalším interpelujícím je pan poslanec Miloslav Kučera ml., interpelovaným ministrem je ministr zemědělství Jan Fencl, který se řádně omluvil z důvodu zahraniční pracovní cesty do Egyptské arabské republiky. Pan poslanec má možnost položit ústní interpelaci, bude mu do 30 dnů odpovězeno písemnou cestou.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, chtěl jsem se zeptat pana ministra Fencla, proč zakázal některým svým úředníkům a dokonce i některým úřadům podávat mně či mému asistentovi informace. Jedná se především o statistické a sumarizující informace vypovídající o stavu našeho zemědělství, které jsme sháněli a které potřebujeme pro svou práci. V žádném případě se nejedná a nejednalo o informace utajované ze zákona.

Proto jsem se jej chtěl zeptat, co jej k tomu vede, na základě jakého oprávnění si vůbec dovolí podobné příkazy vydat, a musím zde konstatovat, že jsem přesvědčen, že jde o zneužití veřejného činitele.

A pak následují třetí moje otázka, co dělá pan ministr ve svém křesle, když porušuje právní řád ČR?

Věřím, že odpověď bude konkrétní a faktická. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci. Dalším interpelujícím poslancem je pan Tomáš Kvapil, interpelovaným ministrem pan ministr financí Pavel Mertlík, a to ve věci klientů Pojišťovny Morava postižených povodní. Připraví se pan poslanec František Pejřil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, již po třetí se obracím na ministerstvo financí ve stejné záležitosti.

Pojišťovna Morava zkrachovala na jaře 1998. Bylo u ní pojištěno mnoho občanů postižených povodní na Moravě v roce 1997. Na návrh poslanců KDU-ČSL sněmovna schválila v rozpočtu na rok 1999 50 milionů korun jako pomoc pro klienty Pojišťovny Morava, kteří byli v roce 1997 povodní postiženi. Vládě trvalo tři čtvrtě roku, než schválila příslušné nařízení k provedení této pomoci.

Pro srovnání: V roce 1997 tehdejší vláda schválila pomoc postiženým povodní za 16 dnů po katastrofě. Ve stanovené lhůtě do 30. listopadu 1999 podalo na okresní úřady žádost o pomoc 1475 občanů v celkovém objemu asi 162 milionů korun. Proto byly prostředky na pomoc zvýšeny o 15 milionů korun. Tito občané však stále marně čekají na pomoc.

Proto se vás, pane ministře, ptám: Čím je způsobena roční prodleva pomoci postiženým povodní a pojištěným u zkrachovalé Pojišťovny Morava a kdy se konečně občané dočkají pomoci? Rád bych, abyste zde konkrétně řekl termín, kdy postižení tuto pomoc obdrží.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci. Slovo má pan ministr financí.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane poslanče, pokusím se vám úplně a pravdivě odpovědět, byť musím říci, že některé z vašich poznámek jsou vedeny z neznalosti věci.

Úvodem bych rád znovu podal informaci o vývoji této problematiky, přestože o této věci už bylo mnohé řečeno, a to i v mé odpovědi na vaši interpelaci v říjnu minulého roku.

Pojišťovně Morava, a. s., bylo odebráno dne 6. května 1998 Ministerstvem financí jako orgánem státního dozoru nad pojišťovnami pro území ČR povolení k podnikání v pojišťovnictví. Pojišťovna již před odebráním licence nevyplácela pojištěným náležitě pojistná plnění, a mezi takto postiženými bylo bohužel také mnoho těch, jejichž majetek byl poškozen povodněmi v roce 1997.

V lednu roku 1999 rozhodla Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR o vyčlenění částky 50 milionů korun ze státního rozpočtu na sanaci klientů Pojišťovny Morava. Ministerstvo financí navrhlo formu, jakou by měly být částky určené pro jednotlivé klienty vypláceny, aby nepodléhaly zdanění, a následně zákonnou normu, na jejímž základě by se daly prostředky ze státního rozpočtu na daný účet uvolnit.

Na základě precedentu vytvořeného v roce 1997 v případě finanční pomoci v oblasti bydlení občanů postižených povodní v roce 1997 - šlo tehdy o nařízení vlády č. 190/1997 - bylo rozhodnuto, že rozdělení příspěvků, resp. dotací bude provedeno na základě nařízení vlády. Konkrétní návrh nařízení vlády zpracoval odbor pojišťovnictví a penzijního připojištění Ministerstva financí. Návrh nařízení byl dopracován v červnu loňského roku, v září byl schválen vládou a byl publikován jako nařízení vlády č. 232/1999 Sb., o poskytnutí finanční pomoci osobám pojištěným u Pojišťovny Morava, a. s., jejichž majetek byl postižen povodní v roce 1997.

Odbor financování místních rozpočtů Ministerstva financí zaslal přednostům okresních úřadů metodický pokyn, jak mají postižení i okresní úřady postupovat při podávání žádostí o finanční pomoc. Tyto materiály byly expedovány okresním úřadům po zveřejnění nařízení dne 26. 10. 1999. Tiskový odbor Ministerstva financí také zajistil informovanost postižených prostřednictvím tisku a dalších médií.

Harmonogram akcí na přípravě a realizaci nařízení vlády č. 232/1999 Sb. byl pak následující: odevzdání žádostí žadatelů na okresní úřady bylo k 30. 11. 1999, odevzdání žádostí jednotlivými okresními úřady na Ministerstvo financí do 31. 12. 1999, zápis všech žádostí do databáze Ministerstva financí dne 31. 12. 1999, čili ke stejnému datu, vyčlenění nesprávně vyplněných žádostí a jejich zvláštní zpracování do 11. 1. 2000, pracovní schůzka pracovníků Ministerstva financí a zástupců České asociace pojišťoven 12. 1. 2000 - zde se sjednal způsob technické obsluhy bývalých klientů Pojišťovny Morava, a konečně zpracování žádostí a posouzení neúplně předložených žádostí - tato fáze dosud není ukončena, ale týká se pouze velmi malého počtu žádostí.

Iniciativou Poslanecké sněmovny pak byla částka 50 milionů korun navýšena o 15 milionů korun, takže rozdělováno bude celkem 65 milionů korun.

Na Ministerstvu financí se soustředilo celkem - jak už jsem řekl - 1 475 žádostí, které byly předány 23 okresními úřady k 30. 11. 1999.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP