(10.00 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Myslím, že tato procedura je velmi jednoduchá a že o ní nemusím dávat samostatně hlasovat. Jsou zde dva návrhy - jako celek usnesení ústavně právního výboru a jako druhý celek legislativně technické úpravy.

Prosím, aby se dostavili do jednací síně všichni, kteří chtějí hlasovat o tomto návrhu. Pane zpravodaji, můžete přednést návrh.

 

Poslanec Martin Starec: Navrhuji, abychom nejdříve hlasovali o návrzích ústavně právního výboru uvedených pod body A1, A2 a A3 jako o celku. Obě stanoviska jsou kladná.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 313 z přítomných 168 pro 134, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Starec: Dále bychom hlasovali o legislativně technické úpravě pod body 1 - 6. Obě stanoviska jsou kladná.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 314 z přítomných 168 pro 130, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane předsedající, dále bychom mohli hlasovat o návrhu celého textu zákona ve znění pozměňovacích návrhů, které byly schváleny ve sněmovně.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, podle sněmovního tisku 439, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 315 z přítomných 168 pro 136, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Blahopřeji panu ministrovi a končím bod č. 72.

 

Dalším bodem je

 

73.
Vládní návrh zákona o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
/sněmovní tisk 433/ - třetí čtení

 

Ministr financí a místopředseda vlády Pavel Mertlík je u stolku zpravodajů, pan zpravodaj, předseda rozpočtového výboru Vlastimil Tlustý, toto místo právě obsadil. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 433/4.

Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Jako první se hlásí zpravodaj poslanec Vlastimil Tlustý. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, nejprve mi dovolte opravit formální chybu v usnesení rozpočtového výboru. V pozměňovacím návrhu č. 20, to znamená v § 25, má být správně uveden odstavec 3, nikoliv odstavec 4, jak je uveden ve sněmovním tisku. Prosím o opravu této formální chyby.

Za druhé mi dovolte, abych vyzval předkladatele některých pozměňovacích návrhů o jejich vysvětlení.

Za prvé bych prosil pana poslance Sobotku, aby objasnil, zda jeho návrhem se navrhuje nový odstavec 2, nebo zda se mění znění odstavce 2 podle bodu 18 návrhu rozpočtového výboru. Návrh pana poslance Sobotky je podle mého názoru v podstatě pozměňovacím návrhem k bodu 18 návrhu rozpočtového výboru, a proto je nezbytné vědět, zda se odstavec 2 nahrazuje, nebo se vkládá nový.

Dále si dovolím vyzvat pana poslance Kučeru, aby objasnil návrh č. 4, konkrétně to, zdali nový paragraf přijde až za nadpis, což se mi jeví jako logické.

Rovněž bych vyzval pana poslance Kučeru, aby u návrhu č. 6 zpřesnil, zda tento návrh znamená, že v § 65 odst. 7 navrhuje vypustit jeho první větu. Jinak by tento návrh byl nehlasovatelný.

To jsou všechny výzvy k upřesnění.

Nyní konstatování. Návrh č. 7 pana poslance Kučery je podle mého názoru nehlasovatelný a ani upřesněním na tom nelze již nic změnit.

Dále si dovolím sněmovnu upozornit, že bude-li přijat bod 17, stane se nehlasovatelným pozměňovací návrh č. 1 pana poslance Kučery, to znamená vazba mezi A17 a K1, a obdobně bude-li přijat návrh A18, stane se nehlasovatelným návrh č. 1 paní kolegyně Hanačíkové, označený jako C1.

Vzhledem k tomu, že navrhuji jako proceduru hlasovat o celém usnesení rozpočtového výboru jako o celku včetně všech legislativně technických úprav, dovolím si vyzvat, aby v rozpravě nyní byly uvedeny požadavky na individuální hlasování o bodech obsažených v usnesení rozpočtového výboru. O ostatních pozměňovacích návrzích by se hlasovalo v tom pořadí, jak byly předneseny.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu zpravodaji. Já ho stejně ještě jednou vyzvu k proceduře, ale chtěl bych vědět, zda poznámky ať už k návrhu pana poslance Kučery, nebo paní poslankyně Hanačíkové považuje za samostatně hlasovatelné vzhledem k usnesení rozpočtového výboru.

Hlásí se pan poslanec Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Pane předsedající, dámy a pánové, k tomu, co řekl pan zpravodaj o proceduře, si dovolím navrhnout, aby z usnesení rozpočtového výboru se zvláště hlasovalo o bodech 10, 12 a 18, z toho o bodech 10 a 12 najednou.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Osmnáctku máme už jednou označenou panem zpravodajem, takže se jedná o body 10 a 12. Další návrhy? Pan poslanec Šafařík, připraví se pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Pavel Šafařík: Navrhuji samostatné hlasování o bodu 21 usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Pan poslanec Sobotka, poté pan poslanec Recman.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Chci požádat o to, aby se hlasovalo samostatně o odst. 2 bodu 18, § 24, protože můj pozměňovací návrh je pozměňovacím návrhem k tomuto ustanovení usnesení rozpočtového výboru. To znamená, že je to náhrada, čili bylo to vnímáno - já jsem to v rozpravě řekl - tak, že svůj pozměňující návrh podávám k pozměňujícímu návrhu rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Slovo má pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážená sněmovno, mám dvě věci. První se týká upřesnění mého pozměňovacího návrhu, který je na straně 9 pod písm. I. Chtěl bych to upřesnit tím způsobem, že místo slov "současně obsahuje návrh" by byl text "státní rozpočet obsahuje návrh na použití přebytku rozpočtového hospodaření nebo na úhradu jeho schodku". Je to přesnější dikce, ale naprosto to nemění obsah.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP