(15.00 hodin)

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já chci navrhnout zařazení nového bodu na 25. schůzi Poslanecké sněmovny, a to do části Zprávy, návrhy a další body, za současný bod 122. Název tohoto bodu by zněl: Informace předsedy vlády o plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 837 z 22. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 29. února 2000.

Chtěl bych uvést stručné zdůvodnění. Toto usnesení se týká družstevních záložen. Pro připomenutí: v tomto usnesení, které jsme přijali, jsme požádali vládu o dvě věci. Jednak aby do konce letošního roku zpracovala a předložila Poslanecké sněmovně nový zákon o spořitelních a úvěrních družstvech - tady jsem si vědom, že je ještě časový prostor na splnění. Pak jsme požádali vládu, aby formou návratné finanční výpomoci prostřednictvím Konsolidační banky poskytla výpomoc Fondu pojištění vkladů spořitelních a úvěrních družstev do výše 3 miliardy Kč.

Já se dostávám do situace - a myslím, že i řada z vás - že se na mě obracejí družstevníci a chtějí znát názor a stanovisko vlády, jakým způsobem přistoupí k plnění tohoto usnesení, k žádosti Poslanecké sněmovny. Jestli poskytne tuto finanční výpomoc fondu nebo jaký bude její přístup - jestli zvolí nějakou jinou formu. Z toho důvodu, že je to věc nadále aktuální a trvá, bych vás chtěl požádat, abyste podpořili zařazení tohoto bodu na současnou schůzi. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Poslankyně Talmanová, potom poslanec Cabrnoch.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi prosím navrhnout zařazení bodu č. 27, kterým je sněmovní tisk č. 538, vládní návrh zákona o ochraně veřejného zdraví, jako první bod ve čtvrtek po polední pauze - tento čtvrtek. Důvodem je nepřítomnost zpravodaje poslance Ouzkého, je účasten jednání Rady Evropy. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Poslanec Cabrnoch, dále poslanec Koudelka.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jsem pověřen usnesením č. 127 ze 33. schůze výboru pro sociální politiku a zdravotnictví ze dne 4. května 2000 přednést toto usnesení výboru:

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, sněmovní tisk č. 447, vládní návrh zákona o Záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů, sněmovní tisk č. 544, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 543, a vládní návrh zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk č. 436, stáhla z pořadu 25. schůze Poslanecké sněmovny a odročila jejich projednávání do 26. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, já vás poprosím, abyste mně na papír napsal čísla těchto bodů v dnešním programu a dal mi to sem, abych to měl k dispozici, až o tom budu dávat hlasovat. Pan poslanec Koudelka, následuje poslanec Filip.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji jako nové body zařadit druhé a třetí čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu, a to jako pevné body. A to druhé čtení jako první bod ve čtvrtek odpoledne 18. 5. a třetí čtení jako první bod ve středu odpoledne 24. 5. Návrh odůvodňuji tím, že v podstatě podle mne respektuje doporučení organizačního výboru. Je nutné tyto návrhy projednat co nejdříve, proto také sněmovna snížila projednávání ve výborech na 40 dnů a 40denní lhůta uplyne dnes. Je tudíž možné, aby byly projednávány ve čtvrtek tohoto týdne a ve středu příštího týdne.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Filip, potom poslanec Sobotka.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, já se vrátím k tomu, co bylo součástí doby, kdy jsme zahajovali schůzi. Česká republika je podle ústavy parlamentní republikou a považuji za potřebné, aby tato ústavní premisa byla respektována. Nijak tím nechci zpochybnit právo prezidenta republiky vystoupit kdykoliv, ale považuji za nutné, aby se k vystoupení kohokoliv v této sněmovně mohla vést rozprava.

Navrhuji tedy jako bod 1., tedy před celým programem jednání, zařadit bod, který by se jmenoval Diskuse k projevu prezidenta republiky v Poslanecké sněmovně, protože ten bod, který by byl řádně zařazen jako Vystoupení prezidenta republiky, zařazen nebyl z rozhodnutí předsedajícího v tu chvíli. Nejde ani o to, jakým způsobem kdo hodnotí tento projev a jestli si někdo myslí, že není nebo je k čemu diskutovat, ale jsem přesvědčen, že z ústavního důvodu je potřeba podržet suverenitu Parlamentu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Sobotka, po něm následuje poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl přesun v bloku zákonů, které máme projednat ve druhém čtení. Dovolil bych si navrhnout přesunutí stávajícího tisku č. 531, který je pod bodem 11, tisku 532 uvedeného pod bodem 12, tisku 533 uvedeného pod bodem 13 a dále tisku 537 uvedeného pod bodem 15, na konec bloku druhých čtení, to je, že by tyto čtyři tisky byly zařazeny za stávající bod 50 v tom pořadí, tak jak jsem je před chvíli uvedl. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Němec. Následuje poslanec Hojdar.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych jako zpravodaj ústavně právního výboru k sněmovnímu tisku č. 477 navrhl vyřazení bodu č. 20 a souvisejícího bodu ve třetím čtení z tohoto pořadu schůze sněmovny, a to z toho důvodu, že tento sněmovní tisk projednával i ústavně právní výbor a přes veškeré úsilí, které bylo měřeno pětihodinovým jednáním, se nepodařilo ústavně právnímu výboru doprojednat tento návrh zákona, a to vzhledem k tomu, že ústavně právní výbor měl velkou řadu jiných přikázaných návrhů zákona. Ústavně právní výbor je toho názoru, že je vhodné, aby byl dán časový prostor tomuto výboru pro projednání tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně. Pan poslanec Hojdar, po něm bude následovat poslanec Krása.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o zařazení bodu druhého čtení č. 25, což je sněmovní tisk 515, 26, což je sněmovní tisk 549, bodu 50, což je sněmovní tisk 550, a bodu 125 navrhovaného pořadu této schůze jako prvé čtyři body 17. května odpoledního jednacího dne. Třetí čtení těchto bodů, což jsou body 95, 96 a 120, na středu 24. května jako prvé tři body dopoledního jednacího dne.

Odůvodňuji tento svůj návrh tím, že pan ministr Grégr je v ostatní dny pracovně zaneprázdněn a je mimo území našeho státu. Proto z hlediska hospodářského výboru, kde tyto body byly projednávány, je nutné, aby zde byl. Myslím si, že to nebudou body, které by byly konfliktní a které by byly nějakým způsobem protahováním této schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Krása, po něm bude poslankyně Parkanová.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji za stávající bod 129 zařadit nový bod Volba členů správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Jako zdůvodnění uvádím, že Poslanecká sněmovna na své minulé schůzi schválila usnesení, v němž doporučila, aby tento bod byl zařazen na květnové schůzi Poslanecké sněmovny. Bohužel organizační výbor tento bod do programu nezařadil. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Paní poslankyně Parkanová, po ní poslanec Škromach.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP