(11.50 hodin)

Poslanec Vilém Holáň: Vážené kolegyně a kolegové, podávám tři pozměňovací návrhy. První zní:

Znění § 14 podle číslování komplexního pozměňovacího návrhu č. 470/2 navrhuji nahradit tímto zněním:

Odst. 1: Obec ve své samostatné působnosti spolupracuje s krajem, na jehož území se nachází, při přípravě a realizaci programu územního rozvoje kraje.

Odst. 2: Obec ve své samostatné působnosti může

a) podporovat rozvoj podnikatelských aktivit potřebných pro rozvoj regionů např. formou technické a investiční přípravy pro investory - podnikatele

b) sdružovat své prostředky se sousedními obcemi a dalšími právnickými osobami při zajišťování rozvojových programů společných více obcím.

Navrhuji § 14 rozdělit na dva odstavce, z nichž v prvním se stanoví, co obec a její zastupitelstvo činí, a ve druhém to, co obec může činit.

Druhý návrh:

Na konci odstavce 4 § 16 se doplňuje tato věta:

Není-li tímto postupem dosaženo shodného výsledku, rada ustaví dohadovací komisi po dvou členech z každého kraje, která předloží návrh řešení sporné otázky k novému projednání.

Jde o upřesnění způsobu, kterým rada řeší nesouhlas členů z různých krajů v radě, kdy se předpokládá, že bude souhlasný výsledek, a řeší ho určitým návodem, jak postupovat dále.

Třetí návrh:

V § 7 odst. 4 mezi slova "podnikatelé a ostatní právnické osoby" vložit slova "nestátní neziskové organizace".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Josef Jalůvka, připraví se pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolím si předložit tři krátké pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona.

§ 2 písm. a) podle mého návrhu zní: Regionem je územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů nebo obcí, jehož rozvoj je podporován podle tohoto zákona.

Zdůvodnění: Navrhuji z definice regionů pro účely zákona vypustit slovo "okresy". Okresy jsou územními celky definovanými z pohledu výkonu státní správy, nikoliv samosprávy.

§ 7 odst. 4 předpokládá, že příjemci finanční podpory podle tohoto zákona mohou být kraje nebo obce, příp. právnické osoby jimi založené a ostatní právnické osoby, které o ni požádají. Předpokládám, že se v každém z těchto případů jedná o osoby odlišné od státu. Okresy jako určité správní celky reprezentují orgány státní správy, tedy orgány státu.

Druhý pozměňovací návrh se vztahuje k § 3, ve kterém navrhuji věnovat rozvoji cestovního ruchu samostatnou odrážku. Navrhuji, aby část pod písm. d)(?) zněla:

Rozvoj cestovního ruchu

e)(?) rozvoj tělovýchovných, sportovních a mládežnických aktivit a kultury, včetně památkové péče, pokud vytváří nová pracovní místa.

U dalších označení odrážek změnit podle abecedy novým číslováním.

Krátké zdůvodnění: Cestovní ruch jako mnohostranné odvětví, které patří mezi nejvýznamnější součásti národního i světového trhu, by patrně nemělo být kladeno na úroveň spolkové tělovýchovy a jiných aktivit. Devizové příjmy z cestovního ruchu se významným způsobem podílejí na exportu a hrubém domácím produktu České republiky. V České republice se devizové příjmy z cestovního ruchu podílejí téměř ze dvou třetin na snížení pasivní bilance zahraničního obchodu státu.

Poslední pozměňovací návrh se vztahuje k § 6 odst. 3: Regionální program rozvoje schvaluje na návrh ministerstva vláda. Součástí návrhu je stanovisko regionu, kterého se regionální program rozvoje týká.

Zdůvodnění: Účelem tohoto návrhu je stanovení povinnosti předložit ministerstvem zpracovaný regionální program rozvoje k vyjádření regionu, kterého se bezprostředně týká, včetně jeho předložení schvalujícímu orgánu, tedy vládě. Tento návrh dle mého názoru koresponduje s článkem 4 odst. 6 Evropské charty místní samosprávy, ve kterém je uvedeno: "S místními orgány jsou, pokud je to možné, ve stanoveném čase a stanoveným způsobem projednávány otázky plánování a rozhodování ve všech záležitostech, které se jich bezprostředně týkají." Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Uděluji slovo panu poslanci Radko Martínkovi.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Také já mám několik pozměňovacích návrhů, které jsou spíše technického charakteru.

V § 10 odst. 1 doplnit na konci odstavce novou větu: K tomuto účelu může také kraj zřizovat peněžní fondy. Za tím bude uveden odkaz - a pod čarou - odkaz zákon … 2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

V odst. 4 téhož paragrafu potom vypustit bod d).

§ 13. První větu označit jako odst. 1. V první větě na konci vypustit "může zejména".

Bod a) se změní na "analyzuje a hodnotí", bod b) "schvaluje".

Za bod b) dát novou větu: Dále pak může - kterou označit za odstavec 2), a další body přeznačit na a), b), c), d).

V § 19 v odstavci 1 doplnit za "vládou schválenými" slovo "státními". Dále věta pokračuje: regionálními programy atd.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se další hlásí do podrobné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, podrobnou rozpravu končím. Návrh na vrácení ani zamítnutí nezazněl. Končím druhé čtení návrhu tohoto zákona. Děkuji panu ministrovi a zpravodaji.

Vážené kolegyně a kolegové, mám pro vás možná pro někoho překvapující sdělení. Dalšími body, kterým se můžeme vzhledem ke změnám, které jsme přijali různými procedurálními návrhy, věnovat, jsou body 22, 30 a 28. Bod 22 je sněmovní tisk 513, bod 30 je sněmovní tisk 415 a bod 28 je sněmovní tisk 370. Vzhledem k tomu, že toto sdělení může být pro některé kolegyně a kolegy překvapující a nejsou na to připraveni, vzhledem k jejich zájmu vystoupit v rámci příslušných rozprav v tuto chvíli přerušuji jednání sněmovny do 12.05 hodin. Prosím, aby se všichni, kteří se chtějí účastnit projednávání bodů 22, 30 a 28, dostavili do Poslanecké sněmovny. Toto platí nejen o poslancích, ale i o členech vlády.

Přerušuji jednání sněmovny do 12.10 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.59 hodin)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP