(15.30 hodin)

(pokračuje Bendl)

3. V § 7 odstavec 1 písm. d) slova "z vlastní správní činnosti" nahradit slovy "ze správní činnosti vykonávané v rámci samostatné působnosti" a slova "zvláštních zákonů" nahradit slovy "zvláštních právních předpisů".

4. V § 8 nesprávně označeném jako § 9 odstavec 1 písm. c) slova "vlastních organizací" nahradit slovem "organizace" a za slovem "příjmem" vložit slovo "rozpočtu".

5. V § 8 odstavec 1 písm. d) slova "z vlastní správní činnosti" nahradit slovy "ze správní činnosti".

6. V § 10 odstavec 1 písm. a) slova "mu zákony" nahradit slovy "zvláštními právními předpisy".

7. V § 10 odstavec 1 písm. b) slova "výdaje na vlastní činnost kraje" nahradit slovy "výdaje na činnost orgánů kraje".

8. V § 10 odstavec 1 písm. c) slovo "zákonem" nahradit slovy "zvláštními právními předpisy".

9. V § 10 odstavec 2 za slovo "návratných" vložit slovo "finančních".

10. V § 11 odstavec 2 slova "aby se k němu mohli jeho občané vyjádřit" vypustit, neboť tato možnost vyplývá z účelu zveřejnění a je výslovně vyjádřena v poslední větě.

11. V § 12 odstavec 2 slova " , a to alespoň v té míře podrobnosti" nahradit slovem "tak".

12. V § 17 odstavec 6 slova "aby se k němu mohli jeho občané vyjádřit" vypustit. Tato možnost totiž vyplývá z účelu zveřejnění a je výslovně vyjádřena v poslední větě.

13. V § 18 odstavec 5 vypustit slova "ve vlastní pravomoci".

14. V § 19 v nadpise za slovo "účelovost" vložit slovo "rozpočtových". V odstavci 2 slova "účelovost použití těchto prostředků, která" nahradit slovy "účel použití rozpočtových prostředků, který".

V odstavci 2 písmeno a) před slovo "prostředky" vložit slovo "rozpočtové" a v odstavci 3 slovo "účelovost" nahradit slovem "účel".

15. V nadpise pod § 20 v odstavci 2 v poslední větě a v odstavci 3 v první větě před slovo "prostředků" vložit slovo "v rozpočtových" a v odstavci 3 ve druhé větě slovo "rozpočtovém".

16. V § 21 odstavec 2 v návětí slovo "že" vložit na začátek písmene a se závorkou.

17. V § 22 odstavec 7 slova "podle tohoto paragrafu" nahradit slovy "za porušení rozpočtové kázně".

18. V § 23 odstavec 3 vypustit slova "příspěvkových organizací". Příspěvková organizace může mít jen jednoho zřizovatele.

19. V § 27 odstavec 4 má správně znít takto:

"(4) Skutečnosti podle odstavce 3 s údaji podle odstavce 2 se zveřejňují v Ústředním(Úředním?) věstníku České republiky. Zřizovatel je povinen oznámit je Ústřednímu(?) věstníku České republiky do patnácti dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo."

20. V § 27 odstavec 6 za slovo "návrh" vložit slova "na zápis".

Konečně poslední legislativně technický pozměňovací návrh. Poznámka: V § 30 odstavec 1 v první větě slovo "zlepšeného" nahradit slovem "lepšího".

Ve druhé větě slova "ten se vytvoří v případě, že její skutečné výnosy jsou" nahradit slovy "lepší výsledek hospodaření příspěvkové organizace je vytvořen tehdy, jestliže skutečné výnosy jejího hospodaření jsou".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní má slovo pan poslanec Jalůvka, který je zatím posledním písemně přihlášeným do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, předkládám tři pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku 434, ve znění pozměňovacího komplexního návrhu, předloženého výborem pro veřejnou správu.

§ 4 odstavec 5 se doplňuje o slova "v běžném rozpočtovém roce". Přečtu nový text:

§ 4 odstavec 5: "Rozpočet může být schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné uhradit v běžném rozpočtovém roce." Další text beze změn.

Zdůvodnění: Pokud například obec sestaví schodkový rozpočet, musí být dle platné rozpočtové skladby jasné už v daném rozpočtovém roce, čím bude tento schodek kryt.

Ve druhém pozměňovacím návrhu v § 4 odstavec 6 doporučuji nahradit slovo "přebytek" slovy "kladný zůstatek finančních prostředků". Text bude znít: "Kladný zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření běžného roku se převádí k použití v dalším roce, a to ke krytí rozpočtových výdajů, nebo se převádí do peněžních fondů beze změny."

Zdůvodnění: Dle platné rozpočtové skladby může rozpočet skončit přebytkem, který ale může například krýt splácení půjčky v běžném roce, což znamená, že takový přebytek není kryt zůstatkem peněžních prostředků ke konci kalendářního roku. Proto jej nelze převést k použití v dalším rozpočtovém roce nebo převést do peněžních fondů. Je třeba vždy analyzovat podstatu vzniklého přebytku. Naopak jestliže do příjmů inkasujeme příjmy, se kterými v rozpočtu nebylo počítáno a nebyly v daném rozpočtovém roce využity ke krytí výdajů, dochází ke vzniku přebytku, který je současně kryt finančními prostředky na účtu.

Poslední pozměňovací návrh k § 27 odstavec 2 písmeno f). Týká se obsahu zřizovací listiny územně správních celků. V tomto odstavci doporučuji vypustit slovo "krátkodobý", a to z důvodu, že tento pojem jednak není zcela určitý a jednak se domnívám, že délku případných pronájmů může omezit sám zřizovatel právě ve zřizovací listině.

To znamená, že odstavec 2 písmeno f) bude znít: "vymezení takových majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek včetně majetku získaného její vlastní činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena, zejména se uvedou práva a povinnosti spojené s jeho plným, efektivním a ekonomicky účelným využitím, s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu, dále pravidla pro výrobu a prodej zboží, pokud jsou předmětem činnosti organizace, práva a povinnosti spojené s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům a podobně."

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Jalůvkovi. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Pokud není přihláška, končím podrobnou rozpravu. Táži se pana ministra, zda hodlá využít své možnosti se závěrečným slovem, totéž samozřejmě i pana zpravodaje poslance Tlustého.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, řada pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, je poměrně rozsáhlá a vyžádá si odpovídající analýzu. Nechci teď říci nějaké závěrečné definitivní slovo a využiji odpovídajícím způsobem rozpravu v rámci třetího čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP